Từ điển Việt - Bồ - La giúp hiểu Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thứ hai - 03/06/2019 20:51 174 0
Tháng 6, tháng kính Thánh Tâm Chúa Giê-su. Chúng ta thường đọc kinh cầu Trái tim Chúa Giê-su mà có nhiều từ ngữ cổ làm chúng ta khó hiểu. Vậy hãy xem cuốn từ điển đầu tiên của Việt Nam, Từ điển Viêt-Bồ-La giải nghĩa thế nào!
Từ điển Việt - Bồ - La giúp hiểu Kinh Cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu

Kinh Cầu Trái Tim Đức Chúa Giêsu

Xin Chúa thương xót chúng con. *(Thưa: lặp lại)
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. *(Thưa: lặp lại)
Xin Chúa thương xót chúng con. *(Thưa: lặp lại)
Chúa Kitô nghe cho chúng con.
* Thưa : Chúa Kitô nhận lời chúng con.
Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.
* Thưa : Thương Xót Chúng Con (câu nào cũng thưa như vậy)
Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Trái Tim Đức Chúa Giêsu (TTĐCGS) con Đức Chúa Cha hằng có đời đời.
TTĐCGS bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ Đồng Trinh.
TTĐCGS hợp làm một cùng Ngôi Thứ Hai cho trọn.
TTĐCGS oai vọng vô cùng.
TTĐCGS là đền thánh Chúa Trời.
TTĐCGS là toà Đấng cực cao cực trọng.
TTĐCGS là đền đài Chúa Trời cùng là cửa thiên đàng.
TTĐCGS là lò lửa mến hằng cháy.
TTĐCGS gồm sự công chính và sự thương yêu.
TTĐCGS đầy sự nhân lành cùng sự yêu dấu.
TTĐCGS là vực đầy mọi nhân đức.
TTĐCGS rất đáng ngợi khen mọi đàng.
TTĐCGS là Vua lòng mọi người cùng là chốn phải hướng về thay thảy.
TTĐCGS là kho mọi sự khôn ngoan thông thái.
TTĐCGS là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự.
TTĐCGS là chốn Đức Chúa Cha lấy làm ưa ý mọi đàng.
TTĐCGS là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con.
TTĐCGS các thánh trên trời khao khát.
TTĐCGS hay nhịn hay thương vô cùng.
TTĐCGS hay ở rộng rãi cùng những kẻ nguyện xin.
TTĐCGS là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh.
TTĐCGS là của lễ đền tội chúng con.
TTĐCGS đã chịu xấu hổ nhuốc nha bội phần.
TTĐCGS đã phải tan nát vì tội chúng con.
TTĐCGS đã vâng lời cho đến chết.
TTĐCGS đã phải lưỡi đòng thâu qua.
TTĐCGS là nguồn mọi sự an ủi.
TTĐCGS là sự sống cùng là sự sống lại chúng con.
TTĐCGS ban cho chúng con được bằng yên và làm lành cùng Đức Chúa Trời.
TTĐCGS dâng mình chịu phạt cho kẻ có tội.
TTĐCGS hay cứu chữa kẻ trông cậy.
TTĐCGS hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông.
TTĐCGS hay làm cho các thánh được vui mừng.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa : Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa : Chúa Giêsu nhận lời nghe cho chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa : Chúa Giêsu thương xót chúng con. 
LỜI NGUYỆN
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng hằng có đời đời, chúng con xin Chúa trông đến Trái Tim con rất yêu dấu Chúa, cùng những lời ngợi khen và những việc lành Người dâng thay cho kẻ có tội, mà nguôi cơn giận và tha thứ cho những kẻ ăn năn kêu van vì một Đức Chúa Giêsu Kitô con Chúa, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. AMEN

 • Trong Kinh này chúng ta gặp từ “dựng nên”: trong từ điển tiếng Việt hiện đại không có mục từ này, có từ “dựng” nhưng nghĩa của từ “dựng” không phù hợp câu kinh. Từ điển Việt - Bồ - La có mục từ “dựng” nghĩa là tạo dựng, “nên” là  làm nên, làm thành; “dựng nên” là một từ ghép đẳng lập, hội nghĩa để làm gia tăng nét nghĩa “tạo dựng làm nên”. Câu kinh “Trái tim Đức Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần đã dựng nên trong lòng Rất Thánh Đức Mẹ Đồng Trinh” giúp cho chúng ta suy niệm và chiêm ngắm biến cố Thiên Thần truyền tin cho Đức Mẹ, Đức Mẹ Đồng Trinh đã cưu mang Chúa Giêsu do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.
 • “Trái tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng”: trong từ “oai vọng”, “oai” nghĩa là “oai nghiêm, cao sang”, “vọng” nghĩa là “có cái để người khác chiêm ngưỡng”, nhưng ghép hai từ này thành “oai vọng” thì cả Từ điển Việt - Bồ - La và Tự Vị Annam Latinh đều không có. Phải dò mãi đến “Đại Nam Quấc Âm Tự Vị” của Hùinh Tịnh Của mới có từ “oai vọng” nghĩa là “danh tiếng lớn”. Trái tim Đức Chúa Giêsu oai vọng vô cùng nghĩa là Trái tim Đức Chúa Giêsu rất oai nghiêm cao sang rất đáng cho mọi người cung kính chiêm ngưỡng.
 • “Trái tim Đức Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người cùng là chốn phải hướng về thay thảy”. Từ “thay thảy” nghĩa là “tất cả không trừ một ai”. Câu kinh có nghĩa là tất cả mọi người không trừ ai, tất cả đều phải hướng về trái tim Chúa Giêsu là Vua lòng mọi người.
 • “Trái tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự”. Trong từ điển tiếng Việt hiện đại từ “trót” có hai nghĩa, nghĩa 1 không phù hợp với lời kinh, nghĩa 2: làm việc gì trọn vẹn cả quá trình, cả thời gian. Như vậy, ở tiếng Việt hiện đại nghĩa này của từ “trót” chỉ về sự trọn vẹn thời gian. Trong câu kinh nghĩa của từ “trót” (blót) theo Từ điển Việt - Bồ - La nghĩa là nguyên vẹn, trọn vẹn, “trót ngày” nghĩa là một ngày nguyên vẹn, “nói trót lời” nghĩa là nói nguyên câu chuyện cho đến hết. Trong “Phép giảng tám ngày” cha Đắc Lộ sử dụng 6 lần từ “trót”: 3 lần nói đến “trót tính Đức Chúa Trời”, 1 lần nói “trót đêm”, 1 lần nói “trót lời”, 1 lần nói “trót mày” (trót cả con người mày). Tự Vị Annam Latinh có mục từ “còn trót” nghĩa là tới nay còn trọn vẹn, “để trót” nghĩa là giữ nguyên vẹn, “trót năm” nghĩa là đủ cả năm, “trót đống” nghĩa là tất cả đống... Như vậy, ở tiếng Việt Trung Đại từ “trót” có nghĩa là “nguyên vẹn, trọn vẹn” nghĩa ấy không chỉ nói đến sự trọn vẹn về thời gian, nhưng còn chỉ đến vật thể và nói cả đến đối tượng tinh thần. Câu kinh “Trái tim Đức Chúa Giêsu là nơi trót tính Đức Chúa Trời ngự”: ý nói đến hai bản tính của Chúa Giêsu. Trong Chúa Giêsu có trọn vẹn Thiên tính và nhân tính, Ngài là Thiên Chúa thật và là người thật.
 • “Trái tim Đức Chúa Giêsu là mạch đầy dẫy hằng chảy ơn lành cho hết mọi người chúng con”. Trong tiếng Việt hiện đại, từ “đầy rẫy” (cũ “đẫy dẫy”) nghĩa là: “có nhiều đến mức gây cảm giác chỗ nào cũng thấy có (thường nói về cái tiêu cực)”, nghĩa này hoàn toàn không hợp với lời kinh. Trong Từ điển Việt – Bồ - La “đầy dẫy” nghĩa là đầy, Tự Vị Annam Latinh “đầy dẫy” cũng có nghĩa là “đầy”. Trong ngữ cảnh câu kinh này, từ “đầy dẫy” không có nét nghĩa tiêu cực như trong tiếng Việt hiện đại, mà nó mang nét nghĩa tích cực. Từ tiếng Việt Trung Đại đến tiếng Việt Hiện Đại đã có nhiều từ có những nét nghĩa được chuyển đổi từ tích cực sang tiêu cực hoặc ngược lại những nét nghĩa bị chuyển đổi không còn sử dụng nữa gọi là nét nghĩa cổ.
 • “Trái tim Đức Chúa Giêsu hay nhịn hay thương vô cùng”: Từ điển tiếng Việt hiện đại, từ “hay” có bốn nét nghĩa, nét nghĩa thứ ba mà ứng với câu kinh nghĩa là “thường thường” ví dụ “ông khách hay đến chơi” (ông khách có đến nhưng cũng có lúc không đến, mức độ định lượng tùy theo người nói, ví dụ một tháng vài ba lần cũng cho là “hay đến”, có khi ở xa một năm vài ba lần cũng cho là “hay đến” tùy cảm nhận của người nói). Từ điển Việt – Bồ - La có mục từ “hay” với nghĩa là “luôn luôn”, không ngưng phút nào, không lúc nào dừng. Tiếng Việt thế kỉ 17 động từ nào ghép với từ “hay” thì được hiểu là hoạt động ấy diễn ra liên tục không lúc nào ngừng. Kinh này 5 lần từ “hay” xuất hiện: hay nhịn, hay thương, hay ở rộng rãi, hay cứu chữa, hay làm cho, các hoạt động này phải được hiểu là luôn luôn diễn ra, Chúa Giêsu luôn tha thứ, luôn yêu thương, luôn rộng rãi, luôn cứu chữa, luôn làm cho tất cả những ai cậy trông Ngài đều không phải thất vọng.
Từ “nhịn” đã giải thích trong “Kinh Mười Bốn Mối” các bài trước. Nghĩa của từ “nhịn” là: chịu đựng cách kiên trì,nhẫn nại, dung thứ (rộng lượng tha thứ).
 • “Trái tim Đức Chúa Giêsu là cội rễ cho chúng con được nên lành nên thánh”: Từ “cội rễ” có nghĩa là “khởi thủy, là nguyên lý và nguồn gốc”, nói một cách nôm na nghĩa là từ nơi Trái tim Chúa Giêsu phát sinh mọi sự lành thánh, có sức cuốn hút để cho chúng ta cũng được trở nên tốt lành thánh thiện như Ngài.
 • “Trái tim Đức Chúa Giêsu đã chịu xấu hổ nhuốc nha bội phần”: Từ điển tiếng Việt hiện đại không có từ “nhuốc nha”, trong Từ điển Việt – Bồ - La từ “nhuốc nha” nghĩa là “xấu hổ, nhục nhã”. Từ “bội” trong tiếng Việt xưa nay đều có nghĩa là “được nhân lên nhiều lần, hơn nhiều so với mức nhất định”. Trong tiếng Việt hiện nay từ này là một từ được ghi chú là kết hợp hạn chế; trong tiếng Việt thế kỉ 17 từ này được sử dụng thường xuyên. Sau hơn ba thế kỉ từ “nhiều” và từ “bội” phân bố nghĩa cho nhau. Từ “nhiều” chịu ảnh hưởng phương Tây từ hai trở lên là số nhiều, và số lượng để dùng từ “nhiều” có thể không nhiều so với mức độ nào đó; nhưng từ “bội” thì luôn luôn ám chỉ đến số lượng rất rất nhiều “gấp bội, bội số, bội phần”.
 • “Trái tim Đức Chúa Giêsu hay làm cho kẻ mong sinh thì được cậy trông”: Câu kinh này chúng ta có từ “sinh thì” là một từ đã được các nhà khoa học nghiên cứu nhiều, có người viết thành cả một bài dài mấy chục trang. Ở đây chúng ta chỉ bàn đến nghĩa đơn giản giúp hiểu câu kinh. Ở Từ điển Việt - Bồ - La có hai mục từ “sinh thì”: mục từ thứ nhất ghi nhận “sinh thì” nghĩa là “chết”, “dọn sinh thì” nghĩa là “sắp chết”; mục từ thứ hai cha Đắc Lộ giải thích “sinh thì” nghĩa là “Chúa đưa ai về cùng người, về nghỉ trong Chúa”. Cả hai nghĩa của hai mục từ này làm cho chúng ta vui và vững lòng cậy trông. Trọn vẹn câu kinh có nghĩa là “Trái tim Đức Chúa Giêsu luôn luôn làm cho người mong được Chúa đưa về an nghỉ trong Chúa, được cậy trông”.
 • Ba câu xướng và thưa cuối cùng của Kinh Cầu này, có các bản in khác nhau: có bản thì câu thưa lặp lại từ“Chúa Giêsu” như sau:
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa : Chúa Giêsu tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa : Chúa Giêsu nhận lời chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa : Chúa Giêsu thương xót chúng con. 
có bản thì bỏ từ “Chúa Giêsu”, ba câu cuối như sau:
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa : tha tội chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa : nghe cho chúng con.
Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.
* Thưa : thương xót chúng con. 
Theo tôi nên giữ lại từ “Chúa Giêsu” trong các câu thưa ít là vì hai lí do: thứ nhất về sự đối xứng giữa xướng và đáp nghe thuận tai hơn; thứ hai câu có đầy đủ chủ từ trong trường hợp này thì hợp lí hơn.
 • Cuối cùng trong lời nguyện, chúng ta gặp lại câu: “Chúng con lạy ơn Đức Chúa Trời...” câu này đã được giải thích trong “Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử”, và có lẽ câu này cũng được gặp nhiều trong các kinh. Chúng con lạy ơn...” nghĩa là “chúng con tạ ơn Chúa...” rồi tiếp đến là “chúng con xin...”. Ở đây, chúng ta lưu ý về cấu trúc trong các kinh, thường là bắt đầu bằng “lời tạ ơn” (chúng con lạy ơn) tiếp sau đó mới đến “xin ơn”.


 

Tác giả bài viết: Nữ tu Têrêsa Bùi Thị Minh Thuỳ

Nguồn tin: Dòng Nữ Đa Minh Rosa Lima

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
 • Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
 • Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.
  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập29
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay0
 • Tháng hiện tại285,448
 • Tổng lượt truy cập5,280,258
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Urbi et Orbi 27/03/2020
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây