Bí tích Thánh Thể là gì và quan trọng ra sao?

Thứ năm - 09/04/2020 09:19 52 0
Giáo Hội mời gọi mọi tín hữu không những đào sâu kho tàng đức tin trong Kinh Thánh mà còn đặc biệt chú ý đên việc tham dự tích cực việc cử hành các Bí tích, đặc biệt là hai bí tích rất quan trọng là Thánh Thể và Hòa giải...
Bí tích Thánh Thể là gì và quan trọng ra sao?

Thật vậy,  tôi cần nói lại một lần nữa về  Bí Tích Thánh Thể trong khuôn khổ  Thánh Lễ Tạ Ơn ( Eucharist), vì đây là  việc  đạo đức  và cũng là việc thờ phượng quan trọng nhất trong đời sống của Giáo Hội nói chung và của người tín hữu nói riêng.

Thánh Công Đồng Vaticanô II , trong  Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh ( Sacrosanctum Concilium  (SC)  đã nói rõ  như sau về Phụng Vu Thánh nói chung và Thánh lễ Tạ Ơn nói riêng :

“ Phụng Vụ là tột đỉnh mà hoạt động của Giáo Hội qui hướng về, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo Hội…Vì thế, Phụng Vụ, nhất là Thánh lễ Tạ Ơn, như là nguồn mạch từ đó ân sủng tuôn tràn trong chúng ta và làm cho con người được thánh hóa trong Chúa Kitô một cách vô cùng hứu hiệu; đồng thời Thiên Chúa được tôn vinh : đây cũng là cứu cánh của mọi công việc khác của Giáo Hội.” ( x SC, số  10)

Nói rõ hơn, Phụng Vụ Thánh là toàn bộ việc thờ phương, tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa  mà Giáo Hội cử hành nhân danh Chúa Kitô ( in persona Christi), Đấng đã tự hiến mình làm của lễ hoàn hảo và đẹp long Chúa Cha nhất để xin ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại, vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta , Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. ( 1 Tm 2 : 4)


Trong Bữa Ăn cuối cùng với Nhóm Mười Hai Tông Đồ, trước khi bị trao nộp, Chúa Giêsu đã thiết lập  hai Bí tích rất quan trọng là Bí Tích Thánh Thể và Truyền Chức Thánh để   và đây Thầy ở lại cùng anh  em mọi ngày cho đến tận thế.” ( Mt 28 : 20) 

Trước hết, Người cầm bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra  trao cho các  các Tông Đồ hiện diện và nói “  anh  em cầm lấy  mà ăn, đây là mình Thầy.”   Sau đó,  Chúa cũng trao chén rưoụ cho các ông và nói : “ Đây là máu Thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người.”

Sau  khi trao Mình và Máu Người cho các Tông Đồ , Chúa Giêsu nói tiếp : “ anh  em hãy làm như Thầy vừa làm để  tưởng nhớ đến Thầy.”. Đây là là Bí Tích truyền Chức  Thánh để  Giáo Hội tiếp tục cử bành Bí tích Thánh Thể để  diễn lại  Bữa ăn cuối cùng của  Chúa.(  Mt  26: 26-28; Mc 14:  22-24; Lc  22: 19-20; 1 Cor  11: 23- 25).

Thánh lễ Tạ Ơn không những diễn lại cách bí tích Bữa Ăn  cuối cùng của Chúa Giêsu mà  quan trọng hơn nữa, là  diễn lại Hy Tế thập giá của Người một lần  trên đồi Can-vê xưa kia, khi Người bị treo trên thập giá và đổ máu mình ra. Và  đây là  “ máu giao ước” đổ ra đê cứu chuộc cho muôn người được  sống mỗi lần hy tế đền tội này được tái diễn cách bí tích trên bàn thờ ngày nay.

Bởi thế, khi tham dự Thánh lễ Tạ Ơn, chúng ta được tham dự  Bữa Ăn của Chúa và nhất là được lãnh ơn cứu chuộc của Người, vì “ mỗi lần Hy tế thập giá được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó Chúa Kitô, Chiên vượt qua của chúng ta chiu hiến tê ( 1 Cor 5, 7 )thì   công cuộc cứu chuộc chúng ta được thực hiện.” ( x Lumen Gentium số 3)

Nghĩa là  mỗi lần Thánh Lễ Tạ Ơn được cử hành trên Bàn thờ ở bất cứ nơi nào trong Giáo Hôi, thì Chúa Kitô lại hiện diện cách bí tích ( bí nhiệm ) nơi các thừa tác viên con người là linh mục hay giám mục để diễn lại Bữa ăn và Hy tế thập giá của Chúa Kitô  để cho chúng ta, những người sốt sắng tham dự Thánh lễ với tâm hồn trong sạch, được ăn và uống Mình Máu Thánh Chúa như các Tông Đồ xưa trong Bữa tiệc ly cuối cùng,.Hơn thế nữa  là được lãnh ơn cứu chuộc của Chúa, cùng một ơn mà Chúa  đã ban cho những người đã sống  ngay lành và chết đi trước khi Chúa xuống trần gian làm Con Người  và hy sinh mang sống mình “ làm giá chuộc cho muôn người.”( Mt 20 : 28) 

Vì   “ ngoài Người ra ( Chúa Kitô) không ai đem lại ơn cứu độ, vì  dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta  phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ.” ( Cv 4 :12)

Như vậy, không có việc đạo đức nào trong Giáo Hội lại có giá trị thiêng liêng lớn hơn Thánh Lễ Tạ Ơn ( Eucharist) vì Thánh Lễ không phải là  việc cử hành  một biến cố đã qua, mà thực chất là diễn lại – hay làm sống lại ( make present) cách bí tích Bữa ăn và Hy Tế thập giá của Chúa Kitô trên bàn thờ ngày nay, đúng  như  khi xưa chính Chúa đã lập phép Thánh Thể trong bữa ăn sau cùng và dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha sau đó  trên thập giá để đền tội thay cho nhân loại.


Chỉ có sự  khác biệt nhỏ là  xưa kia khi dâng Hy Tế Thập giá trên đồi Can-ve, Chúa Kitô vừa là Linh Mục thượng phẩm , vừa là của lễ  cử hành trên bàn thờ là cây thập giá, Ngày nay, Chúa mượn tay và miệng lưỡi của các  thừa tác viên con người là linh mục  hay giám mục đã được chiu chức thánh thành sự  ( validly) và hợp pháp ( licitly)  trong Giáo Hội để dâng lại Hy Tế thập giá trên bàn thờ  cho đến ngày mãn thời gian để tiếp tục ban phát ơn cứu độ của Chúa Kitô cho những ai  tin và  nhận biết  Chúa là  “Đấng trung gian giữa  Thiên Chúa và loài người…Đấng đã tự hiến làm giá chuộc  mọi người.” ( 1 Tm 2 : 5-6)

Ơn cứu chuộc của Chúa được ban phát từ  Hy Tế thập giá căn cứ vào chính lời Chúa Giêsu đã nói với các Tông Đồ khi Người trao chén máu Người cho các ông uống :


“ Anh  em hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy
Máu giao ước mới và vĩnh cửu
Sẽ đổ ra cho anh  em và nhiều người được tha tội
Anh  em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. “
 ( Kinh Nguyện Thánh Thể  I, II, III, IV)


Như thế mỗi lần Hy tế thập giá được tái diễn trên bàn thờ trong Thánh Lễ Tạ Ơn, thì Chúa Kitô lại đổ máu cách bí nhiệm để ban ơn cứu chuộc của Người cho chúng ta ngày nay  như xưa ơn này được ban cho những người đương thời với Chúa và cho  cả những người đã chết trước khi Chúa chiu hiến tế cũng như  còn cho những người sinh ra trong tương lai cho  đến ngày mãn thời gian.

Cũng cần phải nói thêm là chỉ có linh mục hay giám mục trong Giáo Hội Công Giáo và Chính Thống Giáo Đông Phương ( Easter Orthodox Churches) mới có thể dâng Thánh Lễ Tạ Ơn cách hữu hiệu mà thôi. Sở dĩ thế, vì nơi các Giáo phái chưa hiệp thông trọn vẹn  với Giáo Hội Công Giáo như  các nhánh Tin Lành và Anh Giáo ( Anglican Communion) đều  không có Bí Tích Truyền Chức thánh hữu hiệu, vì họ không có truyền thống Tông Đồ ( Apostolic succession) nên họ  không có Chức Linh mục hữu hiệu  để cử hành hữu  hiệu  bí tích Thánh Thể và Hy tế thập giá của Chúa Kitô, mặc dù họ có diễn lại bữa ăn của Chúa và cũng bẻ bánh và uống rượu.

Chính vì lý do này mà sau khi các mục sư Tin Lành hay  các cựu linh mục và giám mục Anh Giáo trở lại với Giáo Hội Công Giáo, phải được học thêm  và chiu chức linh mục của Giáo Hội, nếu họ muốn tiếp tục làm linh mục..Chỉ có một đặc ân cho họ là họ được phép tiếp tục sống với vợ con sau khi chịu chức để  làm mục vụ trong Giáo Hội Công Giáo.

Trở lại với Bí tích Thánh Thể cử hành trong khuôn khổ Thánh Lễ Tạ Ơn, cần nhấn mạnh thêm một lần nữa,  là theo lời dạy của Thánh Công Đông Vaticanô II, Thánh Lễ là “ nguồn mạch và là chóp đỉnh của tất cả đời sống Kitô giáo” ( LG, số 11) Giáo lý của Giáo Hội cũng dạy rằng : “ Thánh Thể là trung tâm điểm và là đỉnh cao của mọi sinh hoạt Giáo Hội, vì trong Bí tích này Chúa Kitô  liên kết Giáo Hội và các chi thể của Giáo Hội vào Hy tế ngợi khen và cảm tạ của Người, được hiến dâng một lần là đủ trên thập giá cho Chúa Cha. Nhờ Hy tế này, Chúa Kitô ban xuống tràn đầy các ân sủng của ơn cứu độ cho Thân thể Người  là Giáo Hội.” ( x. SGLGHCG số 1407)

Nói khác đi, tất cả đời sống và hoạt động của Giáo Hội đều phải được bổ dưỡng bởi ơn Chúa xuất phát từ Hy tế thập giá của Chúa Kitô để giúp Giáo Hội chu toàn sứ vụ được trao phó là tiếp tục rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa Kitô cho mọi dân trên khắp địa cầu để đạt  mục đích mà chính Thiên Chúa mong muốn là “ cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý.” ( 1 Tm 2 : 4)

Riêng về phần tín hữu giáo dân, ơn sủng của Thánh Lễ Tạ Ơn  còn cần thiết hơn nữa vì sống giữa  thế gian, người tín hứu Chúa Kitô  rất cần ơn thánh để sống đức tin  giữa bao thách đố  và làm chứng nhân cho Chúa Kitô trước mặt người đời  để  họ thấy những công việc tốt đẹp anh  em làm , mà tôn vinh Cha của anh  em, Đấng ngự trên trời. ( Mt 5 :16) như Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ xưa.

Quả thật,  Thánh lễ là nguồn ban phát mọi ơn lành của Thiên Chúa, Cha chúng ta ở trên trời , nhất là ơn cứu rỗi của Chúa Kitô, Đấng đã đỏ máu ra trên thập giá  để  cứu chuộc cho toàn thể nhân loại khỏi phải chết đời đời vì tôi. Nhưng cho được lãnh ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, con người phải có  thiện chí công tác với ơn Chúa để quyết tâm xa tránh tội lỗi và sống theo đường lối của Chúa và qua “ của hẹp “ mà vào sự sống vĩnh cửu  trên Nước trời mai sau.

Vì thế, mọi tín hữu trong Giáo Hội đều được mời gọi tích cực tham dự Thánh lễ Tạ Ơn cách sốt săng và với tâm hồn trong sạch để trước hết nghe lời Chúa trong phần Phung vụ lời Chúa ( Liturgy of the word) và rước Chúa Kitô vào lòng trong phần Phụng vụ Thánh Thể ( Liturgy of Eucharist)

Phải nhấn mạnh điều kiện sách tội, nhất là tội trọng vì nếu ai đang mắc tội này và chưa được tha qua bí tích hòa giải  thì không được phép  làm lễ ( linh mục) và rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô  ( giáo dân ) trong Thánh Lễ. ( x.SGLGHCG số 1415 ; Giáo luật số 916)

Lời Chúa và Mình Máu thánh Người là của ăn nuôi linh hồn chúng ta và cho ta hy vọng được sống muôn đời như Chúa Giêsu đã  hứa:
“ Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta
Thì được sống muôn đời
Và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.” ( Ga 6 : 54 )


Khi tham dự Thánh lễ, mọi tín hứu giáo dân được mong đợi dâng mọi vui buồn, sướng khổ của mình  kết hợp với sự đau khổ của Chúa Kitô  xua trên thập giá để cùng dâng lên Thiên Chúa làm của Lễ xin ơn tha thứ và cứu chuộc cho chúng ta mỗi khi tham dự Thánh lễ.

Đây  cũng là cách thức thi hành chức vụ Tư Tế chung hay thông thường của các tín hứu ( ordinary or common priesthood of the laity) khác với chức tư tế thừa tác hay phẩm trật  của hàng giáo sĩ ( ministerial or  hỉerarchical priesthood of the clerics). Hàng giáo sĩ đây là các linh mục và giám mục họp  thành hàng tư tế ( Sacerdos) để dâng Hy tế Thập giá trên bàn thờ nhân danh Chúa Kitô ( in persona Christi)  là  “Thượng Tế theo  phẩm theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.  ( Dt 5: 10).

Tóm lại, Thánh Lễ Tạ Ơn quả thực là suối nguồi tuôn chảy ơn Chúa cho mọi người tham dự với lòng sốt sắng và ý thức đầy đủ về những lợi ích thiêng liêng to lớn của việc thờ phượng, ca ngợi,  tạ ơn  và xin ơn  Chúa mỗi khi cử hành và tham dự Thánh Lễ này..

Chúng ta cùng cảm tạ Chúa Kitô đã biến mình làm của ăn của uống nuội sống linh hồn chúng ta và nhất là đã hiến mang sống mình, đã đỏ máu ra một lần xưa kia trên thập giá và tiếp tục dâng Hy tế  đền  tội  này ngày nay trên bàn thờ ở khắp mọi nơi trong Giáo Hội, là Hiền thê và là Thân thể nhiệm mầu của Chúa trên trần gian.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   14/05/2020 06:49

  Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Vào lúc 19h00 ngày 13/05 tại khuôn viên Tòa Giám Mục Lạng Sơn, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Chính Tòa đã long trọng dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn dịp kỷ niệm 14 năm Đức Cha Giuse được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục (2006).
  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020
   25/04/2020 05:52

  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 05 CN tuần từ 26/4-03/5/2020, Tuần III Phục Sinh A
 • Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19
   23/04/2020 05:16

  Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19

  Theo chương trình quốc gia hành động chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 23/4/2020, tuyệt đại đa số các tỉnh thành đã chấm dứt việc “cách ly xã hội”, dần trở lại sinh hoạt bình thường, với sự cảnh giác tối đa đề phòng dịch bệnh có thể quay lại. Trước tình hình mới này, Văn phòng TGM chuyển ý ĐGM.GP qua Thông báo số 4 như sau:
  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020
   18/04/2020 08:15

  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 04 CN tuần từ 19/4-26/4/2020, Tuần II Phục Sinh A
 • Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"
   11/04/2020 22:41

  Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"

  "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi." (Ga 14.27)
  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận
   08/04/2020 22:03

  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận

  Giám mục cũng như linh mục đều được chia sẻ chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô, ngày thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục Thừa Tác.
 • Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020
   07/04/2020 05:54

  Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020

  Dịch bệnh do vi-rút Covid-19 hạn chế nhiều sinh hoạt tại Nhà thờ. Hôm nay, thứ Ba Tuần Thánh, Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn có ngày “ra quân” tổng vệ sinh nhà thờ, chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh trong âm thầm, đồng thời thực hiện việc phòng ngừa dịch bệnh.
  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
 • Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại các quốc gia, nhất là tại châu Âu và Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. TGM.Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

 • Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô
   31/05/2020 12:09

  Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô

  Ngày 31/5/2020, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 18/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)“Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)
  Lễ Hiện Xuống: Khai sinh Giáo Hội truyền giáo
   26/05/2020 20:16

  Lễ Hiện Xuống: Khai sinh Giáo Hội truyền giáo

  “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Rồi Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22). Các Tông đồ đã nhận lãnh Thánh Thần để ra đi truyền giáo. Chính Thánh Thần đã làm cho các ngài hoàn toàn đổi mới.
 • Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa
   21/05/2020 18:42

  Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa

  Khi hưởng ứng tinh thần Laudato Si' chúng ta không chỉ dừng lại ở nỗ lực củng cố và bảo vệ môi trường thiên nhiên mà thôi nhưng còn được mời gọi đi sâu vào “nguồn gốc nhân bản của cuộc khủng hoảng sinh thái” (Ls, số 101)
  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần
   21/05/2020 18:42

  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần

  Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng là món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần, khác với bất kỳ sự tuyên truyền chính trị hay văn hóa, tâm lý hay tôn giáo nào.
 • Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan
   17/05/2020 19:30

  Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan

  Từ khi đặt chân đến Đài Loan vào năm 1958, nơi này đã trở thành trọn cuộc đời của cha Eugene Murray. Cha tóm tắt 62 năm trong sứ vụ linh mục truyền giáo ở Đài Loan của mình bằng 2 câu đơn giản: tốt với người dân và cậy dựa vào ơn Chúa.
  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện
   08/05/2020 11:53

  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện

  Câu chuyện được kể từ một sơ trực tiếp trên cánh đồng truyền giáo và chứng kiến những việc lạ lùng Thiên Chúa làm như những ngày đầu của Công vụ Tông đồ. Mục Vui bước Tin Mừng là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 • Covid-19 và Truyền Giáo
   06/05/2020 12:16

  Covid-19 và Truyền Giáo

  Cùng chung số phận và cùng chia sẻ những vấn đề của con người, Giáo Hội không bao giờ cho phép mình đứng ngoài những khó khăn, vất vả, những băn khoăn, thao thức, những lo âu, khắc khoải, cũng như những cố gắng, phấn đấu của cộng đồng nhân loại.
  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ
   04/05/2020 19:54

  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ

  Làm thế nào để phát triển ơn gọi truyền giáo trong một giáo xứ là mối bận tâm đang được đặt ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Việc phát triển này nói lên vai trò đặc biệt quan trọng của mỗi giáo xứ có ảnh hưởng sâu rộng đối với sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Do đó, giáo xứ trở thành hạt nhân cơ bản giúp phát triển ơn gọi truyền giáo cách hiệu quả và bền vững.
 • Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay
   19/04/2020 11:15

  Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay

  Người Ki-tô hữu luôn là người tiên phong trong đời sống thường ngày bằng các việc làm thiết thực hữu hiệu nhất, mang lại lợi ích cho con người và thiên nhiên như những nhân chứng sống của Đức Ki-tô trong thời đại mới.
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập45
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm35
 • Hôm nay7,808
 • Tháng hiện tại48,075
 • Tổng lượt truy cập5,894,900
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Thánh Tâm Chúa Giêsu
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây