Tìm hiểu Đức Tin Công Giáo: Bài 22 - Phụng vụ Thánh Thể

Thứ năm - 13/09/2018 00:48 446 0
 “Việc sùng kính Bí tích Thánh Thể - tức là tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Ki-tô -  đã đưa tôi đến với những nhà thờ Công giáo…  Riêng tôi, càng sùng kính Bí tích Thánh Thể, tôi càng bị lôi cuốn tới đạo Công giáo hơn.”  
Tìm hiểu Đức Tin Công Giáo: Bài 22 - Phụng vụ Thánh Thể

Phần III - Bài 22
PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

Trước khi đọc thêm, bạn hãy suy nghĩ và hoàn tất hai câu hỏi sau:
1.      Một trong những buổi phụng tự đáng nhớ nhất mà tôi đã tham dự là…
2.      Điều làm cho đáng nhớ, đó là…


THÁNH THỂ

Cha Walter Ciszek bị băét tại Nga-sô hồi đệ nhị thế chiến.  Ngài bị giam trong tù hai mươi ba năm.  Sau khi được thả, ngài viết cuốn sách nhan đề là Người đã dẫn dắt tôi (He Leadeth Me).  Ngài mô tả một cộng đoàn tù nhân Công Giáo bé nhỏ thường bí mật tụ họp nhau mỗi khi có thể để cử hành Thánh Thể.

Vào thời đó, người Công Giáo nhịn ăn uống từ sau nửa đêm để được rước lễ ngày hôm sau.  Trong những Thánh lễ bí mật này, cộng đoàn thường để dành Mình Thánh lại để đem cho những tù nhân Công Giáo khác không thể tham dự.  Cha Ciszek viết:  “Đôi khi chúng tôi chỉ gặp được họ khi chúng tôi trở về nhà giam vào buổi tối trước bữa ăn. Thế mà những người này vẫn nhịn đói cả ngày và lao động quần quật không một miếng bỏ bụng từ tối hôm trước, chỉ vì họ muốn được rước Thánh Thể.  Vậy mới biết Bí tích Thánh Thể đối với họ quý trọng dường nào.”

Đối với người Công Giáo, không có Bí tích nào quý trọng hơn là Bí tích Thánh Thể.


BỮA TIỆC THÁNH THỂ

Có lẽ cách đơn giản nhất để hiểu Phụng vụ Thánh Thể là hãy nhớ lại thánh sử Lu-ca mô tả Phụng vụ ấy vào bữa Tiệc Ly:

“Khi giờ đã đến, Đức Giê-su vào bàn, và các Tông Đồ cùng vào với Người…  Rồi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói:  ‘Đây là mình Thầy, hy sinh vì anh em.  Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.’  Và tới tuần rượu cuối bữa ăn, Người cũng làm như vậy và nói:  ‘Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.’” (Lc 22:14,19-20).

Mô tả của thánh Lu-ca cho thấy ba sự kiện quan trọng về Thánh Thể, đó là:

-  một bữa ăn tưởng niệm,
-  một bữa ăn hiến tế, và
-  một bữa ăn giao ước.


Thánh Thể là một bữa ăn tưởng niệm

Khi nói:  “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy,” thì Chúa Giê-su đã có một ý nghĩ độc đáo và đặc biệt.

Ý niệm tưởng nhớ trong Kinh Thánh mang một ý nghĩa súc tích hơn là ý niệm tưởng nhớ hiện thời.  Đối với người Do-thái, tưởng nhớ không chỉ có nghĩa là nhớ lại một biến cố quá khứ.  Nhưng tưởng nhớ là đem một biến cố quá khứ đưa vào hiện tại và sống lại biến cố ấy.  Thí dụ, khi người Do-thái cử hành (tưởng nhớ) biến cố Vượt qua thì họ tin rằng nhờ đức tin, họ đã đem biến cố ấy về hiện tại và sống lại biến cố đó.  Họ tham dự vào biến cố tựa như là đích thân hiện diện trong chính biến cố xảy ra lúc ban đầu.

Chính phương cách tưởng nhớ đặc biệt này Đức Giê-su đã muốn khi Ngài nói với cộng đoàn môn đệ của Ngài:  “Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.”

Trong Thánh lễ, chúng ta tưởng nhớ cuộc sống, sự chết và sống lại của Đức Giê-su.  Chúng ta tin rằng nhờ đức tin chúng ta đưa những biến cố này vào hiện tại, để chúng ta có thể tham dự vào những biến cố ấy thực sự như các tông đồ đã tham dự trong bữa Tiệc Ly.


Thánh Thể là một bữa ăn hiến tế

Trong bữa Tiệc Ly, Đức Giê-su nói:  “Đây là mình Thầy, hy sinh vì anh em” và “Đây là… máu Thầy, máu đổ ra vì anh em.”  Cả hai cách nói, “hy sinh vì anh em” và “đổ ra vì anh em” đều ám chỉ về một hy tế.  Toàn thể khung cảnh bữa Tiệc Ly mang đặc tính hiến tế và trực tiếp liên hệ với cái chết hy sinh của Đức Giê-su trên thập giá vào ngày hôm sau.

Khi cử hành Thánh Thể, cộng đồng Công Giáo tham dự vào hy tế của Chúa Giê-su dâng lên Thiên Chúa Cha.  Thánh Phao-lô làm sáng tỏ điều này khi ngài nói:  “Khi ta nâng chén tạ ơn mà cảm tạ Chúa, há chẳng phải là dự phần vào Máu Đức Ki-tô ư?  Và khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao?” (1 Cr 10:16).

Hy tế Thánh lễ không phải là một hy tế mới.  Đó là cùng một hy tế Đức Giê-su đã mở đầu tại bữa Tiệc Ly và hoàn tất ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.  Chúng ta tham dự vào hy tế ấy như các tông đồ đã tham dự trong bữa Tiệc Ly và như các môn đệ Đức Giê-su đã tham dự khi đứng dưới chân thập giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.


Thánh Thể là một bữa ăn giao ước

Trong bữa Tiệc Ly, Đức Giê-su nói:  “Chén này là giao ước mới, lập bằng máu Thầy.”  Chúng ta nhận thấy hai điểm ở đây:

Trước hết, những lời của Đức Giê-su nhắc lại giao ước Thiên Chúa đã ký kết với dân Ít-ra-en tại chân núi Si-nai.  Giao ước ấy được đóng ấn bằng máu những con vật được dâng hiến.  Nói đến việc “đóng ấn” này, sách Xuất Hành viết:  “Ông Mô-sê lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe.  Họ thưa:  ‘Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo.’  Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói:  ‘Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này” (Xh 24:7-8).  Còn giao ước mới thì được “đóng ấn” bằng chính máu của Đức Giê-su.
        Thứ đến, những lời của Đức Giê-su “Chén này là giao ước mới” cũng nhắc lại lời Thiên Chúa hứa qua ngôn sứ Giê-rê-mi-a:  “Ta sẽ lập với nhà Ít-ra-en và nhà Giu-đa một giao ước mới…  Ta sẽ ghi vào lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta.  Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta…  Ta sẽ tha thứ tội ác cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa” (Gr 31:31-34).  Đây là giao ước mới Đức Giê-su đã khai mạc trong bữa Tiệc Ly.  Đó cũng là giao ước mới mà chúng ta cử hành trong Thánh lễ.  Chúng ta cử hành một thực tại không thể tin được, đó là qua Đức Giê-su, Thiên Chúa đã trở thành Cha chúng ta và chúng ta được trở nên con cái Người.
 

Chúng ta làm những gì Đức Giê-su đã làm

 
        Trong bữa Tiệc Ly, Đức Giê-su “cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông (tông đồ) và nói:  ‘Đây là mình Thầy…’  Tới tuần rượu cuối bữa ăn, Ngài cũng làm như vậy.”  Đây cũng chính là những gì chúng ta làm trong Phụng vụ Thánh Thể.
        Linh mục, hành động như người đại diện cho toàn thể cộng đoàn, nhận lấy bánh và rượu rồi chuẩn bị dâng lên.  Chúng ta gọi đó là phần Tiến lễ.
        Tiếp đến, linh mục làm phép bánh và rượu.  Chúng ta gọi phần này là Kinh Tạ ơn.
        Sau hết, linh mục trao bánh và rượu (giờ đây đã trở thành Mình và Máu Chúa Ki-tô) cho cộng đoàn.  Chúng ta gọi phần này là Hiệp lễ.
        Những gì Đức Giê-su đã làm trong bữa Tiệc Ly đều phù hợp với ba phần chính của Phụng vụ Thánh Thể:
        Trong bữa Tiệc Ly                 Trong Phụng vụ Thánh Thể
        Đức Giê-su cầm lấy                        Tiến lễ
        Đức Giê-su làm phép                      Kinh Tạ ơn
        Đức Giê-su trao cho                       Hiệp lễ
 

PHẦN TIẾN LỄ

 
        Phụng vụ Lời Chúa bắt đầu với việc rước Sách Thánh lên cung thánh.  Phụng vụ Thánh Thể cũng bắt đầu với việc rước đem của lễ (bánh và rượu) lên Bàn Tiệc của Chúa (bàn thờ).
        Sau khi đặt của lễ trên bàn thờ, linh mục chuẩn bị của lễ khi đọc lời nguyện trên bánh.  Lời nguyện dựa theo một lời nguyện ở bàn ăn của người Do-thái:
        “Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con.”Cũng cùng một cách như thế, linh mục cầu nguyện trên rượu. 
Thánh Lu-ca nói rằng sau khi Đức Giê-su đã chuẩn bị của lễ, Ngài đọc lời chúc lành trên của lễ.  Ngày nay việc chúc lành này được gọi là Kinh Tạ ơn.
 

KINH TẠ ƠN

 
        Để giản dị hơn, chúng ta có thể chia Kinh Tạ ơn ra làm ba phần:
                Lời Tiền tụng,
                Trình thuật bữa Tiệc Ly, và
                Kết thúc.
 

Lời Tiền tụng giới thiệu Kinh Tạ ơn

 
        Linh mục bắt đầu lời Tiền tụng bằng cách mời gọi mọi người hãy “nâng cao” tâm hồn để “tạ ơn Chúa.”  Rồi tùy theo từng mùa, linh mục đọc những lời như sau:
        “Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, khi Đức Ki-tô tự hiến tế làm Chiên Vượt Qua của chúng con.  Chính Người là Chiên thật đã xóa tội trần gian.  Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng con, và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con.”
        Lời Tiền tụng kết thúc với việc giáo dân cầu nguyện rằng:
        “Thánh! Thánh! Chí Thánh!  Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh.  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa.  Hoan hô Chúa trên các tầng trời.  Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa.  Hoan hô Chúa trên các tầng trời.”
        Những lời “Thánh! Thánh! Chí Thánh!” trích từ sách ngôn sứ I-sai-a khi ngài kể lại thị kiến về các tạo vật trên trời đứng trước nhan thánh Chúa và hô lên “Thánh! Thánh! Chí Thánh!”
        Lời “Hoan hô” (Hosanna) gặêp thấy đôi chỗ trong Kinh Thánh.  Đầu tiên, Hosanna là lời kêu xin Thiên Chúa tới cứu giúp.  Sau này, nó biến thành lời chúc tụng Thiên Chúa và được sử dụng trong lời Tiền tụng theo ý nghĩa đó.
 

Trình thuật bữa Tiệc Ly tiếp tục kinh Tạ ơn

 
        Tiếp đến, linh mục sang phần chính của Kinh Tạ ơn là phần thuật lại bữa Tiệc Ly, nói về Đức Giê-su:
        “Trong đêm bị trao nộp, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn Cha, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói:  ‘Tất cả các con cầm lấy mà ăn:  Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.’
        “Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, Người cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói:  ‘Tất cả các con cầm lấy mà uống:  Này là chén Máu Thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội.  Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.’”
 

Kết thúc Kinh Tạ ơn

 
        Linh mục kết thúc Kinh Tạ ơn bằng cách gợi lại sự chết và sống lại của Đức Giê-su.  Rồi linh mục dâng lên Chúa Cha mình và máu Đức Giê-su với những lời sau đây:
        “Chính nhờ Đức Ki-tô, cùng với Đức Ki-tô và trong Đức Ki-tô, hiệp nhâát với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thuở muôn đời.”
        Cộng đoàn đồng thanh đáp lại với lời “A-men”.  Từ thời xưa, lời đáp này đã được gọi là “Amen trọng thể.”  Ở nhiều nhà thờ người ta đệm nhạc rộn ràng khi hát lời đáp này.
 

PHẦN HIỆP LỄ

 
        Linh mục mở đầu phần hiệp lễ bằng cách mời cộng đoàn cùng đọc kinh Lạy Cha.  Những lời “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” mang ý nghĩa đặc biệt trong lúc này.  Bởi vì một lát nữa các phần tử trong cộng đoàn sẽ lãnh nhận Mình Thánh Chúa Ki-tô là “bánh ban sự sống” (Ga 6:35).
        Tiếp theo kinh Lạy Cha là nghi thức chúc bình an.  Lúc này linh mục mời cộng đoàn chúc bình an cho nhau.  Thường thường chúc bình an bằng cách bắt tay hoặc ôm hôn kèm theo lời “Bình an Chúa Ki-tô ở cùng…”
        Từ bình an trong tiếng Do-thái là Shalom.  Khó mà dịch ra cho đúng nghĩa, nhưng nói chung là chúng ta chúc cho nhau được đầy tràn mọi điều tốt lành do Đức Giê-su đem tới, tức là sự tha thứ, tình yêu thương và sự vui mừng.
 

Linh mục bẻ bánh

 
        Tiếp theo nghi thức chúc bình an là “bẻ bánh.”  Thời xưa, việc bẻ bánh mất nhiều thì giờ hơn vì người ta dùng các ổ bánh mì trong Thánh lễ.  Điều này cũng giúp chúng ta hiểu tại sao người ta hát kinh “Lạy Chiên Thiên Chúa.”  Trong khi chờ đợi đang bẻ bánh thì người ta hát kinh này.  Ngày nay, chúng ta vẫn còn hát kinh Lạy Chiên Thiên Chúa, nhưng bánh lễ là những tấm bánh nhỏ, thay vì dùng cả ổ bánh lớn.
 

Bữa Tiệc Thánh Thể

 
        Thánh Phao-lô viết:  “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10:17).  Bữa ăn Thánh Thể là cao điểm trong Thánh lễ.  Đó là nguồn cội và biểu lộ sự hiệp nhất của cộng đoàn trong Chúa Ki-tô.
        Bữa Tiệc Thánh Thể ngược lại với bữa ăn hằng ngày.  Trong bữa ăn hằng ngày, nhũng gì chúng ta ăn sẽ biến thành một phần của con người chúng ta.  Còn trong Bữa Tiệc Thánh Thể, chúng ta trở thành một phần của những gì chúng ta ăn, đó là thân mình Chúa Ki-tô.
        Cách thức chúng ta thường làm khi rước lễ là để cho thừa tác viên Thánh Thể đặt Mình Thánh vào miệng chúng ta hoặc vào lòng bàn tay chúng ta.  Khi làm như thế, thừa tác viên sẽ nói:  “Mình Thánh Chúa Ki-tô.”  Chúng ta sẽ đáp lại:  “A-men.”  Nếu đôi khi có cho rước Máu Thánh Chúa, thì thừa tác viên sẽ đưa chén cho chúng ta và nói:  “Máu Thánh Chúa Ki-tô.”  Chúng ta cũng đáp lại:  “A-men,” rồi cầm lấy chén và uống.
        Phần Hiệp lễ kết thúc với một phút thinh lặng và lời nguyện do linh mục đọc.
 

KẾT LỄ

 
        Thánh lễ kết thúc với việc linh mục giải tán cộng đoàn.  Có người đã nói về lúc này như sau:  “Lúc thánh thiện nhất của phụng vụ là khi dân Chúa, sau khi đã được Lời Chúa và Thánh Thể ban cho sức mạnh, thì bước ra khỏi cửa nhà thờ mà đi vào thế giới để đích thực làm Giáo Hội.”  Sứ mệnh của cộng đoàn là đáp lại Lời Chúa.  Việc giải tán gồm hai động tác ngắn.
        Trước hết, linh mục chúc lành cho dân chúng, ngài nói:  “Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.”
        Tiếp đến, để sai dân chúng đi làm Giáo Hội, linh mục nói:  “Lễ đã xong, chúc anh chị em ra về trong bình an và yêu thương để phụng sự Chúa.”  Cộng đoàn đáp:  “Tạ ơn Chúa.”
 

ĐỌC VÀ SUY NIỆM KINH THÁNH

 
        1.  Hình bóng về Bí tích Thánh Thể            Gio-an 2:1-12              
        2.  Lời hứa về Bí tích Thánh Thể               Gio-an 6:35-59             
        3.  Thiết lập Bí tích Thánh Thể          Lu-ca 22:14-20            
        4.  Cử hành Bí tích Thánh Thể          Lu-ca 24:13-35            
        5.  Thánh Phao-lô với Bí tích Thánh Thể      1 Cô-rin-tô 11:17-29
 

THẢO LUẬN

 
        1.  Ôn lại những ý nghĩa Thánh Thể là một bữa ăn:  tưởng niệm, hiến tế và giao ước.
        2.  Ba phần chính của Kinh Tạ Ơn.
        3.  Giải tán sau khi Thánh lễ kết thúc là giây phút “thánh thiện” được hiểu thế nào?
 

CHIA SẺ

 
        1.  Một phụ nữ Tin Lành viết trong một tạp chí quốc gia:  “Những người bạn Công Giáo của tôi làm cho tôi thắc mắc.  Họ nói rằng Thánh lễ thực sự cùng là Bữa Tiệc Ly, thực sự cùng là Hy tế Thập giá…  Vậy, nếu tôi tin Chúa Ki-tô hiện diện trên bàn thờ, thì tại sao tôi lại không có mặt ở đó mỗi ngày?”  Bạn trả lời người ấy thế nào?
2.  Cha Ciszek viết trong cuốn Người đã dẫn dắt tôi :  “Chúng tôi đã dâng Thánh lễ trong những kho chứa đồ, hoặc tụm lại giữa chỗ bùn lầy hoặc tuyết tan của một góc nền nhà sắp xây…  Vậy mà trong những hoàn cảnh thô sơ ấy, Thánh lễ đã đưa chúng tôi đến gần Chúa hơn là người ta tưởng.”  Tại sao?  Điều gì đã làm cho Thánh lễ thành một kinh nghiệm đầy ý nghĩa và một biểu lộ đức tin của cộng đoàn như Đức Giê-su đã muốn?
3.  Trong cuốn Chuyển hướng (Turning), Emilie Griffin viết:  “Việc sùng kính Bí tích Thánh Thể - tức là tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Ki-tô -  đã đưa tôi đến với những nhà thờ Công giáo…  Riêng tôi, càng sùng kính Bí tích Thánh Thể, tôi càng bị lôi cuốn tới đạo Công giáo hơn.”  Bà muốn nói gì khi nhắc đến việc “tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Ki-tô”?  Bí tích Thánh Thể có tầm quan trọng nào trong việc lôi cuốn bạn tới Giáo Hội Công Giáo?
 
 
The Catholic Vision  III – 22
Mark Link, S.J.
Chuyển ngữ:  Lm Trần đình Nhi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Tĩnh tâm tháng 9/2019 của các Linh mục thuộc Giáo hạt Lạng Sơn
   19/09/2019 03:40

  Tĩnh tâm tháng 9/2019 của các Linh mục thuộc Giáo hạt Lạng Sơn

  Sáng ngày 18/ 09/ 2019, theo lời mời gọi của Cha Tổng Đại Diện cũng là Cha Hạt Trưởng Giáo hạt Lạng Sơn Giáo phận Lạng sơn – Cao bằng, các linh mục trong hạt đã sắp xếp các công việc mục vụ để tham dự buổi Tĩnh Tâm tại giáo xứ Đồng Đăng.
  Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019
   07/09/2019 03:40

  Thông báo Mục vụ tháng 9-10/2019

  Văn phòng Tòa Giám mục xin thông báo cùng Gia đình Giáo phận chương trình sinh hoạt mục vụ chung trong tháng 9&10 năm 2019 như sau:
 • Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới
   04/09/2019 22:39

  Tiền Chủng viện Giáo phận khai giảng Năm học mới

  Sáng ngày 2-9-2019, vào lúc 6h00 tại nhà thờ Chính tòa Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức Giám Mục Giuse giáo phận đã cử hành Thánh lễ giỗ lần thứ 21 của Đức Cha Vinh Sơn Phaolo Phạm Văn Dụ, Giám Mục tiên khởi của Giáo phận và cầu nguyện cho niên học mới của Tiền chủng viện Têrêsa Hài Đồng Giêsu.
  Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019
   01/09/2019 20:44

  Thánh lễ đồng tế tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn sáng ngày 02/9/2019

  Hồi 6 giờ sáng hôm nay 02/9/2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể: cầu nguyện cho quốc thái dân an nhân ngày Quốc khánh Việt nam, cầu nguyện cho Đức cha cố Vinhson Phaolo Phạm Văn Dụ nhân dịp giỗ 21 năm, cầu nguyện cho Ứng sinh Tiền Chủng viện nhân ngày lễ Khai giảng niên học 2019-2020.
 • Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm
   01/09/2019 11:13

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức tại GIáo xứ Bản Lìm

  Vào hồi 19 giờ 30 tối Chúa nhật 01/9/2019, tại Thánh đường Giáo xứ Bản Lìm đã diễn ra một Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức khá đặc biệt. Đức cha Giuse Giáo phận đặt tay ban Bí tích này cho 8 người lớn là những Tân tòng đã được rửa tội từ mấy năm trở lại đây. Bầu khí Phụng vụ Thánh lễ được cử hành trang trọng và đầy cảm động.
  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng
   31/08/2019 12:33

  Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu tại Giáo xứ Đồng Đăng

  Chiều thứ Bảy, ngày 31 tháng 8 năm 2019, đông đảo mọi thành phần Dân Chúa Giáo xứ Đồng Đăng (Giáo hạt Lạng Sơn) sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự tại Thánh đường Giáo xứ. Đức cha đã ban Bí tích Thêm Sức và cho một số em thiếu nhi được Rước lễ lần đầu trong Thánh lễ.
 • Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn
   29/08/2019 07:24

  Legio Mariae - Curia Lạng Sơn: Họp định kỳ bầu Ban quản trị và Thánh lễ Tạ ơn

  Trong Nhân dịp mừng kỷ niệm 71 năm Legio Mariae hiện diện tại Việt Nam, Curia Lạng Sơn tổ chức Thánh Lễ Tạ ơn Thiên Chúa, Cảm tạ Đức Mẹ và cầu nguyện cho các thành viên trong hội và các Presidia về dự phiên họp định kỳ tháng 8, trong đó có bầu cử Ban quản trị mới của Hội đồng Curia.
  Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu
   25/08/2019 19:24

  Giáo xứ Ngạn Sơn: Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu

  Vào hồi 19 giờ 15 chiều Chúa nhật XXI Thường Niên, ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại Nhà thờ Ngạn Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức và Rước lễ lần đầu cho một số em thiếu nhi trong Giáo xứ.
 • Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín
   20/08/2019 06:26

  Mừng Đại thượng thọ Bà Cố Lucia Nguyễn Thị Chín

  Ngày 13 tháng 8 năm 2019 vừa qua, cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng hiệp ý cùng gia đình và thân hữu của Đức cha Giáo phận hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa dịp mừng Đại thượng thọ 100 tuổi của Bà cố Lucia Nguỹễn Thị Chín là Thân mẫu của Đức cha.
  Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.
   10/08/2019 11:15

  Tĩnh tâm tháng 8/2019 của Linh mục và Tu sỹ Giáo phận Lạng sơn Cao bằng.

  Chiều ngày 07 tháng 8 vừa qua, các Linh mục ,Tu sỹ, Chủng sinh và Ứng sinh của Giáo phận đã có buổi tĩnh tâm thường kỳ tháng 8/2019 tại Toà Giám mục Lạng Sơn. Đức cha Giuse đã có bài chia sẻ hướng dẫn mỗi người tĩnh tâm trong dịp này. Sau đây là những ý tưởng chính của bài chia sẻ:

 • Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019
   10/09/2019 20:56

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân ngày Thế giới Truyền Giáo năm 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ĐTC.Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Hội Thánh của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt
   02/09/2019 03:58

  Giáo hội tại Thánh địa gia tăng chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt

  Thứ bảy ngày 31 tháng 8, tại văn phòng Các Hội giáo hoàng truyền giáo (Pom) ở Haifa một cuộc gặp gỡ để bàn về vấn đề chuẩn bị cho Tháng truyền giáo đặc biệt tại Đất Thánh. Cha Mikhael Abdo Abdo, Giám đốc quốc gia của Các Hội giáo hoàng truyền giáo điều phối cuộc gặp gỡ. Có khoảng 20 tham dự viên đại diện cho các hoạt động mục vụ khác nhau của khu vực.
 • Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu
   10/07/2019 21:53

  Khoá bồi dưỡng về thần học và truyền giáo tại Vũng Tàu

  Từ ngày 1-6 tháng 7 vừa qua, tại Đền Thánh Đức Mẹ Bãi Dâu, giáo phận Bà Rịa diễn ra hai khóa bồi dưỡng thần học và truyền giáo dành cho 130 tham dự viên, bao gồm bề trên các hội dòng, giáo sư chủng viện và học viện, linh mục và các tu sĩ trẻ.
  Kinh nguyện cho việc truyền giáo
   04/07/2019 00:06

  Kinh nguyện cho việc truyền giáo

  Lạy Chúa Chúa đã muốn mọi dân tộc là phần tử liên đới của nhân loại và phát triển tuỳ theo ơn sủng Chúa ban, xin đổ đầy tình yêu Chúa vào lòng con cái Chúa để họ hăng say lo lắng cho phần rỗi của anh em mình và vì Chúa đã trao phó trái đất cho con người sử dụng cho công cuộc phát triển...
 • Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019
   10/06/2019 12:14

  Đức Thánh Cha gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019

  Ngày 9/6/2019, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2019 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 20/10 tới đây. Chủ đề của Sứ điệp được lấy từ chủ đề của Tháng Truyền giáo: “Được chịu phép rửa và được sai đi: Giáo Hội của Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới”.
  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo
   08/06/2019 11:18

  Chúa Thánh Thần và Ngôi Lời trong sứ vụ Truyền giáo

  Trước hết chúng ta cùng nhau xác tín lại sứ vụ truyền giáo của chúng ta là gì theo các sách Phúc Âm (A); kế đến, chúng ta tìm hiểu vai trò của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần trong sứ vụ truyền giáo của Hội Thánh (B); và sau cùng chúng ta cùng nhau khám phá những nẻo đường của Lời Chúa, qua đó chúng ta thực thi sứ vụ truyền giáo (C).
 • Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo
   29/05/2019 10:30

  Những thách đố với các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

  Chủ tịch các Hội Giáo Hoàng truyền giáo, Đức TGM Giampietro Dal Toso, kêu gọi tăng cường nền tảng thần học cho các hoạt động truyền giáo, và tìm phương thức lạc quyên mới, đứng trước sự suy giảm các ngân khoản tài trợ cho các hoạt động truyền giáo của Giáo Hội.
  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira
   25/05/2019 22:35

  Đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira

  Lời chứng đôi vợ chồng truyền giáo Roberto Aita và Loira: chữa lành khởi đi từ cuộc gặp gỡ với một Con Người, không phải với giáo điều
 • Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo
   24/05/2019 09:21

  Nói chuyện với một người vô thần về Kitô giáo

  Cách đây không lâu, chủ nghĩa vô thần là một hệ thống tín ngưỡng mà họ không dám nói tên. Ngay cả người hoài nghi hăng hái nhất cũng có lúc miễn cưỡng bảy tỏ niềm tin, hoặc chí ít là đối với những phúc lành là nguồn cội của nhân loại.
  Nói về đức tin với người không tin
   24/05/2019 09:20

  Nói về đức tin với người không tin

  ĐGH Phanxicô đã và đang thể hiện “phong cách nghèo khó” của Thánh Phanxicô Assisi, báo giới gọi đó là “hiện tượng Phanxicô” hoặc “hệ quả Phanxicô”. Quả thật, Giáo hội Công giáo đang “thay da, đổi thịt” nhờ Đức Phanxicô.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập74
 • Máy chủ tìm kiếm8
 • Khách viếng thăm66
 • Hôm nay7,004
 • Tháng hiện tại213,901
 • Tổng lượt truy cập3,408,822
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây