Kinh Thánh gợi ý về Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội

Thứ hai - 13/08/2018 22:39 266 0
Thể theo lời đề nghị (chung cho mọi người) của một Vị cao niên (xin giấu quý danh) đã từng viết nhiều bài về Mẹ Maria, VÌ tôn kính Thánh-Mẫu-sinh-ra-Chúa-Cứu-Thế và, trong chừng mực nào đó, NHẮM tạo sự cảm thông giữa Anh-Chị-Em (Công Giáo, Chính Thống Giáo và Tin Lành), tôi xin MẠO MUỘI nêu lên một số ”cảm nghiệm” của mình về Lời Chúa trong Kinh Thánh ”gợi ý” về Trinh Nữ Maria được Ơn-Vô-Nhiễm-Nguyên-Tội.
Kinh Thánh gợi ý về Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội

I- Nhìn tráibiết cây!”

Thiên hạ thường nói như trên mỗi lần muốn nhận định về người khác. Cho nên, đọc Kinh Thánh, ”thấy việc làm” của Chúa Giêsu, xem Sách Tông Đồ Công Vụ, Thánh Thư, Khải Huyền, tôi càng tôn thờ Chúa Cứu Thế, yêu Giáo Hội Tông Truyền, yêu Thân Sinh đã dạy cho mình thuộc lòng kinh ”Cảm tạ Đức Bà” rất súc tích.

Kinh Thánh KHÔNG ghi rõ rằng Mẹ Maria ”vô nhiễm” nguyên tội. Tuy nhiên, mỗi lần đọc từng câu, từng đoạn trong ”Sách Ấy”, tôi vẫn thấy bàng bạc ”Bóng Dáng” và đức TIN, CẬY, MẾN của MẸ-THIÊN-CHÚA-CỨU-CHUỘC như Giáo Hội tôn vinh Ngài trong kinh ”Cảm Tạ”:

”Vì Mẹ trước hết các Thánh tiên tri ƯỚC TRÔNG thấy Mẹ đầu THAI trong dạ. Vì Mẹ thật có phước cả, đức cả HƠN các Thiên Thần, HƠN các người Thánh. Chúa Trời yêu Mẹ chưng trong MUÔN nữ hình duông một Mẹ tốt lành HƠN khỏi muôn sự thế này.”

II- Nhìn Chúa Giêsubiết Mẹ Maria và mình là ai!

Trong phần cuối kinh Kính Mầng, Giáo Hội dạy tín hữu ”xưng mình là tội nhân” PHẢI cầu xin với Mẹ Chúa Cứu Thế: ”THÁNH MARIA, ĐỨC-MẸ-CHÚA-TRỜI, cầu cho CHÚNG CON LÀ KẺ CÓ TỘI, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.”

III- Tín điều: Đức Mẹ Chúa Trời (Mater Dei)

Tín điều ”Đức Mẹ Chúa Trời” và Tín điều ”Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội” là ”một thể thống nhất, bất khả phân ly”, hay nói cách khác, đó là Tín điều ”MẸ TINH TUYỀN” bởi vì Ngài là Mẹ của Giêsu. Mà Thánh Danh Giêsu có nghĩa là: THIÊN-CHÚA-CỨU-CHUỘC!!! Như vậy, Đấng sinh thành GIÊSU thì đương nhiên LÀ MẸ-THIÊN-CHÚA, tức MẸ CỦA LỜI ”ĐÃ-TRỞ-THÀNH-XÁC-THỊT”: VERBUM ”CARO FACTUM EST”!

Trong kinh Truyền Tin bằng tiếng Việt, có câu: ”Chốc ấy Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người. Và ở cùng chúng tôi.” (Et Verbum caro factum est. Et habitavit in nobis.) Nhưng, trước khi ”dựng lều” ở giữa chúng ta, Lời đã chọn CUNG LÒNG TRINH NỮ LÀM THÁNH ĐIỆN GIÊRUSALEM MỚI thì lòng dạ Trinh Nữ PHẢI TINH TUYỀN, tức là ĐƯỢC CÁCH LY KHỎI MỌI THỨ TỘI LỖI TRƯỚC KHI NÀNG LÀ THAI NHI TRONG LÒNG BÀ ANNA! Thiên Chúa TOÀN NĂNG ĐÃ dựng nên Adam-Eva VÔ TỘI thì huống chi ”EVA MỚI” là Maria!

IV- Kinh Thánh gợi ý” thế nào về Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội?

Nếu bảo rằng ”Bà Maria CHẲNG vô nhiễm nguyên tội hay KHÔNG tinh tuyền” thì VÔ HÌNH TRUNG TÔI KHÔNG tin Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng!!!

Dưới đây là bằng chứng về Maria tinh tuyền:

A- Sách Sáng Thế Ký 3,15

”Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó; DÒNG GIỐNG NÓ SẼ ĐẠP vào đầu ngươi, và ngươi sẽ táp vào gót chân NÓ.”

Ấy là Tin Mừng ”NGUYÊN THỦY” sau khi Adam-Eva KHÔNG CÒN TINH TUYỀN như Thánh Ý của Thiên Chúa. Cho nên, trong bản dịch bằng tiếng Latinh có câu này: ”IPSA conteret caput tuum”: Chính NÓ sẽ đạp đầu ngươi! (Chữ ”IPSA” ở giống cái; còn trong bản bằng tiếng Dothái, Hylạp và cả trong tiếng Latinh nơi khác thì ”IPSUM: He” là ”giống đực”. Nhưng, dù giống nào đi nữa, cũng KHÔNG thể phủ nhận VAI TRÒ TỐI QUAN TRỌNG của Trinh Nữ là ”Đấng-Cưu-Mang-và-Sinh-Ra-Chúa-Cứu-Thế” là GIÊSU!!!

B- Luca 1,4244

“CHÍNH EM có phúc TRONG MỌI người nữ, VÀ trái trong DẠ EM CŨNG có phúc. VÀ bởi đâu mà chị được phúc là MẸ CHÚA của chị đến với chị? VÌ NÀY, tai chị vừa nghe TIẾNG EM CHÀO thì con trong bụng chị NHẢY MỪNG.” (Benedicta TU in mulieribus, ET benedictus fructus ventris tui. ET unde hoc mihi, ut veniat MATER DOMINI mei ad me? ECCE ENIM ut facta est VOX SALUTATIONIS TUAE in auribus meis, EXSULTAVIT IN GAUDIO infans in utero meo.)

Phân tích những từ quan trọng trong ba ”tiểu đoạn” (versets) vừa nêu.

a- Chữ ”TU” trong tiếng Latinh là ”đại từ ngôi thứ hai”, dùng làm nổi bật ”Hồng Phúc” là Trinh Nữ.

b- Chữ ”TRONG” được dịch từ giới từ Hylạp ”ἐν” (en) và giới từ Latinh ”inter” như sau:

”Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. – Benedicta tu inter mulieres.” Giới từ tiếng Anh, Đức, Pháp là: among, unter, entre. Ngoài những ý nghĩa thông thường, các giới từ ấy còn chỉ sự ”không hài hòa” (discordance), sự ”tương phản” (opposition) giữa hai đối tượng. Xin nêu ví dụ bằng tiếng Pháp-Anh: Marie est belle entre toutes. Mary is beautiful beyond all others. (Maria đẹp hơn mọi người nữ.) Chữ ”beyond” có nghĩa ”more than”: hơn. Có thể viết theo cách này: Marie est belle d‘entre toutes. Mary is beautiful (from) among all others.

Như vậy, RÕ RÀNG Trinh Nữ Maria có phúc HƠN bà Eva KHI bà này (celle-ci) CHƯA phạm tội, tức còn Ân Sủng của Chúa bởi vì chính QUA NÀNG MARIA, VỚI NÀNG, TRONG NÀNG sự ”giáng-phúc-của-Cha-Nhân-Từ” đã tuôn xuống trên nhân loại để Ơn Cứu Chuộc đập tan xiềng xích của Satan! (Trong bài khác, tôi sẽ phân tích thêm về câu: ”Em có phúc hơn mọi người nữ.”)

c- Chữ ”ET” (thứ nhất) là ”liên từ” kết hợp hai mệnh đề độc lập, có nghĩa: CHO NÊN, VÌ THẾ, tức nó dùng để chỉ HẬU QUẢ. Xin dịch theo cách ấy: ”Chính em có phúc trong nữ giới, CHO NÊN trái trong dạ em (CŨNG) có phúc.” Các Cụ ngày xưa viết thành kinh Kính Mầng: ”Và Giêsu con lòng Bà GỒM phước lạ.” (GỒM là ”bao gồm, có tất cả” những ”điều” Maria có!)

d- ”MẸ CHÚA” (MATER DOMINI): Chữ ”Domini” ở ”sở hữu cách” (genitive) là bằng chứng hùng hồn rằng Trinh-Nữ-vô-nhiễm-nguyên-tội THÌ Nàng mới ĐƯỢC LÀM Mẹ của Thiên-Chúa-Cứu-Chuộc, tức GIÊSU!!! NẾU Trinh Nữ BỊ NHIỄM nguyên tội thì câu ngợi khen của bà Êlidabét (do Thánh Linh khai trí) sẽ trở thành VÔ NGHĨA! (x. lại phân tích ở phần IV B.)

Nhắm hỗ trợ cho lập luận ấy và để ”người ta” thấy rõ việc cố tình xuyên tạc Lời Chúa bằng cách dịch thế này: ”Và Ngôi Lời là MỘT VỊ THẦN: And The Word was a god.”, tôi xin trích nguyên văn Hy-La-Pháp trong Tin Mừng theo Gioan 1,1 như sau:

– Hy-lạp: Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

– Latinh: In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum.

– Pháp: Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et Dieu était le Verbe.

Xin dịch đúng nguyên văn:

”Ban đầu có Lời, VÀ Lời ở TRONG Thiên Chúa, VÀ Thiên Chúa là Lời.”

Chữ ”VÀ” thứ nhất có nghĩa: NGHĨA LÀ; chữ ”VÀ” thứ hai có nghĩa: CHO NÊN.

Xin viết theo cách ấy:

”Ban đầu có LỜI, NGHĨA LÀ Lời ở TRONG Thiên Chúa, CHO NÊN Thiên Chúa là Lời.”

Rất nhiều Thần Học gia Đức, trong đó, có nguyên Giáo Hoàng Bêneđictô 16 và ”linh mục” Luther dịch đúng với bản Hy-La:

”Im Anfang war das Wort, und das Wort war BEI Gott, und Gott war das Wort.”

Mà ”Thiên Chúa là Lời” thì, khi đã thành xác thịt trong LÒNG Trinh Nữ, Lời VẪN là THIÊN CHÚA trong Cha như Gioan 1,18 viết: ”Chẳng ai thấy Thiên Chúa bao giờ; (chỉ) Con Một được sinh ra là Thiên Chúa và Ở NƠI CUNG LÒNG CHA, đã tỏ cho chúng ta biết.” (Deum nemo vidit umquam; unigenitus Deus (*), qui EST IN SINUM PATRIS, ipse enarravit.) (*) Nhưng có bản ghi: ”unigenitus filius” thay vì ”unigenitus Deus” như trong bản của Luther.

Chữ ”EST” là động từ được Gioan dùng ở thì ”hiện tại”, tức ”đúng trong mọi thời” (vrai en tout temps) bởi vì thánh nhân muốn chứng tỏ rằng Giêsu được sinh ra bởi Trinh Nữ, VẪN là Thiên Chúa. Cho nên, Trinh Nữ là MẸ CỦA THIÊN CHÚA NGÔI HAI. Mà MẸ THIÊN CHÚA thì BÀ MẸ ẤY phải có PHÚC ĐỂ trái trong Dạ Bà CŨNG có phúc như lời Bà Êlidabét ca tụng và như lời người Việt nhận định: Mẹ ăn gì thì con ăn nấy!!! Phúc ấy cũng là Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội.

C- Luca 1,49

”Vì Ðấng TOÀN NĂNG đã làm cho tôi những điều CAO CẢ, và Danh Ngài là Thánh!”

a- Chữ ”Toàn Năng”: Ngài đã dựng nên Vũ Trụ từ ”hư không”: Creatio ex nihilo thì huống chi là ”Tân Sáng Thế” để có Adam Mới trong CUNG LÒNG TRINH NỮ TINH TUYỀN!!!

b- Chữ ”Cao Cả”: Maria là Bửu Bối được Thiên Chúa biệt tuyển. Người Pháp nói: ”Thượng Đế làm nên nhiều kỳ quan. Nhưng kỳ quan đẹp nhất là tấm lòng của người mẹ.” Vậy, tôi có thể viết thêm: ”Và Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội là Kỳ Quan cho Chúa-Cứu-Thế NGỰ VÀO!”

c- Câu ”và Danh Ngài là Thánh!”

Chúa Giêsu cũng là Thánh như trong Luca 1, 35 (x. Phần E bên dưới.) Như vậy, NƠI để Thiên Chúa ”trở thành xác thịt” phải VÔ NHIỄM nguyên tội.

D- Luca 1,3033

“Và này, trong dạ, nàng sẽ thụ thai, và sinh MỘT con trai, và nàng sẽ đặt tên Ngài là Giêsu. Ngài sẽ nên cao cả và được gọi là Con Ðấng Tối Cao, và Chúa Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai Ðavit, cha Ngài; và Ngài sẽ làm VUA trên nhà Giacob đến đời đời, và vương quyền của Ngài sẽ vô tận!”

a- Các chữ ”sinh MỘT con trai” chứng tỏ rằng Trinh Nữ sẽ KHÔNG có con trai nào KHÁC NGOÀI Chúa Giêsu. (x. giải thích rõ hơn ở phần E.)

b- Các chữ ”Con Đấng Tối Cao” không thể phủ nhận ”Thiên Chức” của Trinh Nữ là Mẹ TINH TUYỀN, CƯU MANG và SINH RA Giêsu là Thiên Chúa Cứu Chuộc.

c- Chữ ”VUA” chứng tỏ Mẹ Maria là Mẫu Hậu của Lời nhập thể và nhập thế. Cho nên, Mẹ phải TINH TUYỀN CẢ HỒN, LẪN XÁC để xứng đáng với Thánh Chức của Mẹ.

E- Luca 1,35

“Thánh thần sẽ đến trên nàng, và quyền năng Ðấng Tối Cao PHỦ BÓNG trên nàng; bởi thế, trẻ sắp sinh sẽ được gọi LÀ Thánh, LÀ Con Thiên Chúa!”

Động từ ”phủ bóng” đã có trong Xuất Hành 40,34-35 như sau: ”Ðám mây CHE PHỦ Lều Hội Ngộ, và VINH QUANG Giavê đầy tràn Nhà Tạm. Môsê KHÔNG thể vào Lều Hội Ngộ VÌ đám mây đậu lại trên đó, VÀ vinh quang Giavê đầy tràn Nhà Tạm.”

Như vậy, trong Tân Ước, Trinh Nữ LÀ Thánh-Điện-Mới-của-Thiên-Chúa. Cho nên, như Môsê, Dưỡng Phụ Giuse là người Công Chính, KHÔNG DÁM cả gan VÀO Thánh Điện Mới CŨNG ĐẦY Vinh Quang Thiên Chúa NHƯ trong Nhà Tạm năm xưa!!! Nếu Trinh Nữ ”ĐỂ” ai khác VÀO NƠI THÁNH ĐIỆN MỚI thì Nàng CÓ TỘI THẤT TÍN, CHẲNG GIỮ LỜI THỀ: ”Vì tôi không biết đến đàn ông nào hết trọi.” Nhờ Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, Trinh Nữ KHÔNG phạm tội THẤT TRUNG, THẤT TÍN, các tội khác như Adam-Eva và như chúng ta!!!

F- Luca 1,28

“Mừng vui lên, hỡi Ân Phúc Đầy, Ðức Chúa ở cùng Nàng.” (Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. – Ave,gratia plena, Dominus tecum. Réjouissez-vous, Pleine Grâce, le Seigneur est avec vous.)

a- Theo bản văn Latinh, không có Danh Xưng ”Maria” (khác với kinh Kính Mầng là do Giáo Hội thêm Danh Xưng ấy để chúng ta thưa lại với Mẹ.) bởi vì ”gratia plena” là ”vocatif” (hô cách), tức Danh Xưng mới mà Chúa tặng Trinh Nữ. Đó là ”Biệt Hiệu” đã được Thiên Chúa ban cho Trinh Nữ qua Sứ Thần để ứng nghiệm Lời Chúa hứa trong Vườn Địa Đàng.

b- Câu ”Chúa ở cùng Nàng” khác với lời Linh mục trong Thánh Lễ: ”Chúa ở cùng anh-chị-em.” bởi những lý do sau đây:

1- Linh mục KHÔNG thể nói với tín hữu như Thiên Sứ đã thưa cùng Trinh Nữ: “Mừng vui lên, hỡi Ân Phúc Đầy.”

2- Vì CHỈ có Trinh Nữ sẽ là Mẹ của Chúa Giêsu nên Nàng mới XỨNG với Biệt Hiệu Ân Phúc Đầy!

3- Mệnh đề ”Chúa ở cùng Nàng” giải thích về ”Hồng Ân Tiền Định” tức là Vô Nhiễm Nguyên Tội.

G- Gioan 19,2627

”Thưa Bà, này là con Bà. Này là Mẹ con!”

Chữ ”Bà”: Thiên hạ đều dùng câu ”Lady first!” để tỏ lòng tôn trọng nữ giới. Chúa Giêsu đã sử dụng từ ”Bà” hai lần: Lần thứ nhất ở tiệc cưới Cana sau khi Mẹ nói với Ngài: ”Con ơi, nhà nầy hết rượu rồi!” Như vậy, qua câu ấy, Mẹ ”Ân Phúc Đầy” (Gratia Plena) xin Chúa thương đến hôn nhân, gia đình nhân loại đang cần Ơn Thánh Chúa. Lần thứ hai, trước giờ tắt hơi, Chúa để lại DI CHÚC cho toàn thế giới biết rằng ”the first lady” (Eva) đã gây nên TỘI NGUYÊN TỔ, nhưng Mẹ của Ngài chính là BÀ ”Khuôn Vàng, Thước Ngọc” cho mọi người vì Mẹ khác ”bà đầu tiên” là Eva!

Tôi có Eva là Mẹ của mọi sinh linh (STK 3,20), Mẹ Âu Cơ, Mẹ cưu mang tôi chín tháng mười ngày, Mẹ tinh thần ở Việt Nam và Mẹ là Giáo Hội. Tuy nhiên, CHỈ có MẸ mà tôi tôn kính hơn Mẹ sinh thành như trong kinh ”Cảm Tạ Đức Bà” bởi vì Ngài là Mẹ của Chúa Cứu Thế, bởi vì Ngài có phúc HƠN mọi người nữ: Ngài KHÔNG mắc tội tổ tông và các tội khác DO nguyên tội gây nên.

Thân Sinh tôi cũng dạy tôi vâng Lời Chúa trối qua tông đồ Gioan: ”Này là Mẹ con!” Cho nên, tôi phải NOI GƯƠNG tông đồ ấy là RƯỚC MẸ VỀ NHÀ MÌNH để học đòi lòng KHIÊM NHƯỢNG của Mẹ. Bà Eva kiêu ngạo, muốn bằng Chúa, ấy là tội tổ tông; nhưng, ngược lại, sau khi biết mình SẼ LÀ Mẹ-Thiên-Chúa-Cứu-Chuộc, đang khi cưu mang Đấng Thánh trong lòng, Mẹ vẫn tuyên xưng mình là TÔI TỚ của Chúa. Như vậy, Mẹ CHẲNG HỀ bị hệ lụy của nguyên tội!!!

Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin thương con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Con của Mẹ,
Đaminh Phan Văn Phước

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Giáo xứ Tà Lùng: Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh
   19/04/2019 01:00

  Giáo xứ Tà Lùng: Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh

  Vào hồi 19h00 chiều Thứ Năm Tuần Thánh, 18 tháng 04 năm 2019, tại Nhà thờ GIáo xứ Tà Lùng, Cha xứ Antôn Bùi Văn Tăng đã chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly. Thánh lễ khởi đầu trong Tam Nhật Vượt Qua này có sự tham dự của rất đông anh chị em giáo hữu trong GIáo xứ.
  Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Ngạn Sơn 18-4-2019
   18/04/2019 12:13

  Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Ngạn Sơn 18-4-2019

  Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, trong bầu khí linh thiêng, trầm lắng của Phụng vụ Tam Nhật Thánh, tại nhà thờ Giáo xứ Ngạn Sơn, cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly. Tham dự Thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.
 • Giáo xứ Mỹ Sơn bước vào Tam Nhật Vượt Qua với Thánh lễ Tiệc Ly
   18/04/2019 12:02

  Giáo xứ Mỹ Sơn bước vào Tam Nhật Vượt Qua với Thánh lễ Tiệc Ly

  Cùng với toàn thể Giáo Hội bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tại Nhà thờ giáo xứ Mỹ Sơn, vào lúc 18 giờ 45 thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019, Cha xứ Gioan Lê Quang Vinh đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly, đồng tế có Cha phó Giuse Trần Văn Nghĩa. Đông đảo mọi thành phần Dân Chúa hiệp dâng Thánh lễ cách sốt sắng trang nghiêm.
  Thánh lễ Tiệc ly tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn
   18/04/2019 11:58

  Thánh lễ Tiệc ly tại Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn

  Để bước vào Tam Nhật Vượt Qua, tối ngày 18/04/2019 - nhằm thứ năm tuần thánh, quý cha xứ, cha phó, cha Quản lý Tòa Giám Mục cùng cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa long trọng khai mạc Tam Nhật Thánh bằng Thánh Lễ Tiệc Ly để cùng với Chúa Giê-su bước vào vườn Giệt-Si-Ma-Ni.
 • Đức cha Giuse cử hành Thánh lễ Tiệc ly tại Giáo xứ Lộc Bình. 
   18/04/2019 11:46

  Đức cha Giuse cử hành Thánh lễ Tiệc ly tại Giáo xứ Lộc Bình. 

  Hôm nay, 18/4/2019, ngày Thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội cử hành tưởng niệm cách trọng thể Bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu cùng các Tông Đồ khi xưa. Đức cha Giuse đã thăm mục vụ Giáo xứ Lộc Bình và cử hành Thánh lễ Tiệc ly với Cộng đoàn Dân Chúa nơi đây. 
  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
 • Đức cha Giuse thăm mục vụ Giáo xứ Ngạn Sơn, 17/4/20197
   17/04/2019 23:16

  Đức cha Giuse thăm mục vụ Giáo xứ Ngạn Sơn, 17/4/20197

  Chiều thứ Tư Tuần Thánh, ngày 17/4/2019, Đức cha Giuse đã đến thăm mục vụ Giáo xứ Ngạn Sơn. Đây là xứ đạo thứ 10 trong hành trình thăm viếng Mùa Chay năm nay của ngài.
  Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng  
   17/04/2019 23:15

  Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng  

  Tham dự Thánh lễ Truyền Dầu hôm nay, Giáo Hội kêu mời anh chị em giáo dân cầu nguyện cho các Linh mục, Giám mục, và tích cực cộng tác với các ngài bằng cách thực thi những gì anh chị em có thể làm nhờ chức linh mục cộng đồng Chúa đã trao ban cho anh chị em ngày lãnh nhận bí tích Rửa tội.
 • Đức cha Giuse chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Giáo xứ Thất Khê.
   15/04/2019 13:29

  Đức cha Giuse chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Giáo xứ Thất Khê.

  Chiều thứ Hai Tuần Thánh, ngày 15 tháng 4 năm 2019, tiếp tục hành trình thăm Mục vụ Mùa Chay tại các xứ đạo trong toàn Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri đã đến với Giáo xứ Thất Khê. 
  Giáo xứ Bó Tờ cử hành Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh
   14/04/2019 12:04

  Giáo xứ Bó Tờ cử hành Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh

  Chúa nhật Lễ Lá là ngày khai mạc Tuần Thánh, kỷ niệm biến cố cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh của Đức Kitô. Hoà trong bầu khí thánh thiêng ấy, tối Chúa nhật 14/4/2019, giáo xứ Bó Tờ cũng hiệp dâng Thánh lễ trọng thể để bước vào Tuần Thương Khó.

 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).
 • Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương
   28/03/2019 23:27

  Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương

  Xin quý Cha thông báo cho anh chị em trong Giáo xứ và khu vực của mình đang sinh sống biết về chương trình Nhịp Tim Yêu Thương và liên lạc về địa chỉ trong văn bản để được giúp đỡ.
  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay
   23/03/2019 10:10

  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay

  Sống tinh thần bác ái Mùa Chay, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang, nơi xa xôi nhất của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã tổ chức nhiều cuộc thăm viếng những người khó khăn ở các xã bản xa xôi trong Giáo hạt cực Bắc đất nước này.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập33
 • Máy chủ tìm kiếm4
 • Khách viếng thăm29
 • Hôm nay5,138
 • Tháng hiện tại146,803
 • Tổng lượt truy cập1,744,177
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây