Giờ kinh tối trong Gia đình

Chủ nhật - 12/08/2018 12:15 798 0
Mọi người trong gia đình biết thương yêu, hòa thuận với nhau, bỏ qua những thiếu sót của nhau, năng cầu nguyện cho nhau, … để các gia đình Công giáo trở nên dấu chứng của Chúa giữa các gia đình lương dân khác.
Giờ kinh tối trong Gia đình

 

I. NHỮNG Ý CẦU NGUYỆN TRONG GIỜ KINH TỐI GIA ĐÌNH

(Đây là 1 số ý cầu nguyện để sử dụng, có thể thay đổi thích nghi cho hợp với hoàn cảnh từng gia đình. Mỗi tối có thể xướng 1,2 ý tùy…).

1.Cầu cho Giáo Hội:

Xin mọi người hợp ý trong giờ kinh này để cầu nguyện cho:

- Đức Thánh Cha, các Giám mục, Linh mục, tu sĩ và mọi tín hữu được bằng an hồn xác,…

- Các Kitô hữu: Công giáo, chính thống, tin lành, Anh giáo, được sớm hiệp nhất thành một đoàn chiên dưới quyền một chủ chăn duy nhất.

- Mọi tín hữu Công giáo được vững vàng trong Đức Tin, biết thể hiện Đức Tin trong đời sống hằng ngày của họ.

- Các gia đình Công giáo yêu thương nhau: tha thứ những lầm lỡ cho nhau, quên những hận thù để làm hòa với nhau, biết nhường nhịn, chia sẻ cơm áo cho nhau, biết năng thăm viếng, giúp đỡ nhau cách tận tình,…. Nhờ đó, người ngoài nhận biết Chúa dễ dàng hơn.

- Mọi người trong gia đình biết thương yêu, hòa thuận với nhau, bỏ qua những thiếu sót của nhau, năng cầu nguyện cho nhau, … để các gia đình Công giáo trở nên dấu chứng của Chúa giữa các gia đình lương dân khác.

2.Cầu cho tổ quốc Việt Nam:

- Xin mọi người hiệp ý trong giờ kinh này để cầu nguyện cho nước Việt Nam thân yêu của ta.

- Xin Chúa cho nhiều người Việt Nam chưa biết Chúa, được sớm nhận biết Chúa là Thiên Chúa đã tạo dựng muôn loài muôn vật, để họ tôn thờ, mến yêu Chúa.

- Xin Chúa ban cho các gia đình Công giáo Việt Nam tăng thêm lòng đạo đức sốt sắng, biết đem đạo vào đời sống của mình, hầu chinh phục nhiều linh hồn về với Chúa.

- Xin cho mọi tín hữu VN biết ý thức nhiệm vụ sống Lời Chúa và giúp người khác sống Lời Chúa, để xứng đáng là nhân chứng của Chúa giữa anh em.

3.Cầu cho gia đình:

Xin mọi người hợp ý trong giờ kinh này để cầu nguyện cho gia đình chúng ta:

- Xin Chúa cho gia đình chúng con được bình an, cho mọi người trong gia đình hòa thuận, yêu nhau.***

- Xin Chúa cho chúng con Đức Tin mạnh mẽ, Đức Cậy vững vàng và lòng Mến Chúa Tha thiết. Xin cho gia đình chúng con luôn trung thành với Chúa khi vui cũng như lúc buồn, khi được bình an cũng như lúc gặp gian nan thử thách. Cho chúng con biết luôn chạy đến với Chúa và tin cậy phó thác mọi sự trong tay Chúa quan phòng.

- Xin Chúa cho con cái chúng con luôn ngoan ngoãn, khỏe mạnh và chăm chỉ học hành.

- Xin Chúa chúc lành cho công việc làm ăn của gia đình chúng con, cho gia đình chúng con hằng ngày dùng đủ.

- Xin Chúa tăng thêm sức mạnh và lòng tin cậy vào Chúa cho chúng con, giúp chúng con can đảm vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong cuộc sống.

- Xin Chúa luôn phù trợ, che chở gia đình chúng con trong cánh tay từ ái của Chúa, để chúng con an tâm phục vụ Chúa trong anh em chúng con.

- Gia đình chúng con có người đi vắng xa, xin Chúa che chở, gìn giữ (cha, mẹ, anh, chị,…) chúng con được bình an và luôn tín thác, cậy trông vào Chúa.

-Gia đình chúng con có người bị đau yếu, xin Chúa cho (…) chóng khỏi bệnh, để đỡ gánh nặng thuốc thang, và có thể phục vụ Chúa với mọi người hữu hiệu hơn.

- Xin Chúa cho mẹ chúng con được sinh em bé bình an.

- Xin cho em (…) được dọn mình xưng tội rước lễ (hoặc thêm sức) sốt sắng và xứng đáng.

- Hôm nay là ngày giỗ của (…) chúng con, xin Chúa chóng đưa linh hồn (…) về nước Chúa

II. CHỌN ĐOẠN PHÚC ÂM ĐỂ CHIA SẺ

A.Theo Mầu nhiệm Mân Côi:

Mùa Vui:

Thứ 1: Lc 1 ,26-38.

Thứ 2: Lc 1 ,39-56.

Thứ 3: Lc 2 ,1-14.

Thứ 4: Lc 2 ,22-40.

Thứ 5: Lc 2 ,41-52.

Mùa Thương:

Thứ 1: Mt.26,36-46; Lc.22,39-46; Mt26,47-56; Mt.26,57-68; 26,69-75.

Thứ 2: Yn 18, 33-40; 19, 1.

Thứ 3: Yn 19, 2-6; Mt 27, 27-31; Mt 26, 69-75.

Thứ 4: Lc 23, 24-32.

Thứ 5: Yn19,18-23; Mt.27,33-49; 27,50-61; Mc.15,22-32; 15,33-47.***

Mùa Mừng:

Thứ 1: Mt.28,1-10; Mc.16,1-8; 16,9-14; Lc.24,13-35; 24,1-12; 24,36-43; Yn.20,1-10; 20,11-18; 20,19-28.

Thứ 2: Mc 16, 15-20; Lc 24, 44-53; Cv 1, 9-14.

Thứ 3: Yn 20, 19-23; 19-23; Cv 1, 4-8; 2, 1-13.

Thứ 4: Lc 1, 39-56; Kn 11,19a; 12, 1-6a.

Thứ 5: Lc 2, 1-12; Mt 5, 1-12; 7, 7-17.

B.Theo thánh lễ Chúa nhật

Để giáo dân có dịp nghe đọc trọn bộ Phúc Âm, Giáo Hội đã xếp đặt các bài Phúc Âm Chúa nhật thành 3 năm: A, B, C. Lễ nào chỉ ghi 1 bài Phúc Âm thì hiểu là được dùng chung cho cả 3 năm.

*Năm A là những năm: 1975, 1978, 1981, 1984, 1987,...

*Năm B là những năm:  1976, 1979, 1982, 1985, 1988,...

*Năm C là những năm:  1977, 1980, 1983, 1986, 1989,...

MÙA VỌNG : (Theo thứ tự năm A,B,C)

CN.1 Vọng:  (Năm A)  Mt 24, 37-44;  (Năm B)Mc 13, 33-37;     (Năm C)Lc 21, 25-28

CN.2 Vọng: (A) Mt 3, 1-12; (B)Mc 3, 1-8; (C) Lc 3, 1-6

CN.3 Vọng: (A) Mt 11, 2-11; (B) Yn 1, 6-8-28; (C) Lc 3, 10-18

CN.4 Vọng: (A) Mt 1, 18-24; (B) Lc 1, 26-38; (C) Lc 1, 39-45

MÙA GIÁNG SINH(Theo thứ tự năm A,B,C)

Vọng G.Sinh: Mt 1, 1-25:

Lễ đêm G.sinh: Lc A, 15-20:

Lễ ngày G.sinh: Yn 1, 1-18:

T.Th.Gia: (A) Mt 2, 13-15; (B) Lc 4, 22-40; (C) Lc 2, 11-52

Mẹ Th.Chúa: Lc 2, 16-21:

CN.2 G.Sinh : Yn 1, 1-18:

Lễ Ba Vua: Mt 24, 1-12:

Chúa … rửa:  (A) Mt 3, 13-17; (B) Mc 1, 6b-11; (C) Lc 3, 15-22

MÙA CHAY: (Theo thứ tự năm A,B,C)

Lễ tro: Mt 6, 1-6 và 16-18

CN.1 Chay: Mt 4, 1-11: Mc 1, 12-15    : Lc 4, 1-13

CN.2 Chay: Mt 17, 1-9: Mc 9, 1-9: Lc 9, 28-36

CN.3 Chay: Yn 4, 5-42: Yn 2, 13-25   : Lc 13, 1-9

CN.4 Chay: Yn 8, 1-41: Yn 3,14-21    : Lc 15, 1-32

CN.5 Chay: Yn 11, 1-45: Yn 12, 20-33: Yn 8, 1-11

CN Lễ Lá: Mt 21, 1-11: Mc 11, 1-10     : Lc 19,29-40

                : Mt 26, 14-75;  Mc 14, 1-72; Lc 22,14-71

       Đến..: 27, 1-66; 15, 1-47; 23, 1-56

TAM NHẬT THÁNH VÀ PHỤC SINH (Theo thứ tự năm A,B,C)

Thứ 5: Yn 13, 1-15                                 :

Thứ 6: Yn 18, 1-40 đến 19, 1-42

Vọng P.Sinh: Mt 28, 1-10;  Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-12

CN lễ P.Sinh: Yn 20,1-9

CN.2 P.sinh: Yn 20, 19-31

CN.3P.Sinh: Lc 24, 13-35;  Lc 24, 35-48; Yn 21, 1-19

CN.4 P.Sinh: Yn 10, 1-10; Yn 10, 11-18; Yn 10,27-30

CN.5 P.Sinh: Yn 14, 1-12;  Yn 15, 1-8; Yn 13,31-35

CN.6 P.Sinh: Yn 14, 15-21; Yn 15, 1-17;Yn 14,23-29

Thăng Thiên: Mt 28, 16-20;  Mc 16, 15-20; Lc 24,46-53

CN.7 P.Sinh: Yn 17, 1-11a;  Yn 17, 11-19; Yn 17,20-26

Vọng H.Xuống: Yn 7, 37-39

Lễ H.Xuống: Yn 20, 19-23

MÙA QUANH NĂM (Theo thứ tự năm A,B,C)

CN.1 Q.Năm: Là lễ Chúa chịu phép Rửa (coi trên)

CN.2 Q.Năm: Yn 1, 29-34; Yn 1, 35-42; Yn 2, 1-12

CN.3 Q.Năm: Mt 4, 12-23; Mc 1, 14-20; Lc 1, 1-4

CN.4 Q.Năm: Mt 5, 1-12a; Mc 1, 21-23; Lc 4, 21-30

CN.5 Q.Năm: Mt 5, 13-16; Mc 1, 29-39; Lc 5, 1-11

CN.6 Q.Năm: Mt 5, 17-37: Mc 1, 40-45  :Lc6,17,21-30

CN.7 Q.Năm: Mt 5, 38-48: Mc 2, 1-12: Lc 6, 27-38

CN.8 Q.Năm: Mt 6, 24-34: Mc 2, 18-22: Lc 6, 39-45

CN.9 Q.Năm: Mt 7, 21-27: Mc 2, 23-27: Lc 7, 1-10

CN.10Q.Năm: Mt 9, 9-13: Mc 3, 20-35: Lc 7, 11-17

CN.11Q.Năm: Mt 9, 36-38: Mc 4, 26-34: Lc 7, 36-50

CN.12Q.Năm: Mt 10, 26-33: Mc 4, 35-40: Lc 9, 18-24

CN.13Q.Năm: Mt 10, 37-42: Mc 5, 21-43: Lc 9, 51-62

CN.14Q.Năm: Mt 11, 25-30: Mc 6, 1-6: Lc 10, 1-12

CN.15Q.Năm: Mt 13, 1-23: Mc 6, 7-13: Lc 10,25-37

CN.16Q.Năm: Mt 13, 24-43: Mc 6, 30-34: Lc 10,38-42

CN.17Q.Năm: Mt 13, 44-52: Yn 6, 1-15: Lc 11, 1-13

CN.18Q.Năm: Mt 14, 13-21: Yn 6, 24-35: Lc 12,13-21

CN.19Q.Năm: Mt 14, 22-33: Yn 6, 41-52: Lc 12,32-48

CN.20Q.Năm: Mt 15, 21-28: Yn 6, 51-59: Lc 12,49-53

CN.21Q.Năm: Mt 16, 13-20: Yn 6, 61-70: Lc 12,22-30

CN.22Q.Năm: Mt 16, 21-27: Mc 7, 1-8: Lc 14, 1-14

CN.23Q.Năm: Mt 18, 15-20: Mc 7, 31-37: Lc 14,25-33

CN.24Q.Năm: Mt 18, 21-35: Mc 8, 27-35: Lc 15, 1-32

CN.25Q.Năm: Mt 20, 1-16a: Mc 9, 29-36: Lc 16, 1-13

CN.26Q.Năm: Mt 21, 28-32: Mc 9, 37-42: Lc 16,19-31

CN.27Q.Năm: Mt 21, 33-43: Mc 10, 2-16: Lc 17, 5-10

CN.28Q.Năm: Mt 22, 1-14: Mc 10, 17-30: Lc 17,11-19

CN.29Q.Năm: Mt 22, 15-21: Mc 10, 35-45: Lc 18, 1-8

CN.30Q.Năm: Mt 22, 34-40: Mc 10, 46-52: Lc 18, 9-14

CN.31Q.Năm: Mt 23, 1-12: Mc 12, 28b-34: Lc 19, 1-10

CN.32Q.Năm: Mt 25, 1-13: Mc 12, 38-44: Lc 20,27-38

CN.33Q.Năm: Mt 25, 14-30: Mc 13, 24-32: Lc 21, 5-19

Lễ Kitô Vua: Mt 25, 31-46: Yn 18, 33-37: Lc 23,35-43

CÁC LỄ TRỌNG TRONG NĂM (Theo thứ tự năm A,B,C)

Chúa B.Ngôi: Yn 3, 16-18: Mt 28, 16-20:Yn 16,12-19

Mình Máu: Yn 6, 51-59: Mc 14, 12-16: Lc 9, 11-17

Thánh Tâm: Mt 11, 25-30: Yn 19, 31-37: Lc 15, 3-7

Thánh Giuse: Mt 1, 16, 18-21, 24a hay Lc 2, 41-51a

Truyền tin: Lc 1, 26-38:

Th.GiaonB: Lc 1, 5-17:

Th.Phêrô,Ph: Yn 21, 15-19:

Mông-Triệu: Lc 1, 39-56:

Các Thánh: Mt 5, 1-12:

Vô Nhiễm: Lc 1, 26-38:

C. Theo đề tài Giáo dục gia đình

1. Về đời sống Gia đình:

(NỘI DUNG -> MỞ PHÚC ÂM)

a) Chúa đòi vâng lời thực sự :Mt 21, 28-32

- Thiên Chúa là Cha nhân từ luôn sẵn sang thứ tha mọi tội lỗi ->Lc 15, 11-32

- Nước Trời đáng quí nhất và mọi mgười phải tìm kiếm trước hết Mt -> 13, 44-52.

- Phải luôn sống trung thành với Chúa luôn trong mọi giây phút, vì Chúa sẽ đến gọi bất ngờ. -> Mt.25,1-13; Mt.24,45-51; Lc 12, 42-48

- Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi xót thương, sẽ ban mọi sự nếu ta lấy lòng tin mà cầu khẩn Ngài. -> Lc.11,5-13

- Thiên Chúa mời gọi dân Do Thái vào dự tiệc Nước Trời, nhưng họ từ chối nên Ngài sẽ gọi các dân tộc khác, với điều kiện là họ tuân giữ lề luật Ngài. -> Mt.22,1-14; Lc.14,15-25
- Tín hữu phải làm Tông đồ bằng lời nói và gương sáng để những người chung quanh có thể nhận biết Thiên Chúa giống như men ở trong bột, làm bột dậy men          ->Mt.13,33
- Tín hữu cũng phải trở nên muối ướp nhân  loại khỏi hư thối. Họ cũng phải là đèn sáng Đức Tin để chỉ đường cho người khác nhận biết Thiên Chúa. Họ phải làm gương sáng để người ta noi theo -> Mt.5,13-16                                                                            
- Phải biết khôn ngoan sử dụng của cải đời này để mua lấy Nước Thiên Đàng đời sau -> Co.3,18-25; Lc.16,1-10

b) Con cái trong gia đình phải thảo hiếu, vâng lời cha mẹ, noi gương Chúa Giêsu xưa đã chu toàn sứ mệnh Chúa Cha trao phó, và luôn vâng phục Cha Mẹ Ngài. -> Lc.2,41-52

- Các bà mẹ hãy noi gương Đức Mẹ để đối xử Bác ái với mọi người. ->Lc.1,39-56
- Người cha trong gia đình hãy noi gương Thánh Giuse ở công chính và sống theo thánh ý Thiên Chúa -> Mt.1,18-25

- Gương người mẹ thương yêu con cái và biết cầu xin sự lành cho con cái một cách khiêm tốn kiên nhẫn,… -> Mc.7,24-30

- Anh chị em trong nhà phải sống hòa thuận thương yêu nhau để xứng đáng được Chúa đến ngự trong nhà và ban muôn hồng ân -> Yn.11,1-44

- Người lớn phải biết tôn trọng trẻ con và trở nên khiêm tốn, bé nhỏ, trong sạch, vô tội như trẻ em -> Lc.18,15-17

- Khốn cho ai làm gương xấu để trẻ em bắt chước: nói tục, rượu chè, dâm đãng, bài bạc,… -> Mt.18,1-11

- Anh em phải biết thương yêu sửa lỗi cho nhau cách tế nhị, nhân từ và tránh sự quát mắng, la rầy, đánh đập,… làm mất hòa khí -> Mt.18,15-18

- Anh em trong nhà phải có tinh thần phục vụ nhau hơn là đàn áp và sử dụng sức mạnh. Đối với Chúa thì: lãnh đạo là phục vụ -> Mt.20,20-28; Mt.10,35-45

c) Phải có lòng hiếu thảo đối với Chúa: biết hy sinh cả những gì quí giá nhất cho Chúa mà không tiếc xót, ngần ngại ->Yn.12,1-8;Mt.26,6-13

- Chúa đến cứu những người yếu đuối, tội lỗi. Người sẵn sàng vào nhà 1 người tội lỗi: ông Giakêu để đem hạnh phúc và bình an, tha thứ cho ông và gia đình ông -> Lc.19,21-10

- Chúa sẵn sàng là phép lạ cứu giúp nếu chúng ta tin tưởng và kiên nhẫn nài xin Ngài.-> Mc 5,21-45; 9,13-28                

- Chúa cần tấm lòng hiếu thảo của con người hơn là lễ vật bề ngoài -> Mt.17,14-21 Lc.21,1-4.           

- Dù tội lỗi đến đâu mà có lòng hối cải vì yêu mến Chúa, và chứng tỏ bằng việc làm thì Chúa cũng tha thứ -> Mc.12,41-44;Lc.21,1-4

d) Phải có tinh thần khiêm tốn, tế nhị khi cư xử ở đời -> Lc.14,7-11
- Khi cầu nguyện, không nên tự phụ khinh miệt người khác, không nên dùng lời cầu 
nguyện tự phát to tiếng để châm chọc vô những khuyết của anh em. -> Lc.18,9-14

- Cần biết nhận lỗi để đáng Chúa thứ tha.                  

- Hãy có tinh thần khoan dung, tha thứ cho người khác. Biết cầu nguyện cho mình và cho cả anh em, cầu xin không phải chỉ vì lợi lộc cho mình mà còn phải biết cầu nguyện cho Hội Thánh, tổ quốc, giáo xứ,… -> Mt.6,5-15
- Chớ lo lắng thái quá về của ăn, áo mặc, nhưng phải biết tín thác, cậy trông và sự quan phòng và tình thương của Chúa. -> Mt.6,25-34

- Cứ lo đầy đủ, đồng thời cũng lo việc Chúa nữa và yên vui phó thác. -> Lc.12,22-31
- Chúa dạy làm một số việc có phúc thực sự và đem lại phần thưởng quí giá cho người tuân giữ. Hạnh phúc Chúa đề cao thường trái ngược -> Mt.5,1-12; Lc.6,20-23
với quan điểm của người đời.

- Những tài năng, địa vị, của cải ta có đều do Chúa ban và ta phải tính sổ với Ngài trong giờ chết. Phải dùng những nén bạc Chúa trao phó đó cách khôn ngoan và hợp ý Chúa để sinh hoa kết quả. Có như vậy mới mong Chúa thưởng công sau này. -> Mt.25,14-30;Lc.19,12-27

- Lời nói bên ngoài biểu lộ tâm hồn bên trong Đừng ăn nói thô tục, gian ngoa, vì sẽ phải trả lẽ vào giờ chết. -> Mt.12,33-37
e) Lòng cha mẹ thương yêu con cái mình  một thì  Chúa thương yêu mọi người chúng ta còn gấp trăm ngàn lần. Do đó con cái phải thảo kính cha mẹ trần gian, nhưng cũng phải biết ơn Thiên Chúa nhiều hơn. -> Mt.7,7-11
- Con cái phải đối xử hiếu thảo với cha mẹ, đó là lệnh truyền của Thiên Chúa. -> Mc.7,6-13

- Tư tưởng phát xuất ra hành động. Vậy muốn làm được những việc tốt đẹp, cần phải nuôi những tư tưởng tốt đẹp trong đầu óc. -> Mc.7,14-23; Mt.7,15-20

- Cha mẹ hãy noi gương Đức Mẹ và Thánh Giuse: sớm dâng con cho Thiên Chúa để
chúng thuộc về Chúa trọn vẹn. Cha mẹ hãy dạy cho cái biết yêu mến Thiên Chúa ngay từ khi tập nói, tập chúng Cầu Nguyện với Chúa. Tập   chúng làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Khi chúng có lỗi, tập chúng xin lỗi Chúa. Năng nhắc đi nhắc lại những lời Chúa dạy để ám thị, để đưa Lời Chúa vào cách suy nghĩ, nói năng, hành động của chúng       
… Nhờ đó, Đức Tin của chúng được vun vững chắc và không lo mất Đức Tin khi gặp trở ngại trong đời chúng. -> Lc.2,22-24
f) Đừng lo tích trữ của cải vật chất vì không bảo đảm và không sử dụng được ở đời sau. Người chỉ lo làm giàu vật chất mà không lo làm giàu về tinh thần thì thật bất hạnh. -> Lc.12,13-21
- Khi gặp may mắn, đó là ơn Chúa ban, ta phải biết cảm ơn Chúa như người phong cùi được Chúa chữa lành bệnh. -> Lc.17,11-19
g) Hãy mời Chúa ngự đến trong gia đình để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của gia đình. Có Chúa, gia đình không còn buồn phiền, sợ hãi. -> Yn.2,1-12
- Mọi người trong gia đình nên nhủ bảo nhau sống đạo đức để hợp với ý Chúa, tuân giữ các giới răn Ngài để đến ngày Chúa gọi về, cả gia đình được họp mặt trên trời…-> Mt.22,23-33; Lc.20,27-39
- Những người ăn ở xấu xa, làm những điều tội lỗi, chống báng Thiên Chúa mà chưa bị phạt cũng đừng vội mừng. Thiên Chúa chờ đợi họ ăn năn trở lại, vì Ngài khoan dung vô bờ bến. Nhưng lúc bất ngờ, lúc họ không để ý, Ngài sẽ gọi họ về, khi ấy họ sẽ được xét xử công minh, và hình phạt sẽ cân xứng… -> Lc.18,6-9
Về đời sống xã hội:

a) Phải biết tha thứ lỗi lầm, khuyết điểm của anh em thì mới đáng được Chúa tha thứ tội lỗi    chúng ta. -> Mt.6,9-15 Mt.18,23-35
- Đừng xét đoán ý trái cho anh em nếu ta không muốn anh em xét đoán xấu cho ta. Trước khi đòi lên mặt sửa lỗi người khác, ta phải biết khiêm tốn sửa mình đã -> Mt.7,1-5; Mt.7,12
- Hãy đối xử quảng đại, ban phát cho người thiếu thốn những gì mình có một cách vô vị lợi. Luôn nghĩ đến anh em và mau mắn đáp ứng nhu cầu của họ. Tình yêu phải vượt lên cao. Yêu thương ngay cả những người thù ghét mình. Có thế mới xứng đáng là môn đệ đích thực của Chúa. -> Lc.6,27-36    

- Hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình.Mt.22,34-40;Mc.12,28-34
- Tiếp đón, giúp đỡ người bé mọn, nghèo khó, là đón tiếp chính Chúa. Việc bác ái sẽ được thưởng xứng đáng…Mt.25,31-46; Mt.10,42
- Lệnh Chúa truyền: yêu thương nhau như Chúa yêu ta. Đó là dấu chỉ người môn đệ
Chúa Kitô. -> Yn.13,34-35
- Tình yêu ấy phải được chứng tỏ bằng hy sinh phục vụ, và lên tới tột đỉnh khi hiến cả
mạng sống vì người yêu. -> Lc.10,30-37; 1Yn.3,13-24; Yn.15,12-17
- Yêu mến cũng là “vui với người vui, khóc với kẻ khóc”. Chia sẻ niềm vui nỗi buồn với          
anh em mình. -> Rm.12,9-21

- Đức Mến quan trọng nhất trong các nhân đức.         
Lòng mến đích thực phải có các đặc tính: khoan dung, nhân hậu, không ghen tương, không ba hoa, không tự mãn, không mừng trước bất công, hết lòng kính tin, cậy trông, kiên nhẫn… -> 1C.13,1-13
- Chính tình yêu đối với anh em là dấu chắc chắn ta yêu mến Thiên Chúa. 1Yn.4,20
b). Phải ăn ở công bình: trả người khác những gì là của họ. -> Mt.22,15-22

- Chúa sẽ xét xử ta và đòi buộc thanh toán nợ sòng phẳng trong ngày phán xét. Do đó, không được ăn cắp, làm người khác thiệt hại về tinh thần, vật chất. -> Mt.5,21-26

- Đừng đàn áp, bóc lột người khác… -> Lc.3,10-14

- Muốn người ta làm gì cho mình, thì hãy làm cho họ như vậy: muốn người ta thông cảm, tha thứ, vui vẻ,… thì hãy làm cho người ta trước. -> Lc.6,31
c) Lời nói chứng tỏ tâm hồn: người biết khen thưởng người khác, họ là người biết khiêm tốn, người hay chỉ trích, nói xấu kẻ khác, người kiêu căng; người nói năng dịu dàng là người hiền lành tử tế, trái lại người hay quát        tháo mắng chửi là người thiếu tự chủ, độc ác. Người hay nói sự thật là người trung tín, ngay thẳng. Trái lại, người hay nói dối, đưa điều đặt chuyện cho người khác bất thuận là con ma quỉ. -> Mt.5,37; Co.3,5-10
- Thánh Giacôbê dạy: “Ai không ngã trong lời nói người ấy là người trọn lành”. Thánh Phêrô cũng dạy: “Ai muốn được trường sinh hãy giữ lưỡi xa điều ác, và miệng khỏi điều gian ngoa”. -> 1P.3,10
d) Phải biết để ý tới những người cùng khổ và tìm cách giúp họ thăng tiến. -> Mc.6,34-44
- Giúp đỡ không phải chỉ bằng cách cho những của dư thừa, để khoe khoang như kẻ giả hình, nhưng bằng tinh thần tôi tớ, phục vụ vô vị lợi. -> Lc.3,10-14; Mt.6,1-4; Yn.13,12-16
- Phục vụ người nghèo là phục vụ chính Chúa. -> Mt.25,40

e) Người chỉ huy không được đàn áp, bắt người khác suy phục mình. Trái lại phải quan niệm: lãnh đạo là hầu hạ (phục vụ). -> Mc.10,35-45
f). Đừng quá ham mê tiền của bất chính, vì tiền bạc nay còn mai mất ->Mt.6,19-21.   

g) Cần tránh xa dịp tội, làm ta xa Chúa, như sách báo xấu, những người làm gương xấu, bạn xấu hay lôi ta phạm tội như họ….      -> Mc.9,41-49
- Cần noi gương Chúa chống trả các cơn cám dỗ của ma quỉ một cách mau mắn, mạnh mẽ, bền tâm và cậy trông Chúa giúp sức, vì “không có Chúa, ta không làm được việc gì”.->  Lc.4,1-13; Yn.15,5
h) Chúa là gương mẫu của đức Khiêm tốn, hiền dịu. Ngài cũng dạy ta phải cư xử tế nhị, khiêm tốn đối với mọi người: khiêm tốn trong lời nói, cử chỉ, thái độ, trong cách phản ứng và trong việc làm. Khiêm tốn khi cầu nguyện và khiêm tốn trong việc vâng lời. -> Mt.23,1-12; Mt.3,13-17; Mt.30,20-28; Lc.18,9-14; Lc.1,3-8
i) Chúa dựng nên con người để sống tập thể, sống chung với nhau. Do đó, cần biết cộng tác trong việc để đem lại kết quả tốt đẹp: cộng tác trong việc cầu nguyện, trong các việc xã hội, cũng như việc tông đồ truyền giáo. Muốn cộng tác được với nhau, mỗi người phải có tinh thần khiêm tốn, biết giới hạn khả năng của mình và của người để chia sẻ phần việc và quyền lợi cho hợp lý và công bình. -> Lc.11,14-20;1C.1,10-17;Mt.18,19-20;Mt.5,21-26;Mt.6,9-15; Yn.17,20-23; Mc.6,7-13; Mc.9,37-40
- Biết dùng lời nói khích lệ hơn là chỉ trích, chê bai. Biết săn sóc, nghĩ đến người khác. Biết họp bàn để cùng nhau giải quyết những khó khăn, thay vì quyết định 1 cách độc đoán… ->Mt.12,33-37;Lc.10,29-37;Cv.6,1-4; Cv.15,5-26
- Biết nhìn người khác như người cộng tác chứ không như đầy tớ sai vặt… -> Ga.5,26’ Ga.6,2-6

Tác giả bài viết: Sách "Gia đình Sống Đạo"

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay13,332
  • Tháng hiện tại224,838
  • Tổng lượt truy cập11,254,781
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây