Lòng nhiệt tâm lo việc nhà Cha – Suy niệm song ngữ ngày 9.11

Thứ năm - 08/11/2018 08:44 235 0
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa mở rộng cánh cửa nhà Cha, và Chúa mời gọi con bước vào cách tin tưởng, để con có thể thờ phượng trong tinh thần và sự thật. Xin giúp con đến gần ngai tòa thương xót Chúa với lòng biết ơn và vui mừng.
Lòng nhiệt tâm lo việc nhà Cha – Suy niệm song ngữ ngày 9.11
Friday (November 9):  “Zeal for the Father’s house”

 

Scripture: John 2:13-22 

13 The Passover of the Jews was at hand, and Jesus went up to Jerusalem. 14 In the temple he found those who were selling oxen and sheep and pigeons, and the money-changers at their business. 15 And making a whip of cords, he drove them all, with the sheep and oxen, out of the temple; and he poured out the coins of the money changers and overturned their tables. 16 And he told those who sold the pigeons, “Take these things away; you shall not make my Father’s house a house of trade.” 17 His disciples remembered that it was written, “Zeal for your house will consume me.” 18 The Jews then said to him, “What sign have you to show us for doing this?” 19 Jesus answered them, “Destroy this temple, and in three days I will raise it up.” 20 The Jews then said, “It has taken forty-six years to build this temple, and will you raise it up in three days?” 21 But he spoke of the temple of his body. 22 When therefore he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this; and they believed the Scripture and the word which Jesus had spoken.

Thứ Sáu     9-11                Lòng nhiệt tâm lo việc nhà Cha

 

Ga 2,13-22

13 Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem.14 Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền.15Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.16 Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.18 Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? “19 Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.”20 Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? “21Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người.22 Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

Meditation: 

 

What can keep us from the presence of God? Jesus’ dramatic cleansing of the temple was seen by his disciples as a prophetic sign of God’s action. The temple was understood as the dwelling place of God among his people. When God delivered his people from slavery in Egypt, he brought them through the sea, and finally to Mount Sinai where he made a covenant with them and gave them a new way of life embodied in the Ten Commandments (Exodus 20:1-17). God gave Moses instruction for worship and for making the Tabernacle, or Tent of Meeting, which was later replaced by the Temple at Jerusalem. The New Testament tells us that these “serve as a copy and shadow of the heavenly sanctuary” – God’s Temple in heaven (Hebrews 8:5). Jesus’ cleansing of the temple is also a prophetic sign of what he wants to do with each of us. He ever seeks to cleanse us of sin and make us living temples of his Holy Spirit (1 Corinthians 3:16 and 6:19). Do you want to be holy as God is holy?

Jesus burns with zeal for his Father’s house

Jesus referred to the temple as his Father’s house which was being made into a “house of trade” (John 2:16) or “den of robbers” (Mark 11:17). That is why he used physical force to expel the money-chargers. The prophecy of Malachi foretold the coming of the Lord unexpectedly to his Temple to “purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, till they present right offerings to the Lord” (Malachi 3:1-4). Jesus’ disciples recalled the prophetic words from Psalm 69: “Zeal for your house will consume me” (Psalm 69:9). This was understood as a prophecy describing the Messiah. Here the disciples saw more clearly Jesus as the Messiah who burned with zeal for the house of God. 

The Jewish authorities, however, wanted proof that Jesus had divine authority to act as he did. They demanded a sign from God to prove Jesus right, otherwise, they would treat him as an imposter and a usurper of their authority. Jesus replied that the sign God would give would be Jesus’ death on the cross and resurrection from the tomb: “Destroy this temple, and in three days I will raise it up.” The Jews did not understand that the temple Jesus referred to was his own body. The “tent of his body” had to be destroyed to open the way to the presence of God for us. 

The Lord Jesus makes us temples of the Holy Spirit

Through his death and resurrection, Jesus not only reconciles us with God, he fills us with his Holy Spirit and makes us temples of the living God (1 Corinthians 6:19-20). God’s word enlightens our minds and purifies our hearts that we may offer God fitting worship and enjoy his presence both now and forever. Do you burn with zeal for the Lord’s house?

 

 

“Lord Jesus Christ, you open wide the door of your Father’s house and you bid us to enter confidently that we may worship in spirit and truth. Help me to draw near to your throne of mercy with gratitude and joy.”

Suy niệm: 

 

Điều gì có thể ngăn cản chúng ta khỏi sự hiện diện của Chúa? Sự thanh tẩy đền thờ thật ấn tượng của Đức Giêsu được các môn đệ nhìn thấy như một dấu chỉ hành động của Thiên Chúa. Đền thờ được hiểu là nơi Thiên Chúa ở giữa con người. Khi Thiên Chúa giải thoát dân Người ra khỏi nạn nô lệ ở Aicập, Người đưa họ ngang qua biển, và cuối cùng đến núi Sinai, nơi mà Người lập một giao ước với họ và ban cho họ một cách sống mới được bày tỏ trong 10 điều răn (Xh 20,1-17). Thiên Chúa ban cho ông Môisen sự hướng dẫn về việc thờ phượng và về việc làm nhà tạm, hay lều hội ngộ, được đặt trong đền thờ. Tân ước nói với chúng ta rằng những điều này “thể hiện như một bản sao và hình bóng của Thánh điện trên Thiên đàng” – Đền thờ của Thiên Chúa trên Thiên đàng (Hr 8,5). Sự thanh tẩy đền thờ của Đức Giêsu cũng là một dấu hiệu tiên báo về những gì Người muốn làm với mỗi người chúng ta. Người luôn sẵn sàng cố gắng thanh tẩy chúng ta khỏi tội lỗi và làm cho chúng ta trở thành những đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần (1Cor 6,19). Bạn có muốn nên thánh như Thiên Chúa là Đấng thánh không?

 

Đức Giêsu cháy lửa nhiệt thành vì nhà Cha

 

Đức Giêsu xem đền thờ như nhà Cha của Người, bị biến thành “nơi buôn bán” (Ga 2,16) hay thành “hang trộm cướp” (Mc 11,17). Đó là lý do tại sao Người đã dùng đến sức mạnh thể lý để đánh đuổi những người đổi tiền bạc. Lời tiên báo của ngôn sứ Malakhi nói về việc trở lại Đền thờ một cách bất ngờ của Thiên Chúa để “thanh tẩy con cái của Lêvi và tinh luyện chúng như vàng như bạc, cho tới khi chúng đến dâng lễ vật theo lẽ công chính cho Thiên Chúa” (Ml 3,1-4). Các môn đệ Đức Giêsu nhớ lại những lời Thánh vịnh 69: Lòng nhiệt thành nhà Chúa thiêu đốt tôi.”Điều này được hiểu như một lời tiên báo về Đấng Mêsia. Ở đây, các môn đệ nhìn thấy rõ ràng hơn Đức Giêsu là Đấng Mêsia, bị đốt cháy với sự nhiệt thành đối với nhà Chúa.

Tuy nhiên, những người lãnh đạo Dothái muốn chứng minh rằng Đức Giêsu có uy quyền của Thiên Chúa để hành động như thế. Vì thế, họ đòi hỏi một dấu lạ từ Thiên Chúa để chứng minh Đức Giêsu đúng, họ đối xử với Người như một tên lừa bịp và như một người muốn chiếm đoạt quyền hành của họ. Đức Giêsu trả lời rằng dấu lạ Thiên Chúa muốn ban chính là cái chết của Đức Giêsu trên thập giá, và sự sống lại từ ngôi mộ: “Hãy phá hủy đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại”. Người Dothái không hiểu rằng ngôi đền thờ Đức Giêsu nói tới chính là thân thể của Người. “Ngôi lều thân xác” đã bị phá hủy để mở ra con đường cho sự hiện diện của Chúa dành cho chúng ta.

Chúa Giêsu biến đổi chúng ta thành đền thờ của Chúa Thánh Thần

Ngang qua cái chết và sự phục sinh của Người, Đức Giêsu không chỉ hòa giải chúng ta với Thiên Chúa, nhưng Người còn lấp đầy chúng ta với Thánh Thần của Người, và làm cho chúng ta trở nên những đền thờ của Thiên Chúa hằng sống (1Cor 6,19-20). Lời Chúa soi sáng tâm trí chúng ta và thanh tẩy tâm hồn chúng ta để chúng ta có thể dâng lên Thiên Chúa sự thờ phượng thích hợp và vui hưởng sự hiện diện của Người bây giờ và mãi mãi. Bạn có bị thiêu đốt với sự nhiệt thành của nhà Chúa không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa mở rộng cánh cửa nhà Cha, và Chúa mời gọi con bước vào cách tin tưởng, để con có thể thờ phượng trong tinh thần và sự thật. Xin giúp con đến gần ngai tòa thương xót Chúa với lòng biết ơn và vui mừng.”

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu – chuyển ngữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.
 • Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?
   24/05/2019 09:17

  Phải sống cách nào để làm chứng nhân đích thực cho Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới ngày nay?

  Mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Hội đều có sứ mệnh cao cả là làm chứng tá cho Chúa Kitô trước mặt người đời bằng chính đời sống của mình, bằng việc làm cụ thể phản ánh trung thực mọi giá trị của Tin Mừng Cứu Độ để mời gọi những người chưa biết Chúa, được tin có Chúa nhờ đời sống nhân chứng đích thực của mình.
  Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay
   23/05/2019 20:55

  Truyền giáo tại Việt Nam hôm nay

  Người truyền giáo hôm nay cũng sẽ đón nhận Đức Kitô vào đời mình bằng tinh thần nghèo khó. Để rồi, họ sẽ trở thành những người canh thức, giúp mọi người vượt qua sự thống trị của các quyền lực nguy hiểm, để dễ đón nhận Đức Kitô là Đấng cứu chuộc loài người chỉ bằng tình yêu chấp nhận hy sinh đến cùng.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập33
 • Máy chủ tìm kiếm16
 • Khách viếng thăm17
 • Hôm nay8,142
 • Tháng hiện tại241,294
 • Tổng lượt truy cập3,128,714
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây