Kinh Thánh gợi ý về Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội

Thứ hai - 13/08/2018 22:39 411 0
Thể theo lời đề nghị (chung cho mọi người) của một Vị cao niên (xin giấu quý danh) đã từng viết nhiều bài về Mẹ Maria, VÌ tôn kính Thánh-Mẫu-sinh-ra-Chúa-Cứu-Thế và, trong chừng mực nào đó, NHẮM tạo sự cảm thông giữa Anh-Chị-Em (Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành), tôi xin MẠO MUỘI nêu lên một số ”cảm nghiệm” của mình về Lời Chúa trong Kinh Thánh ”gợi ý” về Trinh Nữ Maria được Ơn-Vô-Nhiễm-Nguyên-Tội.
Kinh Thánh gợi ý về Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội

I- Nhìn tráibiết cây!”

Thiên hạ thường nói như trên mỗi lần muốn nhận định về người khác. Cho nên, đọc Kinh Thánh, ”thấy việc làm” của Chúa Giêsu, xem Sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Thư, Khải Huyền, tôi càng tôn thờ Chúa Cứu Thế, yêu Giáo Hội Tông Truyền, yêu Thân Sinh đã dạy cho mình thuộc lòng kinh ”Cảm tạ Đức Bà” rất súc tích.

Kinh Thánh KHÔNG ghi rõ rằng Mẹ Maria ”vô nhiễm” nguyên tội. Tuy nhiên, mỗi lần đọc từng câu, từng đoạn trong ”Sách Ấy”, tôi vẫn thấy bàng bạc ”Bóng Dáng” và đức TIN, CẬY, MẾN của MẸ-THIÊN-CHÚA-CỨU-CHUỘC như Giáo Hội tôn vinh Ngài trong kinh ”Cảm Tạ”:

”Vì Mẹ trước hết các Thánh tiên tri ƯỚC TRÔNG thấy Mẹ đầu THAI trong dạ. Vì Mẹ thật có phước cả, đức cả HƠN các Thiên Thần, HƠN các người Thánh. Chúa Trời yêu Mẹ chưng trong MUÔN nữ hình duông một Mẹ tốt lành HƠN khỏi muôn sự thế này.”

II- Nhìn Chúa Giêsubiết Mẹ Maria và mình là ai!

Trong phần cuối kinh Kính Mầng, Giáo Hội dạy tín hữu ”xưng mình là tội nhân” PHẢI cầu xin với Mẹ Chúa Cứu Thế: ”THÁNH MARIA, ĐỨC-MẸ-CHÚA-TRỜI, cầu cho CHÚNG CON LÀ KẺ CÓ TỘI, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.”

III- Tín điều: Đức Mẹ Chúa Trời (Mater Dei)

Tín điều ”Đức Mẹ Chúa Trời” và Tín điều ”Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội” là ”một thể thống nhất, bất khả phân ly”, hay nói cách khác, đó là Tín điều ”MẸ TINH TUYỀN” bởi vì Ngài là Mẹ của Giêsu. Mà Thánh Danh Giêsu có nghĩa là: THIÊN-CHÚA-CỨU-CHUỘC!!! Như vậy, Đấng sinh thành GIÊSU thì đương nhiên LÀ MẸ-THIÊN-CHÚA, tức MẸ CỦA LỜI ”ĐÃ-TRỞ-THÀNH-XÁC-THỊT”: VERBUM ”CARO FACTUM EST”!

Trong kinh Truyền Tin bằng tiếng Việt, có câu: ”Chốc ấy Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người. Và ở cùng chúng tôi.” (Et Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis.) Nhưng, trước khi ”dựng lều” ở giữa chúng ta, Lời đã chọn CUNG LÒNG TRINH NỮ LÀM THÁNH ĐIỆN GIÊRUSALEM MỚI thì lòng dạ Trinh Nữ PHẢI TINH TUYỀN, tức là ĐƯỢC CÁCH LY KHỎI MỌI THỨ TỘI LỖI TRƯỚC KHI NÀNG LÀ THAI NHI TRONG LÒNG BÀ ANNA! Thiên Chúa TOÀN NĂNG ĐÃ dựng nên Adam-Eva VÔ TỘI thì huống chi ”EVA MỚI” là Maria!

IV- Kinh Thánh gợi ý” thế nào về Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội?

Nếu bảo rằng ”Bà Maria CHẲNG vô nhiễm nguyên tội hay KHÔNG tinh tuyền” thì VÔ HÌNH TRUNG TÔI KHÔNG tin Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng!!!

Dưới đây là bằng chứng về Maria tinh tuyền:

A- Sách Sáng Thế Ký 3,15

”Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó; DÒNG GIỐNG NÓ SẼ ĐẠP vào đầu ngươi, và ngươi sẽ táp vào gót chân NÓ.”

Ấy là Tin Mừng ”NGUYÊN THỦY” sau khi Adam-Eva KHÔNG CÒN TINH TUYỀN như Thánh Ý của Thiên Chúa. Cho nên, trong bản dịch bằng tiếng Latinh có câu này: ”IPSA conteret caput tuum”: Chính NÓ sẽ đạp đầu ngươi! (Chữ ”IPSA” ở giống cái; còn trong bản bằng tiếng Dothái, Hylạp và cả trong tiếng Latinh nơi khác thì ”IPSUM: He” là ”giống đực”. Nhưng, dù giống nào đi nữa, cũng KHÔNG thể phủ nhận VAI TRÒ TỐI QUAN TRỌNG của Trinh Nữ là ”Đấng-Cưu-Mang-và-Sinh-Ra-Chúa-Cứu-Thế” là GIÊSU!!!

B- Luca 1,4244

“CHÍNH EM có phúc TRONG MỌI người nữ, VÀ trái trong DẠ EM CŨNG có phúc. VÀ bởi đâu mà chị được phúc là MẸ CHÚA của chị đến với chị? VÌ NÀY, tai chị vừa nghe TIẾNG EM CHÀO thì con trong bụng chị NHẢY MỪNG.” (Benedicta TU in mulieribus, ET benedictus fructus ventris tui. ET unde hoc mihi, ut veniat MATER DOMINI mei ad me? ECCE ENIM ut facta est VOX SALUTATIONIS TUAE in auribus meis, EXSULTAVIT IN GAUDIO infans in utero meo.)

Phân tích những từ quan trọng trong ba ”tiểu đoạn” (versets) vừa nêu.

a- Chữ ”TU” trong tiếng Latinh là ”đại từ ngôi thứ hai”, dùng làm nổi bật ”Hồng Phúc” là Trinh Nữ.

b- Chữ ”TRONG” được dịch từ giới từ Hylạp ”ἐν” (en) và giới từ Latinh ”inter” như sau:

”Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. – Benedicta tu inter mulieres.” Giới từ tiếng Anh, Đức, Pháp là: among, unter, entre. Ngoài những ý nghĩa thông thường, các giới từ ấy còn chỉ sự ”không hài hòa” (discordance), sự ”tương phản” (opposition) giữa hai đối tượng. Xin nêu ví dụ bằng tiếng Pháp-Anh: Marie est belle entre toutes. Mary is beautiful beyond all others. (Maria đẹp hơn mọi người nữ.) Chữ ”beyond” có nghĩa ”more than”: hơn. Có thể viết theo cách này: Marie est belle d‘entre toutes. Mary is beautiful (from) among all others.

Như vậy, RÕ RÀNG Trinh Nữ Maria có phúc HƠN bà Eva KHI bà này (celle-ci) CHƯA phạm tội, tức còn Ân Sủng của Chúa bởi vì chính QUA NÀNG MARIA, VỚI NÀNG, TRONG NÀNG sự ”giáng-phúc-của-Cha-Nhân-Từ” đã tuôn xuống trên nhân loại để Ơn Cứu Chuộc đập tan xiềng xích của Satan! (Trong bài khác, tôi sẽ phân tích thêm về câu: ”Em có phúc hơn mọi người nữ.”)

c- Chữ ”ET” (thứ nhất) là ”liên từ” kết hợp hai mệnh đề độc lập, có nghĩa: CHO NÊN, VÌ THẾ, tức nó dùng để chỉ HẬU QUẢ. Xin dịch theo cách ấy: ”Chính em có phúc trong nữ giới, CHO NÊN trái trong dạ em (CŨNG) có phúc.” Các Cụ ngày xưa viết thành kinh Kính Mầng: ”Và Giêsu con lòng Bà GỒM phước lạ.” (GỒM là ”bao gồm, có tất cả” những ”điều” Maria có!)

d- ”MẸ CHÚA” (MATER DOMINI): Chữ ”Domini” ở ”sở hữu cách” (genitive) là bằng chứng hùng hồn rằng Trinh-Nữ-vô-nhiễm-nguyên-tội THÌ Nàng mới ĐƯỢC LÀM Mẹ của Thiên-Chúa-Cứu-Chuộc, tức GIÊSU!!! NẾU Trinh Nữ BỊ NHIỄM nguyên tội thì câu ngợi khen của bà Êlidabét (do Thánh Linh khai trí) sẽ trở thành VÔ NGHĨA! (x. lại phân tích ở phần IV B.)

Nhắm hỗ trợ cho lập luận ấy và để ”người ta” thấy rõ việc cố tình xuyên tạc Lời Chúa bằng cách dịch thế này: ”Và Ngôi Lời là MỘT VỊ THẦN: And The Word was a god.”, tôi xin trích nguyên văn Hy-La-Pháp trong Tin Mừng theo Gioan 1,1 như sau:

– Hy-lạp: Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

– Latinh: In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.

– Pháp: Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et Dieu était le Verbe.

Xin dịch đúng nguyên văn:

”Ban đầu có Lời, VÀ Lời ở TRONG Thiên Chúa, VÀ Thiên Chúa là Lời.”

Chữ ”VÀ” thứ nhất có nghĩa: NGHĨA LÀ; chữ ”VÀ” thứ hai có nghĩa: CHO NÊN.

Xin viết theo cách ấy:

”Ban đầu có LỜI, NGHĨA LÀ Lời ở TRONG Thiên Chúa, CHO NÊN Thiên Chúa là Lời.”

Rất nhiều Thần Học gia Đức, trong đó, có nguyên Giáo Hoàng Bêneđictô 16 và ”linh mục” Luther dịch đúng với bản Hy-La:

”Im Anfang war das Wort, und das Wort war BEI Gott, und Gott war das Wort.”

Mà ”Thiên Chúa là Lời” thì, khi đã thành xác thịt trong LÒNG Trinh Nữ, Lời VẪN là THIÊN CHÚA trong Cha như Gioan 1,18 viết: ”Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ; (chỉ) Con Một được sinh ra là Thiên Chúa và Ở NƠI CUNG LÒNG CHA, đã tỏ cho chúng ta biết.” (Deum nemo vidit umquam; unigenitus Deus (*), qui EST IN SINUM PATRIS, ipse enarravit.) (*) Nhưng có bản ghi: ”unigenitus filius” thay vì ”unigenitus Deus” như trong bản của Luther.

Chữ ”EST” là động từ được Gioan dùng ở thì ”hiện tại”, tức ”đúng trong mọi thời” (vrai en tout temps) bởi vì thánh nhân muốn chứng tỏ rằng Giêsu được sinh ra bởi Trinh Nữ, VẪN là Thiên Chúa. Cho nên, Trinh Nữ là MẸ CỦA THIÊN CHÚA NGÔI HAI. Mà MẸ THIÊN CHÚA thì BÀ MẸ ẤY phải có PHÚC ĐỂ trái trong Dạ Bà CŨNG có phúc như lời Bà Êlidabét ca tụng và như lời người Việt nhận định: Mẹ ăn gì thì con ăn nấy!!! Phúc ấy cũng là Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội.

C- Luca 1,49

”Vì Ðấng TOÀN NĂNG đã làm cho tôi những điều CAO CẢ, và Danh Ngài là Thánh!”

a- Chữ ”Toàn Năng”: Ngài đã dựng nên Vũ Trụ từ ”hư không”: Creatio ex nihilo thì huống chi là ”Tân Sáng Thế” để có Adam Mới trong CUNG LÒNG TRINH NỮ TINH TUYỀN!!!

b- Chữ ”Cao Cả”: Maria là Bửu Bối được Thiên Chúa biệt tuyển. Người Pháp nói: ”Thượng Đế làm nên nhiều kỳ quan. Nhưng kỳ quan đẹp nhất là tấm lòng của người mẹ.” Vậy, tôi có thể viết thêm: ”Và Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội là Kỳ Quan cho Chúa-Cứu-Thế NGỰ VÀO!”

c- Câu ”và Danh Ngài là Thánh!”

Chúa Giêsu cũng là Thánh như trong Luca 1, 35 (x. Phần E bên dưới.) Như vậy, NƠI để Thiên Chúa ”trở thành xác thịt” phải VÔ NHIỄM nguyên tội.

D- Luca 1,3033

“Và này, trong dạ, nàng sẽ thụ thai, và sinh MỘT con trai, và nàng sẽ đặt tên Ngài là Giêsu. Ngài sẽ nên cao cả và được gọi là Con Ðấng Tối Cao, và Chúa Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai Ðavit, cha Ngài; và Ngài sẽ làm VUA trên nhà Giacob đến đời đời, và vương quyền của Ngài sẽ vô tận!”

a- Các chữ ”sinh MỘT con trai” chứng tỏ rằng Trinh Nữ sẽ KHÔNG có con trai nào KHÁC NGOÀI Chúa Giêsu. (x. giải thích rõ hơn ở phần E.)

b- Các chữ ”Con Đấng Tối Cao” không thể phủ nhận ”Thiên Chức” của Trinh Nữ là Mẹ TINH TUYỀN, CƯU MANG và SINH RA Giêsu là Thiên Chúa Cứu Chuộc.

c- Chữ ”VUA” chứng tỏ Mẹ Maria là Mẫu Hậu của Lời nhập thể và nhập thế. Cho nên, Mẹ phải TINH TUYỀN CẢ HỒN, LẪN XÁC để xứng đáng với Thánh Chức của Mẹ.

E- Luca 1,35

“Thánh thần sẽ đến trên nàng, và quyền năng Ðấng Tối Cao PHỦ BÓNG trên nàng; bởi thế, trẻ sắp sinh sẽ được gọi LÀ Thánh, LÀ Con Thiên Chúa!”

Động từ ”phủ bóng” đã có trong Xuất Hành 40,34-35 như sau: ”Ðám mây CHE PHỦ Lều Hội Ngộ, và VINH QUANG Giavê đầy tràn Nhà Tạm. Môsê KHÔNG thể vào Lều Hội Ngộ VÌ đám mây đậu lại trên đó, VÀ vinh quang Giavê đầy tràn Nhà Tạm.”

Như vậy, trong Tân Ước, Trinh Nữ LÀ Thánh-Điện-Mới-của-Thiên-Chúa. Cho nên, như Môsê, Dưỡng Phụ Giuse là người Công Chính, KHÔNG DÁM cả gan VÀO Thánh Điện Mới CŨNG ĐẦY Vinh Quang Thiên Chúa NHƯ trong Nhà Tạm năm xưa!!! Nếu Trinh Nữ ”ĐỂ” ai khác VÀO NƠI THÁNH ĐIỆN MỚI thì Nàng CÓ TỘI THẤT TÍN, CHẲNG GIỮ LỜI THỀ: ”Vì tôi không biết đến đàn ông nào hết trọi.” Nhờ Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trinh Nữ KHÔNG phạm tội THẤT TRUNG, THẤT TÍN, các tội khác như Adam-Eva và như chúng ta!!!

F- Luca 1,28

“Mừng vui lên, hỡi Ân Phúc Đầy, Ðức Chúa ở cùng Nàng.” (Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. – Ave,gratia plena, Dominus tecum. Réjouissez-vous, Pleine Grâce, le Seigneur est avec vous.)

a- Theo bản văn Latinh, không có Danh Xưng ”Maria” (khác với kinh Kính Mầng là do Giáo Hội thêm Danh Xưng ấy để chúng ta thưa lại với Mẹ.) bởi vì ”gratia plena” là ”vocatif” (hô cách), tức Danh Xưng mới mà Chúa tặng Trinh Nữ. Đó là ”Biệt Hiệu” đã được Thiên Chúa ban cho Trinh Nữ qua Sứ Thần để ứng nghiệm Lời Chúa hứa trong Vườn Địa Đàng.

b- Câu ”Chúa ở cùng Nàng” khác với lời Linh mục trong Thánh Lễ: ”Chúa ở cùng anh-chị-em.” bởi những lý do sau đây:

1- Linh mục KHÔNG thể nói với tín hữu như Thiên Sứ đã thưa cùng Trinh Nữ: “Mừng vui lên, hỡi Ân Phúc Đầy.”

2- Vì CHỈ có Trinh Nữ sẽ là Mẹ của Chúa Giêsu nên Nàng mới XỨNG với Biệt Hiệu Ân Phúc Đầy!

3- Mệnh đề ”Chúa ở cùng Nàng” giải thích về ”Hồng Ân Tiền Định” tức là Vô Nhiễm Nguyên Tội.

G- Gioan 19,2627

”Thưa Bà, này là con Bà. Này là Mẹ con!”

Chữ ”Bà”: Thiên hạ đều dùng câu ”Lady first!” để tỏ lòng tôn trọng nữ giới. Chúa Giêsu đã sử dụng từ ”Bà” hai lần: Lần thứ nhất ở tiệc cưới Cana sau khi Mẹ nói với Ngài: ”Con ơi, nhà nầy hết rượu rồi!” Như vậy, qua câu ấy, Mẹ ”Ân Phúc Đầy” (Gratia Plena) xin Chúa thương đến hôn nhân, gia đình nhân loại đang cần Ơn Thánh Chúa. Lần thứ hai, trước giờ tắt hơi, Chúa để lại DI CHÚC cho toàn thế giới biết rằng ”the first lady” (Eva) đã gây nên TỘI NGUYÊN TỔ, nhưng Mẹ của Ngài chính là BÀ ”Khuôn Vàng, Thước Ngọc” cho mọi người vì Mẹ khác ”bà đầu tiên” là Eva!

Tôi có Eva là Mẹ của mọi sinh linh (STK 3,20), Mẹ Âu Cơ, Mẹ cưu mang tôi chín tháng mười ngày, Mẹ tinh thần ở Việt Nam và Mẹ là Giáo Hội. Tuy nhiên, CHỈ có MẸ mà tôi tôn kính hơn Mẹ sinh thành như trong kinh ”Cảm Tạ Đức Bà” bởi vì Ngài là Mẹ của Chúa Cứu Thế, bởi vì Ngài có phúc HƠN mọi người nữ: Ngài KHÔNG mắc tội tổ tông và các tội khác DO nguyên tội gây nên.

Thân Sinh tôi cũng dạy tôi vâng Lời Chúa trối qua tông đồ Gioan: ”Này là Mẹ con!” Cho nên, tôi phải NOI GƯƠNG tông đồ ấy là RƯỚC MẸ VỀ NHÀ MÌNH để học đòi lòng KHIÊM NHƯỢNG của Mẹ. Bà Eva kiêu ngạo, muốn bằng Chúa, ấy là tội tổ tông; nhưng, ngược lại, sau khi biết mình SẼ LÀ Mẹ-Thiên-Chúa-Cứu-Chuộc, đang khi cưu mang Đấng Thánh trong lòng, Mẹ vẫn tuyên xưng mình là TÔI TỚ của Chúa. Như vậy, Mẹ CHẲNG HỀ bị hệ lụy của nguyên tội!!!

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin thương con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Con của Mẹ,
Đaminh Phan Văn Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
  THÔNG BÁO SỐ 3
   04/04/2020 01:44
 • Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh viêm phổi COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại đa số các quốc gia, nhất là tại châu Âu và châu Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. Toà Giám mục Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.
 • Tập Tin Mục vụ số 01 - tuần từ 29/3-05/4/2020
   28/03/2020 09:52

  Tập Tin Mục vụ số 01 - tuần từ 29/3-05/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 01 CN 29/3 – 05/4/2020 . Tuần V Mùa Chay A.
  Thông Báo Số 2 - HƯỚNG DẪN MỤC VỤ và PHỤNG VỤ trong thời gian dịch bệnh do Vi-rút Covid-19
   28/03/2020 09:04

  Thông Báo Số 2 - HƯỚNG DẪN MỤC VỤ và PHỤNG VỤ trong thời gian dịch bệnh do Vi-rút Covid-19

  Tòa Giám mục phát hành Thông báo số 2 này để xin các Cha, các giáo xứ và cộng đoàn kích hoạt mạnh mẽ những hướng dẫn đã tiên liệu trong Thông báo số 1, đồng thời thực hiện một số giải pháp cụ thể được đề nghị thêm sau đây:
 • Mừng Lễ Thánh Cả Giuse
   19/03/2020 21:27

  Mừng Lễ Thánh Cả Giuse

  Giáo Hội luôn giới thiệu về thánh cả Giuse, người thợ mộc làng Na-da-rét, là một con người âm thầm, lặng lẽ nhưng “hương thơm” của ngài nức tiếng gần xa.
  Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Họ Hùng Vương Giáo xứ Chính Tòa
   13/03/2020 22:12

  Thánh Lễ Bổn Mạng Giáo Họ Hùng Vương Giáo xứ Chính Tòa

  Mừng lễ kính Thánh Đa Minh Cẩm, một trong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam. Giáo họ Hùng Vương thuộc Giáo xứ Chính Tòa, Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng nhận ngài làm bổn mạng và đã long trọng tổ chức thánh lễ mừng thánh quan thầy.
 • Lời Nguyện Tắt Trong Cơn Dịch Bệnh Covid -19
   09/03/2020 07:28

  Lời Nguyện Tắt Trong Cơn Dịch Bệnh Covid -19

  Hiện nay dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus COVID-19 đã lan rộng tới hàng trăm quốc gia trên thế giới. Người Công giáo được mời gọi dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết. Sau đây là lời nguyện tắt do ĐGM.Gp.Lạng Sơn Cao Bằng soạn thảo.

 • Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"
   25/02/2020 20:37

  Chiến dịch Mùa Chay: "Một chén cơm"

  “Một chén cơm” là tiêu đề chiến dịch Mùa Chay do Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ phát động trong năm nay. Kể từ khi bắt đầu thực hiện chiến dịch Mùa Chay vào năm 1975, Cơ quan chính thức về cứu trợ và phát triển của của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã trợ giúp cho khoảng 45 quốc gia trên thế giới.
  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông
   24/12/2019 05:01

  Bó Tờ - Thắp Sáng Đêm Đông

  Trong không khí hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng sinh, các bạn sinh viên Công giáo Bùi Chu đang học tập tại khu vực Phùng Khoang – Hà Nội đã có chuyến thiện nguyện “Bó Tờ - Thắp sáng đêm đông” tại giáo xứ Bó Tờ, thuộc giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong hai ngày 21-22 tháng 12 năm 2019.
 • Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người
   02/07/2019 10:16

  Caritas Việt Nam: Phóng sự phòng chống nạn buôn người

  Theo nguồn tin Vatican ngày 16/8/2018, mỗi năm có hàng chục triệu người trên thế giới trở thành nạn nhân của việc mua bán người. Đây là hiện tượng nô lệ mới trong thế kỷ 21. Nạn buôn người đã đạt đến mức kỷ lục và “tồi tệ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới”.
  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng
   16/06/2019 08:34

  Đức cha Giuse bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng

  Chiều ngày 15 tháng 6 năm 2019, Văn phòng Toà Giám mục Lạng Sơn đã công bố Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận chính thức Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nhiệm kỳ 2019-2024.
 • Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.
   16/06/2019 05:56

  Văn thư của Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas Giáo phận.

  Ngày 15 tháng 6 năm 2019, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, đã công bố Văn thư Bổ nhiệm Ban Điều hành Caritas của Giáo phận. Sau đây là toàn văn Thư Bổ nhiệm Giáo vụ:
  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.
   10/06/2019 23:40

  Giáo xứ Thánh Tâm giúp đỡ các học sinh nghèo.

  Trong ngày 08-09/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang vui mừng đón Cộng đoàn Gioan từ Giáo xứ Hữu Vy thuộc Giáo phận Thái Bình tới thăm Giáo xứ, thăm vùng đất Truyền giáo Hà Giang và giúp đỡ chia sẻ với các em học sinh nghèo.
 • Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu
   05/06/2019 10:21

  Bác ái Xã hội – con đường của tình yêu

  Chúng tôi không phải là những nhân viên xã hội, chúng tôi đã làm những công việc xã hội dưới mắt của một số người, nhưng chúng tôi làm việc đó cho Chúa Giêsu”.
  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế
   25/05/2019 21:04

  Thánh lễ khai mạc đại hội thứ 21 Caritas quốc tế

  Trong Giáo hội tiên khởi, lần đầu tiên những người ngoại được dẫn vào đức tin. Từ đó đã có một cuộc tranh luận gay gắt xảy ra, xem có cần bắt những người ngoại này tuân giữ luật Môsê không?
 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...

 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
 • Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 
 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập29
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm27
 • Hôm nay9,644
 • Tháng hiện tại41,985
 • Tổng lượt truy cập5,321,212
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây