Img 5799
32 lượt xem
Img 5550
2 lượt xem
Img 5537
1 lượt xem
Img 5527
8 lượt xem
Img 5514
2 lượt xem
Img 5481
0 lượt xem
Img 5474
0 lượt xem
Img 5444
3 lượt xem
Img 5007
12 lượt xem
Img 5013
1 lượt xem
Img 5012
3 lượt xem
Img 5009
1 lượt xem
Img 5008
1 lượt xem
Img 5004
1 lượt xem
Img 5006
5 lượt xem
Img 5003
2 lượt xem
Image2
2 lượt xem
Image1
2 lượt xem
00 00 San Domenico 1
2 lượt xem
03 Thanh Daminh
1 lượt xem
Thanh Daminh
2 lượt xem
Thanhdaminh Resize
2 lượt xem
00 00 San Domenico
1 lượt xem
Photo30 3
2 lượt xem
Photo1 2
11 lượt xem
Photo2 2
7 lượt xem
Photo3 2
5 lượt xem
Photo4 2
4 lượt xem
Photo5 2
4 lượt xem
Photo6 2
2 lượt xem
Photo7 2
3 lượt xem
Photo8 2
5 lượt xem
Photo118
5 lượt xem
Photo117
2 lượt xem
Photo116
1 lượt xem
Photo114
1 lượt xem
Photo115
1 lượt xem
Photo113
1 lượt xem
Photo112
1 lượt xem
Photo111
1 lượt xem
Bedeb4312718c3469a09
15 lượt xem
1b342a31b9185d460409
1 lượt xem
88f88f111d38f966a029
2 lượt xem
Dbf1379ea4b740e919a6
1 lượt xem
7c7c1bb988906cce3581
2 lượt xem
46d84970db593f076648
2 lượt xem
0f5795e407cde393badc
2 lượt xem
87e71a7b88526c0c3543
1 lượt xem
Img 3819 Copy
21 lượt xem
Img 3818 Copy
1 lượt xem
Img 3817 Copy
1 lượt xem
Img 3816 Copy
0 lượt xem
Img 3815 Copy
0 lượt xem
Img 3814 Copy
2 lượt xem
Img 3813 Copy
2 lượt xem
Img 3812 Copy
1 lượt xem
Chua Ba Ngoi Gpls 1
3 lượt xem
Chua Ba Ngoi Gpls 14
1 lượt xem
Chua Ba Ngoi Gpls 15
2 lượt xem
Chua Ba Ngoi Gpls 21
1 lượt xem
Chua Ba Ngoi Gpls 18
1 lượt xem
Chua Ba Ngoi Gpls 12
2 lượt xem
Chua Ba Ngoi Gpls 10
2 lượt xem
Chua Ba Ngoi Gpls 29
2 lượt xem
Thanh Tam Chua Giesu 7
1 lượt xem
Thanh Tam Chua Giesu 34
1 lượt xem
Thanh Tam Chua Giesu 8
1 lượt xem
Thanh Tam Chua Giesu 103
1 lượt xem
Thanh Tam Chua Giesu 18
3 lượt xem
Thanh Tam Chua Giesu 22
1 lượt xem
Thanh Tam Chua Giesu 106
3 lượt xem
Thanh Tam Chua Giesu 41
1 lượt xem
Photo92
14 lượt xem
Photo84
2 lượt xem
Photo85
5 lượt xem
Photo83
1 lượt xem
Photo79
1 lượt xem
Photo80
1 lượt xem
Photo45
1 lượt xem
Photo47
1 lượt xem
7 On Chua Thanh Than 7
5 lượt xem
7 On Chua Thanh Than 6
3 lượt xem
7 On Chua Thanh Than 5
1 lượt xem
7 On Chua Thanh Than 1
1 lượt xem
7 On Chua Thanh Than 2
1 lượt xem
7 On Chua Thanh Than 3
1 lượt xem
7 On Chua Thanh Than 4
1 lượt xem
Hien Xuong 1
1 lượt xem
Jesus Ascending To Heaven
0 lượt xem
The Ascensionofourlord
1 lượt xem
Ascend4
0 lượt xem
Feast Ascension
0 lượt xem
Jesus Ascension 1
0 lượt xem
Chua Len Troi Gpls 15
0 lượt xem
Chua Len Troi Gpls 16
0 lượt xem
Chua Len Troi Gpls 18
0 lượt xem
Image246
20 lượt xem
Image247
2 lượt xem
Image245
2 lượt xem
Image243
2 lượt xem
Image244
2 lượt xem
Image242
2 lượt xem
Image240
6 lượt xem
Image241
2 lượt xem
Image1
0 lượt xem
Chua Chien Lanh Muc Tu 64
0 lượt xem
Chua Chien Lanh Muc Tu 62
0 lượt xem
Chua Chien Lanh Muc Tu 63
0 lượt xem
Chua Chien Lanh Muc Tu 61
1 lượt xem
Chua Chien Lanh Muc Tu 60
0 lượt xem
Chua Chien Lanh Muc Tu 59
0 lượt xem
Chua Chien Lanh Muc Tu 57
0 lượt xem
Duc Me Ave Maria Gpls 21
0 lượt xem
Duc Me Ave Maria Gpls 16
0 lượt xem
Duc Me Ave Maria Gpls 9
0 lượt xem
Duc Me Ave Maria Gpls 18
1 lượt xem
Duc Me Ave Maria Gpls 65
1 lượt xem
Duc Me Ave Maria Gpls 19
1 lượt xem
Duc Me Ave Maria Gpls 73
0 lượt xem
Duc Me Ave Maria Gpls 33
0 lượt xem
Img 3005
2 lượt xem
Img 3010
1 lượt xem
Img 3015
1 lượt xem
Img 3014
1 lượt xem
Img 3019
0 lượt xem
Img 3021
1 lượt xem
Img 3024
0 lượt xem
Img 3033
0 lượt xem
Img 2799
9 lượt xem
Img 2800
0 lượt xem
Img 2797
1 lượt xem
Img 2798
1 lượt xem
Img 2795
6 lượt xem
Img 2796
1 lượt xem
Img 2792
3 lượt xem
Img 2794
1 lượt xem
Ngan Son Le Ps 24
1 lượt xem
Ngan Son Le Ps 25
0 lượt xem
Ngan Son Le Ps 23
0 lượt xem
Ngan Son Le Ps 21
2 lượt xem
Ngan Son Le Ps 22
2 lượt xem
Ngan Son Le Ps 20
1 lượt xem
Ngan Son Le Ps 18
1 lượt xem
Ngan Son Le Ps 19
0 lượt xem
Img 2726
5 lượt xem
Img 2724
1 lượt xem
Img 2723
1 lượt xem
Img 2722
1 lượt xem
Img 2720
1 lượt xem
Img 2719
2 lượt xem
Img 2713
2 lượt xem
Img 2711
2 lượt xem
Bo To Tam Nhat Thanh 8
4 lượt xem
Bo To Tam Nhat Thanh 2
0 lượt xem
Bo To Tam Nhat Thanh 6
1 lượt xem
Bo To Tam Nhat Thanh 3
1 lượt xem
Bo To Tam Nhat Thanh 1
1 lượt xem
Bo To Tam Nhat Thanh 7
1 lượt xem
Bo To Tam Nhat Thanh 4
1 lượt xem
Bo To Tam Nhat Thanh 30
1 lượt xem
Chua Phuc Sinh Gpls 85
0 lượt xem
Chua Phuc Sinh Gpls 128
0 lượt xem
Chua Phuc Sinh Gpls 117
0 lượt xem
Chua Phuc Sinh Gpls 1
0 lượt xem
Chua Phuc Sinh Gpls 23
0 lượt xem
Chua Phuc Sinh Gpls 98
1 lượt xem
Chua Phuc Sinh Gpls 88
1 lượt xem
Chua Phuc Sinh Gpls 10
0 lượt xem
Na Cap Thu Sau 9
3 lượt xem
Na Cap Thu Sau 12
0 lượt xem
Na Cap Thu Sau 14
0 lượt xem
Na Cap Thu Sau 15
0 lượt xem
Na Cap Thu Sau 16
0 lượt xem
Na Cap Thu Sau 17
0 lượt xem
Na Cap Thu Sau 18
0 lượt xem
Na Cap Thu Sau 19
0 lượt xem
21
2 lượt xem
Dsc 0001
4 lượt xem
Dsc 0014
1 lượt xem
Dsc 0033
0 lượt xem
Dsc 0035
0 lượt xem
Dsc 0050
1 lượt xem
Dsc 0051
1 lượt xem
Dsc 0055
0 lượt xem
Ngan Son Dtg 39
1 lượt xem
Ngan Son Dtg 32
0 lượt xem
Ngan Son Dtg 30
0 lượt xem
Ngan Son Dtg 31
1 lượt xem
Ngan Son Dtg 29
1 lượt xem
Ngan Son Dtg 28
0 lượt xem
Ngan Son Dtg 27
0 lượt xem
Ngan Son Dtg 26
0 lượt xem
Dong Dang Thu Sau Thanh 6
3 lượt xem
Dong Dang Thu Sau Thanh 7
1 lượt xem
Dong Dang Thu Sau Thanh 8
0 lượt xem
Dong Dang Thu Sau Thanh 9
0 lượt xem
Dong Dang Thu Sau Thanh 10
1 lượt xem
Dong Dang Thu Sau Thanh 11
0 lượt xem
Dong Dang Thu Sau Thanh 12
0 lượt xem
Dong Dang Thu Sau Thanh 13
0 lượt xem
Tiec Ly Ta Lung13 1
0 lượt xem
Tiec Ly Ta Lung23 1
1 lượt xem
Tiec Ly Ta Lung7 1
0 lượt xem
Tiec Ly Ta Lung25 1
1 lượt xem
Tiec Ly Ta Lung21 1
2 lượt xem
Tiec Ly Ta Lung19 1
0 lượt xem
Tiec Ly Ta Lung3 1
0 lượt xem
Tiec Ly Ta Lung22 1
0 lượt xem
Img 2589
0 lượt xem
Img 2584
0 lượt xem
Img 2586
0 lượt xem
Img 2585
0 lượt xem
Img 2580
0 lượt xem
Img 2579
0 lượt xem
Img 2574
1 lượt xem
Img 2578
1 lượt xem
Img 2389
3 lượt xem
Img 2388
0 lượt xem
Img 2387
0 lượt xem
Img 2386
0 lượt xem
Img 2385
2 lượt xem
Bua Com Huynh De
0 lượt xem
Img 2390
0 lượt xem
Img 2391
1 lượt xem
Image14
1 lượt xem
Image15
2 lượt xem
Image49
0 lượt xem
Image48
0 lượt xem
Image47
0 lượt xem
Image46
0 lượt xem
Image45
0 lượt xem
Image44
0 lượt xem
Photo81
6 lượt xem
Photo82
1 lượt xem
Photo80
2 lượt xem
Photo78
0 lượt xem
Photo79
0 lượt xem
Photo77
0 lượt xem
Photo76
0 lượt xem
Photo75
1 lượt xem
Le La Ngan Son 2
1 lượt xem
Le La Ngan Son 8
0 lượt xem
Le La Ngan Son 24
0 lượt xem
Le La Ngan Son 18
0 lượt xem
Le La Ngan Son 32
0 lượt xem
Le La Ngan Son 6
0 lượt xem
Le La Ngan Son 35
1 lượt xem
Le La Ngan Son 15
0 lượt xem
Tuần Thánh
6 lượt xem
Tuần Thánh
3 lượt xem
Tuần Thánh
0 lượt xem
Tuần Thánh
0 lượt xem
Tuần Thánh
1 lượt xem
Tuần Thánh
1 lượt xem
Tuần Thánh
0 lượt xem
Tuần Thánh
1 lượt xem
Dong Dang Le La 3
1 lượt xem
Dong Dang Le La 1
0 lượt xem
Dong Dang Le La 4
0 lượt xem
Dong Dang Le La 6
0 lượt xem
Dong Dang Le La 7
0 lượt xem
Ha Giang Bac Ai 15
1 lượt xem
Ha Giang Bac Ai 12
1 lượt xem
Ha Giang Bac Ai 3
0 lượt xem
Ha Giang Bac Ai 16
2 lượt xem
Ha Giang Bac Ai 18
0 lượt xem
Ha Giang Bac Ai 19
0 lượt xem
Ha Giang Bac Ai 17
0 lượt xem
Ha Giang Bac Ai 9
1 lượt xem
Bo To Le La 6
0 lượt xem
Bo To Le La 2
0 lượt xem
Bo To Le La 9
0 lượt xem
Bo To Le La 8
0 lượt xem
Bo To Le La 1
0 lượt xem
Bo To Le La 7
2 lượt xem
Bo To Le La 3
0 lượt xem
Bo To Le La 10
0 lượt xem
Ha Giang Le La 30
1 lượt xem
Ha Giang Le La 1
0 lượt xem
Ha Giang Le La 29
0 lượt xem
Ha Giang Le La 28
0 lượt xem
Ha Giang Le La 27
0 lượt xem
Ha Giang Le La 26
0 lượt xem
Ha Giang Le La 25
0 lượt xem
Ha Giang Le La 24
0 lượt xem
Ngan Son Be Tong 1
5 lượt xem
Ngan Son Be Tong 20
1 lượt xem
Ngan Son Be Tong 19
1 lượt xem
Ngan Son Be Tong 16
0 lượt xem
Ngan Son Be Tong 15
0 lượt xem
Ngan Son Be Tong 14
0 lượt xem
Ngan Son Be Tong 13
0 lượt xem
Ngan Son Be Tong 12
2 lượt xem
That Khe Mua Chay 4
3 lượt xem
That Khe Mua Chay 26
0 lượt xem
That Khe Mua Chay 7
0 lượt xem
That Khe Mua Chay 23
0 lượt xem
That Khe Mua Chay 15
1 lượt xem
That Khe Mua Chay 10
0 lượt xem
That Khe Mua Chay 19
0 lượt xem
That Khe Mua Chay 20
1 lượt xem
Cao Binh 4
2 lượt xem
Cao Binh 9
1 lượt xem
Cao Binh 5
0 lượt xem
Cao Binh 10
0 lượt xem
Cao Binh 7
1 lượt xem
Cao Binh 14
0 lượt xem
Cao Binh 20
0 lượt xem
Cao Binh 11
0 lượt xem
Caritas Tang Qua5
7 lượt xem
Caritas Tang Qua3
1 lượt xem
Caritas Tang Qua12
0 lượt xem
Caritas Tang Qua1
1 lượt xem
Caritas Tang Qua2
0 lượt xem
Caritas Tang Qua10
0 lượt xem
Caritas Tang Qua7
0 lượt xem
Caritas Tang Qua4
0 lượt xem
Ngan Son 10
4 lượt xem
Ngan Son 33
0 lượt xem
Ngan Son 4
0 lượt xem
Ngan Son 22
0 lượt xem
Ngan Son 30
0 lượt xem
Ngan Son 24
0 lượt xem
Ngan Son 28
0 lượt xem
Ngan Son 19
0 lượt xem
Fullsizerender 4
0 lượt xem
Fullsizerender 5
0 lượt xem
Fullsizerender 6
0 lượt xem
Fullsizerender 7
0 lượt xem
a
0 lượt xem
b
0 lượt xem
Fullsizerender 2
0 lượt xem
Fullsizerender 3
0 lượt xem
Ta Lung6
3 lượt xem
Ta Lung2
1 lượt xem
Ta Lung5
2 lượt xem
Ta Lung7
2 lượt xem
Ta Lung8
3 lượt xem
Ta Lung3
2 lượt xem
Ta Lung1
3 lượt xem
Ta Lung9
2 lượt xem
Na Cap5
2 lượt xem
Na Cap19
0 lượt xem
Na Cap4
0 lượt xem
Na Cap14
0 lượt xem
Na Cap21
0 lượt xem
Na Cap13
0 lượt xem
Na Cap3
0 lượt xem
Na Cap2
0 lượt xem
Truyen Tin Annonciation53
2 lượt xem
Truyen Tin Annonciation1
1 lượt xem
Truyen Tin Annonciation35
1 lượt xem
Images 13
3 lượt xem
Images
0 lượt xem
Truyen Tin Annonciation3
1 lượt xem
Le Truyen Tin Lc 126 38
1 lượt xem
Maria 2
1 lượt xem
Photo50
3 lượt xem
Photo51
0 lượt xem
Photo52
0 lượt xem
Photo53
0 lượt xem
Photo54
0 lượt xem
Photo55
1 lượt xem
Photo56
0 lượt xem
Photo57
0 lượt xem
Thu 4 Le Tro 3
1 lượt xem
Ashwednesday
0 lượt xem
Cross Ash Wednesday
0 lượt xem
2
1 lượt xem
Cq5dam
0 lượt xem
Bread And Water
0 lượt xem
Fasting
0 lượt xem
3
1 lượt xem
That Khe 17
3 lượt xem
That Khe 18
0 lượt xem
That Khe 19
0 lượt xem
Thi Ngan 1
1 lượt xem
Thi Ngan 2
1 lượt xem
Thi Ngan 3
1 lượt xem
Thi Ngan 4
0 lượt xem
Thi Ngan 5
1 lượt xem
Photo23
13 lượt xem
Photo24
0 lượt xem
Photo25
1 lượt xem
Photo26
1 lượt xem
Photo27
0 lượt xem
Photo28
1 lượt xem
Photo83
5 lượt xem
Photo82
3 lượt xem
Thanh Gia 02
1 lượt xem
Thanh Gia 04
0 lượt xem
Thanh Gia 05
0 lượt xem
Thanh Gia 06 1
0 lượt xem
Thanh Gia 07
1 lượt xem
Thanh Gia 08
1 lượt xem
Thanh Gia 06
1 lượt xem
Thanh Gia 10
1 lượt xem
Lord Jesus Christ
0 lượt xem
Jesus Christ Icon
0 lượt xem
Mustard Seed
0 lượt xem
Christos Acheiropoietos
0 lượt xem
Head Of Christ 1999
0 lượt xem
Christ The King Icon 914
2 lượt xem
Sacred Heart Icon 548
0 lượt xem
Jesus Christ Pantocrator Vatopedi Monastery Hand Painted Byzantine Icon 4
1 lượt xem
That Khe Gs 2
9 lượt xem
That Khe B 8
0 lượt xem
That Khe B 9
1 lượt xem
That Khe B 10
3 lượt xem
That Khe Gs 1
0 lượt xem
That Khe Gs 15
1 lượt xem
That Khe Gs 14
0 lượt xem
That Khe Gs 13
5 lượt xem
Photo109
5 lượt xem
Photo110
0 lượt xem
Photo108
0 lượt xem
Photo106
0 lượt xem
Photo107
0 lượt xem
Photo105
1 lượt xem
Photo104
0 lượt xem
Photo102
0 lượt xem
Ha Lung 53
8 lượt xem
Ha Lung 44
0 lượt xem
Ha Lung 52
1 lượt xem
Ha Lung 54
0 lượt xem
Ha Lung 47
1 lượt xem
Ha Lung 15
0 lượt xem
Ha Lung 24
1 lượt xem
Ha Lung 14
0 lượt xem
Photo140
2 lượt xem
Photo139
0 lượt xem
Photo138
1 lượt xem
Photo136
0 lượt xem
Photo137
0 lượt xem
Photo135
0 lượt xem
Photo133
0 lượt xem
Photo134
0 lượt xem
Photo107
2 lượt xem
Photo100
0 lượt xem
Photo101
2 lượt xem
Photo102
0 lượt xem
Photo97
1 lượt xem
Photo98
0 lượt xem
Photo92
0 lượt xem
Photo93
0 lượt xem
Thác Bản Giốc - Hoạ sĩ: Anh Ca
3 lượt xem
Thác Bản Giốc - Hoạ sĩ: Anh Ca
1 lượt xem
Thác Bản Giốc - Hoạ sĩ: Anh Ca
0 lượt xem
Thác Bản Giốc - Hoạ sĩ: Anh Ca
3 lượt xem
Thác Bản Giốc - Hoạ sĩ: Anh Ca
0 lượt xem
Thác Bản Giốc - Hoạ sĩ: Anh Ca
1 lượt xem
Thác Bản Giốc - Hoạ sĩ: Anh Ca
1 lượt xem
Thác Bản Giốc - Hoạ sĩ: Anh Ca
1 lượt xem
Đại hội Dân Chúa Thất Khê
4 lượt xem
Đại hội Dân Chúa Thất Khê
1 lượt xem
Đại hội Dân Chúa Thất Khê
0 lượt xem
Đại hội Dân Chúa Thất Khê
0 lượt xem
Đại hội Dân Chúa Thất Khê
1 lượt xem
Đại hội Dân Chúa Thất Khê
1 lượt xem
Đại hội Dân Chúa Thất Khê
1 lượt xem
Đại hội Dân Chúa Thất Khê
1 lượt xem
Photo22
9 lượt xem
Photo21
2 lượt xem
Photo20
2 lượt xem
Photo19 1
12 lượt xem
Photo18
4 lượt xem
Photo17 1
1 lượt xem
Photo16
0 lượt xem
Photo15
0 lượt xem
Photo41
10 lượt xem
Photo4
1 lượt xem
Photo35
0 lượt xem
Photo36
0 lượt xem
Photo37
1 lượt xem
Photo40
1 lượt xem
Photo32
3 lượt xem
Photo33
2 lượt xem
Gplscb Saubi26
1 lượt xem
Gplscb Saubi43
1 lượt xem
Gplscb Saubi47
0 lượt xem
Gplscb Saubi38
1 lượt xem
Gplscb Saubi31
1 lượt xem
Gplscb Saubi48
0 lượt xem
Gplscb Saubi28
0 lượt xem
Gplscb Saubi36
1 lượt xem
Image57
19 lượt xem
Image16
1 lượt xem
Image17
2 lượt xem
Image18
2 lượt xem
Image19
0 lượt xem
Image20
2 lượt xem
Image21
0 lượt xem
Image22
2 lượt xem
Image72
11 lượt xem
Image71
1 lượt xem
Image70
1 lượt xem
Image69
0 lượt xem
Image68
1 lượt xem
Image63
2 lượt xem
Image61
2 lượt xem
Image60
0 lượt xem
Photo2
10 lượt xem
Photo1
3 lượt xem
Photo9
0 lượt xem
Photo7
3 lượt xem
Photo8
0 lượt xem
Photo5
2 lượt xem
Photo6
0 lượt xem
Photo4
3 lượt xem
Gplscb 186
7 lượt xem
Gplscb 61
1 lượt xem
Gplscb 336
2 lượt xem
Gplscb 315
0 lượt xem
Gplscb 19
0 lượt xem
Gplscb 238
0 lượt xem
Gplscb 350
1 lượt xem
Gplscb 56
0 lượt xem
Gplscb 129
1 lượt xem
Gplscb 161
1 lượt xem
Gplscb 176
0 lượt xem
Gplscb 245
1 lượt xem
Gplscb 37
0 lượt xem
Gplscb 16
1 lượt xem
Gplscb 21
2 lượt xem
Gplscb 69
1 lượt xem
Chua Va Thieu Nhi 166
2 lượt xem
Chua Va Thieu Nhi 56
1 lượt xem
Chua Va Thieu Nhi 161
1 lượt xem
Chua Va Thieu Nhi 128
0 lượt xem
Chua Va Thieu Nhi 152
1 lượt xem
Chua Va Thieu Nhi 129
0 lượt xem
Chua Va Thieu Nhi 165
1 lượt xem
Chua Va Thieu Nhi 144
0 lượt xem
Thanh Giuse 18
1 lượt xem
Thanh Giuse 17
0 lượt xem
Thanh Giuse 29
0 lượt xem
Thanh Giuse 28
0 lượt xem
Thanh Giuse 27
0 lượt xem
Thanh Giuse 26
1 lượt xem
Thanh Giuse 25
0 lượt xem
Thanh Giuse 24
0 lượt xem
Teresa Hai Dong 28
0 lượt xem
Teresa Hai Dong 26
2 lượt xem
Teresa Hai Dong 27
0 lượt xem
Teresa Hai Dong 36
0 lượt xem
Teresa Hai Dong 35
1 lượt xem
Teresa Hai Dong 34
0 lượt xem
Teresa Hai Dong 29
0 lượt xem
Teresa Hai Dong 30
0 lượt xem
Photo24 2
3 lượt xem
Photo22 6
1 lượt xem
Photo23 5
1 lượt xem
Photo21 4
1 lượt xem
Photo19 3
0 lượt xem
Photo20 3
1 lượt xem
Photo17 5
1 lượt xem
Photo18 5
1 lượt xem
684c3682dd6369d6ff699a7a2c013f81
1 lượt xem
F716bb06ff3182e93ac55bfabbb65367
0 lượt xem
50740eef150c7bf4379f3a85125e37d1
0 lượt xem
C84b337138a8a5866f9a76630723fa3f
1 lượt xem
C7679c8cd57be988074e8a2a6a050963
0 lượt xem
4ef47cc04c44125d40fed26ad3898c8a
0 lượt xem
927a8f9e1110f975c67d689359f2bcb6
1 lượt xem
5228b4710a5ce1b85ca095d875ae7c0b
0 lượt xem
Photo81
8 lượt xem
Photo80
0 lượt xem
Photo79 1
1 lượt xem
Photo76 1
2 lượt xem
Photo77 1
3 lượt xem
Photo46 2
1 lượt xem
Photo45 1
0 lượt xem
Photo44 1
2 lượt xem
Photo5 3
2 lượt xem
Photo6 3
0 lượt xem
Photo7 3
0 lượt xem
Photo8 2
1 lượt xem
Photo9 2
1 lượt xem
Photo11 3
3 lượt xem
Photo10 3
0 lượt xem
Photo12 3
2 lượt xem
Photo149
9 lượt xem
Photo154
1 lượt xem
Photo153
1 lượt xem
Photo151
3 lượt xem
Photo160
0 lượt xem
Photo159
1 lượt xem
Photo158
2 lượt xem
Photo157
2 lượt xem
Photo13 1
9 lượt xem
Photo12 1
0 lượt xem
Photo10 1
4 lượt xem
Photo5 1
1 lượt xem
Photo6 1
2 lượt xem
Photo7 1
0 lượt xem
Photo8 1
1 lượt xem
Photo9 1
2 lượt xem
12namgmdcls 02
12 lượt xem
12namgmdcls 01
1 lượt xem
Photo1
2 lượt xem
Photo2
1 lượt xem
Photo3
0 lượt xem
Photo4
2 lượt xem
Photo5
0 lượt xem
Photo6
0 lượt xem
Hn 01797
22 lượt xem
Hn 01795
0 lượt xem
Hn 01796
0 lượt xem
Hn 01787
1 lượt xem
Hn 01788
1 lượt xem
Hn 01791
0 lượt xem
Hn 01792
7 lượt xem
Hn 01794
0 lượt xem
Hn 01707
20 lượt xem
Hn 01705
0 lượt xem
Hn 01698
2 lượt xem
Hn 01684
0 lượt xem
Hn 01665
0 lượt xem
Hn 01658
0 lượt xem
Hn 01652
0 lượt xem
Hn 01647
3 lượt xem
Hoi Trai 1b 1
5 lượt xem
Hoi Trai 2c
0 lượt xem
Hoi Trai 2a 1
4 lượt xem
Hoi Trai 2d
2 lượt xem
Hoi Trai 444
1 lượt xem
Hoi Trai 3 Copy
0 lượt xem
Img 4720
0 lượt xem
Img 4719
1 lượt xem
Z1055411913295 E90c16d80f881878218c1713eb5a1f54
6 lượt xem
Z1055411885874 449aceef0ed3f3be51bdcb01738727a7
0 lượt xem
Z1055411860387 25d51a88eb345a4f2f2aa41166bafde9
3 lượt xem
Z1055411850919 30334eed9247f083ceb60e5922602b6c
0 lượt xem
Z1055411814768 D3f577879607109c789589f7d44810ec
1 lượt xem
Z1055411724683 A00c48d86177847f7df03375ef34832b
0 lượt xem
Z1055411706225 C9f7b80142920128fc14cb26656774a0
1 lượt xem
Z1055411684564 345ce5a4066138f7e2cc4bdf3384734c
0 lượt xem
Image71
1 lượt xem
Image70
0 lượt xem
Image68
0 lượt xem
Image69
1 lượt xem
Image67
0 lượt xem
Image65
0 lượt xem
Image66
0 lượt xem
Image64
0 lượt xem
Photo20 1
3 lượt xem
Photo19 1
1 lượt xem
Photo18 1
1 lượt xem
Photo17 1
0 lượt xem
Photo16 1
0 lượt xem
Photo15 1
1 lượt xem
Photo14 1
1 lượt xem
Photo13 1
0 lượt xem
Photo27
3 lượt xem
Photo25
0 lượt xem
Photo23
2 lượt xem
Photo22
0 lượt xem
Photo21
2 lượt xem
Photo20
3 lượt xem
Photo19
4 lượt xem
Photo18
0 lượt xem
 • Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
  THÔNG BÁO SỐ 3
   04/04/2020 01:44
 • Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh viêm phổi COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại đa số các quốc gia, nhất là tại châu Âu và châu Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. Toà Giám mục Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
 • Tập Tin Mục vụ số 01 - tuần từ 29/3-05/4/2020
   28/03/2020 09:52

  Tập Tin Mục vụ số 01 - tuần từ 29/3-05/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 01 CN 29/3 – 05/4/2020 . Tuần V Mùa Chay A.
  Thông Báo Số 2 - HƯỚNG DẪN MỤC VỤ và PHỤNG VỤ trong thời gian dịch bệnh do Vi-rút Covid-19
   28/03/2020 09:04

  Thông Báo Số 2 - HƯỚNG DẪN MỤC VỤ và PHỤNG VỤ trong thời gian dịch bệnh do Vi-rút Covid-19

  Tòa Giám mục phát hành Thông báo số 2 này để xin các Cha, các giáo xứ và cộng đoàn kích hoạt mạnh mẽ những hướng dẫn đã tiên liệu trong Thông báo số 1, đồng thời thực hiện một số giải pháp cụ thể được đề nghị thêm sau đây:
 • Mừng Lễ Thánh Cả Giuse
   19/03/2020 21:27

  Mừng Lễ Thánh Cả Giuse

  Giáo Hội luôn giới thiệu về thánh cả Giuse, người thợ mộc làng Na-da-rét, là một con người âm thầm, lặng lẽ nhưng “hương thơm” của ngài nức tiếng gần xa.
  Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Họ Hùng Vương Giáo xứ Chính Tòa
   13/03/2020 22:12

  Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Họ Hùng Vương Giáo xứ Chính Tòa

  Mừng lễ kính Thánh Đa Minh Cẩm, một trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Giáo họ Hùng Vương thuộc Giáo xứ Chính Tòa, Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng nhận ngài làm bổn mạng và đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng thánh quan thầy.
 • Lời Nguyện Tắt Trong Cơn Dịch Bệnh Covid -19
   09/03/2020 07:28

  Lời Nguyện Tắt Trong Cơn Dịch Bệnh Covid -19

  Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 đã lan rộng tới hàng trăm quốc gia trên thế giới. Người Công giáo được mời gọi dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết. Sau đây là lời nguyện tắt do ĐGM.Gp.Lạng Sơn Cao Bằng soạn thảo.

 • Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
 • Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
 • Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.
  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập15
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay9,644
 • Tháng hiện tại40,034
 • Tổng lượt truy cập5,319,261
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây