Chúa Nhật I Mùa Chay C – Người Chịu Cám Dỗ – Giải thích bản văn Tin Mừng

Thứ năm - 07/03/2019 07:30 636 0
"Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.
Chúa Nhật I Mùa Chay C – Người Chịu Cám Dỗ – Giải thích bản văn Tin Mừng

Lc 4,1-13:  Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.

 Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.

 Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

SUY NIỆM

mua chay 20


Đoạn 4,1-13 là trình thuật cuối cùng trong tiết đoạn 3,1-4,13, nói đến việc chuẩn bị cho sứ vụ của Chúa Giêsu. Ngay sau đoạn nầy, Người bắt đầu rao giảng công khai. Bố cục của đoạn có thể phân chia như sau: – Bối cảnh của việc cám dỗ (4,1-2a); – 1/ Cám dỗ về bánh (4,2b-4); – 2/ Cám dỗ về quyền lực (4,5-8); – 3/ Cám dỗ về thử thách Thiên Chúa (4,8-12); – Kết luận. Ba cám dỗ không có tính cách riêng lẻ, mà liên hệ với nhau rất chặt chẽ xoay quanh bản thân Chúa Giêsu. Mỗi phần có kết cấu chung tương tự nhau: – Bối cảnh riêng của mỗi phần; – Ma quỷ đưa ra một lời đề nghị; – Chúa Giêsu lấy một câu kinh thánh để đáp lại.

Nơi Chúa Giêsu chịu cám dỗ là hoang địa. Hành trình của Người là từ các vùng của Giorđan đi vào trong hoang địa, ngược hướng với hành trình của Gioan Tẩy giả (3,2-3). Gioan vào đó để nghe tiếng Thiên Chúa; còn Chúa Giêsu, nghe tiếng ma quỷ cám dỗ. Người chịu cám dỗ do ý muốn của Chúa Cha, “được dẫn vào”, và trong liên đới với Thánh Thần, “đầy Thánh Thần” và “trong Thánh Thần” (4,1). Bốn mươi, có thể là bốn mươi năm hoặc bốn mươi ngày, là con số biểu tượng để chỉ một giai đoạn quyết định. Đối với dân Israel, đó là thời kỳ thử thách và trách phạt. Đối với Môsê, đó là thời kỳ gần gũi với Thiên Chúa để viết nên Mười Giới Răn (Xh 24,18; 34,28;  Đnl 9,9.11.18; 10,10). Đối với Chúa Giêsu, đó là thời kỳ thử thách và vâng phục trước khi bắt đầu sứ vụ. Luca dùng chữ hoặc là “ma quỷ, diabolos” (Lc 4,2.3.6.13; 8,12) hoặc là “Satan” (Lc 10,18; 11,18; 13,16; 22,3.31). Hoạt động của ma quỷ chính yếu là cám dỗ: cám dỗ Chúa Giêsu (4,1-13) và các môn đệ của Người (8,13; 22,3.31.40.46). Dịp thuận tiện mà ma quỷ đến lại để cám dỗ Chúa Giêsu (4,13) chính là lúc Người ở trong vườn Giếtsêmani (22,28.40.46). Mục đích của cám dỗ là làm nên bất trung với Thiên Chúa.

Cám dỗ về bánh (4,2b-4). Bối cảnh là suốt bốn mươi ngày Chúa Giêsu không ăn gì cả, nên Người đói. “Con Thiên Chúa” đã được xác định trong biến cố phép rửa, “Con của Tôi” (3,22). Hậu cảnh của cám dỗ nầy là việc Thiên Chúa thử lòng dân Israel trong hoang địa. Người làm cho họ đói để xem lòng họ như thế nào. Họ đã hướng về Ai cập và khao khát bánh bên ấy mà bỏ quên Thiên Chúa (x. Xh 16,3). Tuy nhiên, sau đó Người đã nuôi họ bằng manna để cho họ biết là họ không phải lìa bỏ Thiên Chúa như thế để chỉ đi tìm kiếm bánh ăn. Người đã lo lắng cho tất cả và muốn họ trung tín giữ các giới răn của Người (x. Đnl 8,2-3). Chúa Giêsu không bị Thiên Chúa mà ma quỷ thử lòng. Nó muốn Người dùng quyền làm con của Thiên Chúa (4,3; 3,23) để tự cung cấp bánh ăn cách độc lập với Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn Người vào hoang địa chịu thử thách, có nghĩa là Thiên Chúa cũng muốn Người chịu đói. Do đó, nếu dùng quyền làm Con Thiên Chúa để làm đá thành bánh mà ăn là làm điều nghịch với Thiên Chúa. Sau nầy Người sẽ dạy là đừng để lòng vào chuyện ăn uống (12,19), và phải tìm kiếm Nước Thiên Chúa và chuyện của Người trước tiên (x. 12,31).

Cám dỗ về quyền lực (4,5-8). Bối cảnh là ma quỷ chỉ cho Chúa Giêsu thấy tất cả các vương quốc trên trần gian, và hứa ban cho vinh quang và quyền lực của các nước ấy nếu Người thờ lạy nó. “Trần gian” nầy không phải là vương quốc của Thiên Chúa, mà của con người (x. 2,1; 21,26). Và vinh quang cũng như quyền lực cũng thuộc về trần gian nầy, chứ không phải là của Thiên Chúa. Quyền năng của ma quỷ ở nơi những người bắt bớ Chúa Giêsu và các môn đệ (x. 12,11; 20,20; 23,7). “Bái lạy” là hành vi diễn tả sự lệ thuộc và tùng phục một người có quyền lực cao hơn. Có thể gọi những người ấy là “chúa” hoặc “ân nhân” (x. 22,25). Động từ nầy chỉ được dùng ba lần trong Luca: hai lần ở đây và một lần là các môn đệ bái lạy Người sau khi Người đã sống lại (24,52). Vinh quang và quyền năng của Chúa Giêsu đến từ Chúa Cha: quyền năng (x. 4,32.36; 5,24;); vinh quang (9,26.31; 19,38; 21,27). Ở đây ma quỷ muốn trao quyền lực trần gian cho Chúa Giêsu với điều kiện; trong khi Chúa Giêsu sẽ ban cho các môn đệ của Người quyền năng trục xuất ma quỷ (9,1.19). So với Đnl 6,13 hay 10,20, trong câu kinh thánh được trích dẫn, chữ “kính sợ” được thay thế bằng chữ “bái lạy” và chữ “chỉ một mình” (thờ lạy Người) được thêm vào để làm mạnh nghĩa sự độc nhất của việc thờ phượng. Vì vinh quang và quyền năng của Chúa Giêsu đến từ Thiên Chúa, Người chỉ phục vụ và bái lạy một mình Người (x. 16,13). Vậy, Người không đổi Vị mà Người phải tôn thờ để nhận lấy vinh quang và quyền năng của trần gian.

Cám dỗ về thử thách Thiên Chúa (4,8-12). Bối cảnh là ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên Giêrusalem và đặt Người trên nóc đền thờ. Nó thách thức Người gieo mình xuống, vì với tư cách là Con Thiên Chúa sẽ có các thiên thần tay đỡ tay nâng. Một lần nữa ma quỷ nại đến danh nghĩa “Con Thiên Chúa” như trong cám dỗ lần thứ nhất. Điều ma quỷ quan tâm không phải là phép lạ có xảy ra hay không, mà là tương quan giữa Chúa Giêsu với Cha của Người. Trong cám dỗ lần thứ nhất, đứng trước một vấn đề đang cần thiết là bánh ăn khi đói, Chúa Giêsu đã không làm phép lạ. Phương chi trong lần nầy “gieo mình xuống từ nóc đền thờ” là làm một điều nguy hiểm không cần thiết, Chúa Giêsu càng không thể làm. Người xem đó là thách thức Thiên Chúa (4,12). Thách thức Thiên Chúa là đòi hỏi những bằng chứng phép lạ Người làm để có thể tin. Câu trả lời của Chúa Giêsu cho ma quỷ là câu Thiên Chúa đã nói với dân Israel (Đnl 6,16), sau khi họ đã thử thách Người tại Massah; tiếng nầy có nghĩa là “thử thách” (x. Xh 17,1-14). Tại đó, dân chúng đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa và Môsê. Họ không tin tưởng vào Thiên Chúa nữa, vì họ không có nước uống tại Massah, mặc dù Người vẫn ở với họ và đã thực hiện những điều kỳ diệu cho họ (Đnl 6,15). Thách thức nầy sẽ lập lại cho Chúa Giêsu (x. 11,16.29-30; Mc 8,11) ngay cả khi Người đang bị treo trên thánh giá (23,35.37.39; Mk 15,36). Phần Chúa Giêsu, Người luôn tin tưởng vào Cha của Người, ngay cả khi phải chết tại Giêrusalem để thi hành ý muốn của Người (x. 23,46).

Ảnh hưởng của ma quỷ trên con người là không thể chối cãi. Tuy nhiên, nó không thể tách con người ra khỏi Thiên Chúa, nếu con người biết dùng Lời Chúa để chống lại mọi cơn cám dỗ của nó.

mua chay 9


 

Tác giả bài viết: Linh mục Luigi Gonzaga Đặng Quang Tiến

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh
   19/04/2019 23:55

  Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh

  Hiệp cùng toàn thể Giáo hội trong Tam Nhật Thánh, cùng bước đi với Chúa Giêsu trong hành trình cuộc Khổ nạn và Phục Sinh của Người, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Cao Bình đã sốt sắng tham dự các cử hành Phụng vụ và Đạo đức được cử hành trang trọng, cảm động và sốt sáng tại Nhà thờ Giáo xứ.
  Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ
   19/04/2019 22:58

  Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ

  Bước vào ngày đầu tiên của Tam Nhật Thánh, Giáo Hội tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Bí tích truyền chức Thánh và lời dặn dò sau cùng của Chúa cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
 • Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Nà Cáp
   19/04/2019 22:40

  Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Nà Cáp

  Chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, bà con giáo dân Nà Cáp qui tụ về khuôn viên Nhà nguyện tạm của Giáo xứ để cùng bước theo Chúa Giêsu trên 14 chặng đàng Thánh Giá. Những lời bài suy niệm, những tiếng hát tại mỗi chặng, là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình trước tình yêu vô biên và cao cả của Thiên Chúa, được tỏ bày qua Đức Giêsu Kitô. Nhìn lại để nhận ra nơi mỗi người còn biết bao thiếu sót và sai phạm, không chỉ với Thiên Chúa mà còn với Giáo Hội, với tha nhân.
  Cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Tà Lùng
   19/04/2019 21:32

  Cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Tà Lùng

  Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19/4/2019, cả Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngài chính là Chiên Vượt Qua chịu sát tế để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Trong tâm tình sám hối của Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo xứ Tà Lùng cử hành tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu, do cha xứ Antôn chủ sự. Chặng “Đàng Thánh Giá” giúp mọi người thấu hiểu và cảm nghiệm tình thương vô biên Thiên Chúa dành cho mỗi người.
 • Cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Mỹ Sơn
   19/04/2019 21:16

  Cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Mỹ Sơn

  Chiều thứ Sáu Tuần Thánh, 19/4/2019, trong tâm tình cùng Giáo Hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô, giáo xứ Mỹ Sơn đã tổ chức chặng Đàng Thánh Giá trọng thể vòng quanh nhà thờ, cử hành cuộc thương khó của Chúa, và ngắm mười lăm sự thương khó Chúa Giê-su.
  Giáo xứ Chính Toà cử hành Nghi thức ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
   19/04/2019 12:06

  Giáo xứ Chính Toà cử hành Nghi thức ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

  Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, 19/04/2019, hiệp cùng toàn thể Giáo Hội, Giáo xứ Chính Toà Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng đã sốt sắng cử hành các nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương khó Chúa.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn  đi Chặng đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh
   19/04/2019 08:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn  đi Chặng đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh

  Vào 15h00 chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, 19/4/2019, tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Ngạn Sơn, Cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã chủ sự nghi thức suy niệm Cuộc Thương Khó của Đức Chúa Giêsu qua 14 chặng đàng Thánh Giá. 
  Các cử hành chiều Thứ Sáu Tuần Thánh tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Đăng
   19/04/2019 07:55

  Các cử hành chiều Thứ Sáu Tuần Thánh tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Đăng

  Hòa trong niềm cảm mến suy tôn của nhân loại đối với Chúa Giêsu và của người con đối với Thân thể Nhiệm mầu của mình là Giáo Hội, thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Đăng, cộng đoàn đã sốt sắng cử hành Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa.
 • Giáo xứ Tà Lùng: Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh
   19/04/2019 01:00

  Giáo xứ Tà Lùng: Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh

  Vào hồi 19h00 chiều Thứ Năm Tuần Thánh, 18 tháng 04 năm 2019, tại Nhà thờ GIáo xứ Tà Lùng, Cha xứ Antôn Bùi Văn Tăng đã chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly. Thánh lễ khởi đầu trong Tam Nhật Vượt Qua này có sự tham dự của rất đông anh chị em giáo hữu trong GIáo xứ.
  Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Ngạn Sơn 18-4-2019
   18/04/2019 12:13

  Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Ngạn Sơn 18-4-2019

  Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, trong bầu khí linh thiêng, trầm lắng của Phụng vụ Tam Nhật Thánh, tại nhà thờ Giáo xứ Ngạn Sơn, cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly. Tham dự Thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.

 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).
 • Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương
   28/03/2019 23:27

  Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương

  Xin quý Cha thông báo cho anh chị em trong Giáo xứ và khu vực của mình đang sinh sống biết về chương trình Nhịp Tim Yêu Thương và liên lạc về địa chỉ trong văn bản để được giúp đỡ.
  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay
   23/03/2019 10:10

  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay

  Sống tinh thần bác ái Mùa Chay, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang, nơi xa xôi nhất của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã tổ chức nhiều cuộc thăm viếng những người khó khăn ở các xã bản xa xôi trong Giáo hạt cực Bắc đất nước này.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập92
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm84
 • Hôm nay4,589
 • Tháng hiện tại158,144
 • Tổng lượt truy cập1,755,518
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây