Tìm hiểu Đức Tin Công Giáo: Bài 20 - Bí tích Thêm Sức

Thứ năm - 13/09/2018 00:10 451 0
  Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em.  Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy...  cho đến tận cùng trái đất”  (Cv 1:4-5.8).
Tìm hiểu Đức Tin Công Giáo: Bài 20 - Bí tích Thêm Sức

Phần III – Bài 20

 

BÍ TÍCH THÊM SỨC

 
 
        Trước khi đọc tiếp, bạn hãy hoàn tất hai câu hỏi sau đây:
        1.   Một cách để tôi làm chứng cho đức tin trong đời sống hằng ngày là...
        2.   Một cách để tôi cố gắng mở rộng Nước Chúa là...
 
 

MỜI GỌI LÀM CHỨNG NHÂN

 
        “Độc-Nha” là tên một ông già ở New Guinea, nhưng ông ta là một Ki-tô hữu tân tòng.  Có cái tên độc đáo ấy bởi vì ông già chỉ còn một cái răng duy nhất ở hàm trên.  Mỗi ngày ông già Độc-Nha bỏ ra một ít thời giờ để đọc sách Tin Mừng cho những người đến xin chữa bệnh tại phòng đợi của bệnh viện truyền giáo ở địa phương.
        Một ngày kia, Độc-Nha không đọc nổi nữa.  Ông đến gặp bác sĩ của bệnh viện.  Bác sĩ khám mắt ông và báo cho ông một tin buồn:  ông sắp bị mù.
        Ngày hôm sau Độc-Nha không có mặt tại bệnh viện.  Ngày sau đó cũng chẳng thấy ông đâu.  Khi bác sĩ biết Độc-Nha đã đi đến một chỗ hẻo lánh tại hòn đảo, liền tới đó gặp ông già.  Độc-Nha giải thích tại sao ông làm như vậy:
        “Từ khi bác sĩ bảo tôi sắp mù, tôi đã đọc và học thuộc lòng những phần quan trọng nhất của sách Tin Mừng.  Tôi đã thuộc lòng đoạn thuật Chúa Giê-su giáng sinh, những phép lạ và dụ ngôn quan trọng, sự chết và sống lại của Ngài.  Tôi đã lập đi lập lại nhiều lần để chắc chắn là mình đã thuộc nằm lòng.  Bác sĩ ạ, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở lại nhà thương mà ông, để kể cho bệnh nhân nghe về Chúa Giê-su!”
        Câu truyện trên rất thích hợp để dẫn vào bài học về Bí tích Thêm sức.  Thêm sức theo sau Rửa tội và là giai đoạn thứ hai trong Nghi thức Dẫn nhập để giúp một người trở thành Ki-tô hữu.
        Trước khi Đức Giê-su về cùng Chúa Cha, Ngài đã dạy các Tông đồ hãy ở lại Giê-ru-sa-lem:
        “Anh em hãy ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, ‘điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là:  ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần’...  Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em.  Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy...  cho đến tận cùng trái đất”  (Cv 1:4-5.8).
        Những lời này lập lại những gì Đức Giê-su đã hứa với các môn đệ trước kia:
        “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi...  Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”  (Ga 14:16.26).
        Lời hứa này đã được thực hiện trong ngày trong ngày Hiện Xuống.  Vào lúc ấy các môn đệ đang tụ họp trong một căn nhà tại Giê-ru-sa-lem.
        “Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đạng tụ họp.  Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.  Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần”    (Cv 2:2-4).
        Sau khi Thánh Thần đến, các Tông đồ đã ra khỏi nhà để nói với đám dân chúng đang tụ họp ở đấy.  Dân chúng đã nghe tiếng động, nhưng không biết đó là gì.  Phê-rô giải thích mọi sự.  Ông nói rằng đó là điều Thiên Chúa đã hứa qua ngôn sứ Giô-en.  Ông nói:  “Thiên Chúa phán:  Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm”  (Cv 2:17).
        Rồi Phê-rô nói thêm:  “Thưa đồng bào Ít-ra-en, xin nghe những lời sau đây:  ...Anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người (Đức Giê-su) vào thập giá mà giết đi.  Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết...  Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô” (Cv 2:22-24.36).
        Nghe những lời ấy, họ đã cảm động sâu xa và hỏi:  “Vậy chúng tôi phải làm gì?”  Phê-rô trả lời:
        “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội;  và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” (Cv 2:38).
        Dân chúng hăng say đáp lại lời giảng của Phê-rô.  “Hôm ấy có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo” (Cv 2:41).
 

Chúng ta lãnh nhận Thánh Thần

 
        Chính trong bối cảnh ấy, chúng ta sẽ suy nghĩ về Bí tích Thêm sức.  Qua bí tích này chúng ta lãnh nhận việc đổ xuống ơn Thánh Thần, y như các Tông đồ và những người khác đã được trong ngày Hiện Xuống.  Mục đích của việc lãnh nhận này là để ban cho chúng ta những gì đã được ban cho các Ki-tô hữu tiên khởi, đó là sai chúng ta đi và cho chúng ta được dũng mạnh để đóng một vai trò tích cực hoạt động trong công cuộc của Giáo Hội, nhất là:
                *  để làm chứng cho đức tin, và
                *  để làm cho Nước Chúa được mở mang.
 

PHỤNG VỤ BÍ TÍCH THÊM SỨC

 
        Trong đêm Vọng Phục Sinh, Bí tích Thêm sức được cử hành ngay sau Bí tích Rửa tội.  Phụng vụ Bí tích Thêm sức có ba phần:
                *  gọi tên các ứng viên
                *  đặt tay trên các ứng viên
                *  xức dầu các ứng viên.
        Chúng ta hãy xét kỹ hơn về ba phần này.
 

Các ứng viên được gọi hãy tiến lên

 
        Bí tích khởi đầu với việc gọi các ứng viên cùng cha mẹ đỡ đầu hay người bảo trợ tiến lên.  Khi họ đã đứng trước mặt cộng đoàn Ki-tô hữu, chủ tế nói với họ:
        “Được tái sinh nhờ Đức Ki-tô trong Bí tích Rửa tội, anh chị em trở nên chi thể của Đức Ki-tô và của dân tư tế Người.  Giờ đây anh chị em sắp được thông phần lãnh nhận ơn thánh tuôn tràn của Chúa Thánh Thần...
        “Sức mạnh được hứa ban của Chúa Thánh Thần mà anh chị em sắp lãnh nhận sẽ tăng sức cho anh chị em để anh chị em trở thành một phần tử sống động của Hội Thánh và để anh chị em xây đắp Nhiệm Thể Chúa Ki-tô trong đức tin và tình thương mến.”
        Tiếp đến, chủ tế mời cộng đoàn cùng với ngài yên lặng cầu nguyện cho các ứng viên.
        Sau khi yên lặng cầu nguyện, chủ tế chuẩn bị cho phần thứ hai của phụng vụ.
 

Đặt tay trên các ứng viên

 
        Cử chỉ đặt tay đã có tử thời Kinh Thánh.  Đó là cách một người được trao phó thi hành một sứ vụ đặc biệt đối với cộng đồng.  Thiên Chúa phán với Mô-sê:
        “Ngươi hãy đem theo Giô-suê, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó...  Ngươi sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi, để toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en nghe lời nó...
        “Ông Mô-sê đã làm như Đức Chúa truyền cho ông:  Ông đã đem theo Giô-suê và cho ông này đứng trước mặt tư tế E-la-da và trước mặt toàn thể cộng đồng.  Ông đặt tay trên ông Giô-suê và ra lệnh cho ông ấy như Đức Chúa đã dùng ông Mô-sê mà phán” (Ds 27:18.20.22-23).
        Cũng vậy, cộng đồng Ki-tô hữu tiên khởi đã ủy nhiệm cho các phó tế một sứ vụ đặc biệt.  Sách Công Vụ Tông Đồ viết:  “Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ.  Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông” (Cv 6:6).
        Cộng đồng Ki-tô hữu tiên khởi cũng thường dùng cử chỉ đặt tay để thông ban Thánh Thần.  Sách Công Vụ Tông Đồ viết:
        “Các Tông Đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe biết dân miền Sa-ma-ri đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phê-rô và ông Gio-an đến với họ.  Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ,để họ nhận được Thánh Thần.  Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ:  họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su.  Bấy giớ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần” (Cv 8:14-17).
        Dựa trên căn bản Kinh Thánh nên chúng ta có việc đặt tay trên các ứng viên.
 

“Xin hãy sai Thánh Thần xuống trên họ”

 
        Giang tay trên các ứng viên, chủ tế cầu nguyện:
        “Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, bởi nước và Chúa Thánh Thần, Chúa đã giải thoát những người con của Chúa khỏi tội lỗi và ban cho họ được sự sống mới.  Xin Chúa sai Thánh Thần của Chúa ngự xuống trên họ, để Người sẽ giúp đỡ và hướng dẫn họ.  Xin ban cho họ được trần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và can đảm, thần trí hiểu biết và kính sợ.  Xin đổ tràn trong tâm hồn họ ơn biết kính sợ Chúa.  Chúng con nguyện xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.”
        Cử chỉ đặt tay chuẩn bị cho phần thứ ba của phụng vụ Thêm sức.
 
Ứng viên được xức dầu
 
        Nghi thức xức dầu cho một người đã có từ thời bắt đầu có Kinh Thánh.  Thiên Chúa phán với Mô-sê:
        “Đây là những việc ngươi sẽ thực hiện để thánh hiến họ làm tư tế phục vụ Ta...  Ngươi sẽ lấy các phẩm phục mặc cho A-ha-ron...  Ngươi sẽ lấy mũ tế đội lên đầu ông...  Ngươi sẽ lấy dầu tấn phong mà đổ trên đầu A-ha-ron và xức dầu cho ông...  Chức tư tế sẽ thuộc về họ, đó là điều luật vĩnh viễn.  Và ngươi sẽ làm lễ tấn phong A-ha-ron và các con ông” (Xh 29:1.5-7.9).
        Khi Đa-vít, con của Gie-sê, xuất hiện thì Chúa nói với Sa-mu-en:
        “’Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi!  Chính nó đó!’’  Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu.  Thần khí Đức Chúa nhập vào Đa-vít từ ngày đó trở đi.  Ông Sa-mu-en đứng dậy và đi Ra-ma” (1 Sm 16:12-13).
        Sau hết, Kinh Thánh Cựu Ước nói về các ngôn sứ như là những người “được xức dầu.”  Thiên Chúa phán cùng Ê-li-a:  “Ê-li-sa con Sa-phát, người A-vên Mơ-khô-la, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi” (1 V 19:16).
        Tóm lại, nghi thức xức dầu đã được thực hành trong thời Kinh Thánh để phong một người làm ngôn sứ, làm tư tế và làm vua.
        Dựa trên căn bản Kinh Thánh ấy, chúng ta có việc xức dầu cho những ứng viên Bí tích Thêm sức.
 

“Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”

 
        Nghi thức xức dầu bắt đầu với việc các cha mẹ đỡ đầu hoặc người bảo trợ đặt tay phải trên vai ứng viên.  Khi chủ tế đến gần ứng viên, họ xướng tên của ứng viên.
        Chủ tế tấm dầu thánh (dầu ô-liu pha thuốc thơm) vào ngón cái bàn tay phải, đọc tên ứng viên rồi xức dầu trên trán ứng viên đang khi ngài nói:
        “Hãy nhận lấy ấn tin ơn Chúa Thánh Thần.”
        Truyền thống Ki-tô giáo coi việc xức dầu như là cách chia sẻ với tân tòng những sứ vụ của Chúa Ki-tô là ngôn sứ, tư tế và vua.
        Chia sẻ sứ vụ ngôn sứ của Chúa Ki-tô nghĩa là lãnh nhận trách nhiệm chia sẻ Tin Mừng với người khác.
        Chia sẻ sứ vụ tư tế của Chúa Ki-tô nghĩa là lãnh nhận quyền tự hiến với Chúa Ki-tô để dâng lên Chúa Cha mỗi lần cử hành Thánh Thể.
        Chia sẻ sứ vụ vua của Chúa Ki-tô nghĩa là tham gia vào cộng đồng đức tin để xây dựng vương quốc của Thiên Chúa trên mặt đất này.
        Từ nay trở đi tân tòng sẽ được gọi là Ki-tô hữu (“những người được xức dầu”).  Suy niệm về địa vị của “những người được xức dầu,” Phê-rô nói với họ:
        “Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1 Pr 2:9).
        Phụng vụ Bí tích Thêm sức kết thúc với việc các giáo dân mới này được cộng đoàn đón nhận và họ được gia nhập cộng đoàn.
 

Mọi người lập lại lời hứa Rửa tội

 
        Giờ đây tới giây phút cảm động khi mọi người trong cộng đoàn đứng dậy, tay cầm nến sáng, lập lạilời hứa Rửa tội.  Chủ tế hỏi cộng đoàn ba câu hỏi:
        “Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?
        “Anh chị em có tin kính Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?
        “Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công giáo, tin các thánh cùng thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?”
        Giai đoạn thứ ba của Nghi thức Dẫn nhập giờ đây bắt đầu.  Những đại diện tân tòng mang lễ vật là bánh và rượu dâng lên.  Đây là giây phút đáng ghi nhớ.
 

BÀN TIỆC THÁNH THỂ

 
        Một nghệ sĩ họa kiểu cửa ra vào rất đặc biệt cho một nhà thờ tại Cologne bên Đức.  Ông chia cửa thành bốn cánh, mỗi cánh có một biểu tượng nói về một biến cố trong Tin Mừng.
        Cánh thứ nhất có vẽ sáu chum nước, biểu tượng phép lạ Ca-na, nơi Đức Giê-su biến nước thành rượu.  Cánh thứ hai là năm chiếc bánh và hai con cá, biểu tượng phép lạ tại Ca-phác-na-um, nơi Đức Giê-su khiến bánh và cá hóa nhiều để nuôi dân chúng.  Cánh thứ ba vẽ mười ba người chung quanh một cái bàn, biểu tượng Bữa Tiệc ly.  Cánh thứ bốn vẽ ba người chung quanh một cái bàn, biểu tượng bữa ăn tại Em-mau vào tối Phục Sinh.
        Cửa do nghệ sĩ họa kiểu thực là một tổng hợp tuyệt hảo Kinh Thánh nói về Thánh Thể, hoặc Bữa Tiệc của Chúa.  Nó nói lên Thánh Thể khởi sự từ Ca-na, hình ảnh báo trước về Thánh Thể (Ga 2:6-9), tới Ca-phác-na-um, nơi Thánh Thể được hứa ban (Ga 6:8-11.24-27), đến Giê-ru-sa-lem, nơi Thánh Thể được cử hành (Mc 14:22), cuối cùng tới Em-mau, nơi Thánh Thể được cử hành lần đầu tiên sau Phục Sinh (Lc 24:30).
        Trong hai bài tới, chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về Thánh Thể, bí tích vĩ đại nhất trong các bí tích.
 

ĐỌC VÀ SUY NIỆM KINH THÁNH

 
        1.   Thung lũng đầy xương khô         Ê-dê-ki-en 37
        2.   Thánh Thần ngự đến                        Công vụ Tông đồ 8:4-25
        3.   Một Thánh Thần, nhiều ân sủng          1 Cô-rin-tô 12:1-11
        4.   Một thân thể, nhiều chi thể         1 Cô-rin-tô 12:12-27
        5.   Được Thánh Thần dạy dỗ           1 Cô-rin-tô 2:7-16
 

THẢO LUẬN

 
        1.   Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể liên hệ với nhau như thế nào?
        2.   Trong thời Kinh Thánh, việc đặt tay trên một người biểu tượng điều gì?
 
CHIA SẺ    
 
        1.   Hãy thảo luận những tư tưởng sau đây:
        *  “Có người chết vì bom đạn, có kẻ chết do lửa hỏa hào.  Nhưng hầu hết là chết dần chết mòn khi đắm mình vào cuộc chơi.” (vô danh)
        *   “Những ai xây dựng chỉ bên dưới những vì sao, thì đúng là còn xây thấp quá.”  (Edward Young)
        *   “Bạn nhìn thấy những gì đang có và hỏi ‘Tại sao?’  Còn tôi thì mơ những gì không bao giờ có và hỏi ‘Tại sao lại không?’”  (George Bernard Shaw)
        2.   Khoảng đầu thập niên 1900, Ernest Shackleton, nhà thám hiểm Nam cực, đã cho đăng quảng cáo sau đây trên tờ Luân-đôn Thời Luận, không có hình ảnh, tuyên truyền hay phiếu thẻ gì cả.  Thế mà có không biết bao nhiêu người khắp nước Anh đã nộp đơn.  “Cần đàn ông cho một chuyến đi mạo hiểm.  Lương ít, rất lạnh lẽo, nhiều tháng trời trong tối đen, luôn gặp nguy hiểm, không bảo đảm trở về bình yên vô sự.  Nếu thành công sẽ vinh dự và được tri ân.”  Tại sao những người này nay lại sẵn sàng hoặc không sẵn sàng để thách đố như những người ngày xưa?
        3.   Nếu bạn có tài chánh vững chắc và có thể dành tất cả thời giờ còn lại để làm bất cứ gì bạn muốn làm cho Chúa Ki-tô, thì bạn sẽ làm gì và tại sao bạn làm như vậy? 
       
 
 
The Catholic Vision  III – 20
Mark Link, S.J.
Chuyển ngữ:  Lm Trần đình Nhi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   14/05/2020 06:49

  Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Vào lúc 19h00 ngày 13/05 tại khuôn viên Tòa Giám Mục Lạng Sơn, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Chính Tòa đã long trọng dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn dịp kỷ niệm 14 năm Đức Cha Giuse được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục (2006).
  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020
   25/04/2020 05:52

  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 05 CN tuần từ 26/4-03/5/2020, Tuần III Phục Sinh A
 • Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19
   23/04/2020 05:16

  Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19

  Theo chương trình quốc gia hành động chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 23/4/2020, tuyệt đại đa số các tỉnh thành đã chấm dứt việc “cách ly xã hội”, dần trở lại sinh hoạt bình thường, với sự cảnh giác tối đa đề phòng dịch bệnh có thể quay lại. Trước tình hình mới này, Văn phòng TGM chuyển ý ĐGM.GP qua Thông báo số 4 như sau:
  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020
   18/04/2020 08:15

  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 04 CN tuần từ 19/4-26/4/2020, Tuần II Phục Sinh A
 • Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"
   11/04/2020 22:41

  Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"

  "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi." (Ga 14.27)
  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận
   08/04/2020 22:03

  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận

  Giám mục cũng như linh mục đều được chia sẻ chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô, ngày thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục Thừa Tác.
 • Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020
   07/04/2020 05:54

  Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020

  Dịch bệnh do vi-rút Covid-19 hạn chế nhiều sinh hoạt tại Nhà thờ. Hôm nay, thứ Ba Tuần Thánh, Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn có ngày “ra quân” tổng vệ sinh nhà thờ, chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh trong âm thầm, đồng thời thực hiện việc phòng ngừa dịch bệnh.
  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
 • Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại các quốc gia, nhất là tại châu Âu và Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. TGM.Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

 • Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa
   21/05/2020 18:42

  Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa

  Khi hưởng ứng tinh thần Laudato Si' chúng ta không chỉ dừng lại ở nỗ lực củng cố và bảo vệ môi trường thiên nhiên mà thôi nhưng còn được mời gọi đi sâu vào “nguồn gốc nhân bản của cuộc khủng hoảng sinh thái” (Ls, số 101)
  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần
   21/05/2020 18:42

  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần

  Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng là món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần, khác với bất kỳ sự tuyên truyền chính trị hay văn hóa, tâm lý hay tôn giáo nào.
 • Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan
   17/05/2020 19:30

  Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan

  Từ khi đặt chân đến Đài Loan vào năm 1958, nơi này đã trở thành trọn cuộc đời của cha Eugene Murray. Cha tóm tắt 62 năm trong sứ vụ linh mục truyền giáo ở Đài Loan của mình bằng 2 câu đơn giản: tốt với người dân và cậy dựa vào ơn Chúa.
  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện
   08/05/2020 11:53

  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện

  Câu chuyện được kể từ một sơ trực tiếp trên cánh đồng truyền giáo và chứng kiến những việc lạ lùng Thiên Chúa làm như những ngày đầu của Công vụ Tông đồ. Mục Vui bước Tin Mừng là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 • Covid-19 và Truyền Giáo
   06/05/2020 12:16

  Covid-19 và Truyền Giáo

  Cùng chung số phận và cùng chia sẻ những vấn đề của con người, Giáo Hội không bao giờ cho phép mình đứng ngoài những khó khăn, vất vả, những băn khoăn, thao thức, những lo âu, khắc khoải, cũng như những cố gắng, phấn đấu của cộng đồng nhân loại.
  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ
   04/05/2020 19:54

  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ

  Làm thế nào để phát triển ơn gọi truyền giáo trong một giáo xứ là mối bận tâm đang được đặt ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Việc phát triển này nói lên vai trò đặc biệt quan trọng của mỗi giáo xứ có ảnh hưởng sâu rộng đối với sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Do đó, giáo xứ trở thành hạt nhân cơ bản giúp phát triển ơn gọi truyền giáo cách hiệu quả và bền vững.
 • Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay
   19/04/2020 11:15

  Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay

  Người Ki-tô hữu luôn là người tiên phong trong đời sống thường ngày bằng các việc làm thiết thực hữu hiệu nhất, mang lại lợi ích cho con người và thiên nhiên như những nhân chứng sống của Đức Ki-tô trong thời đại mới.
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:
 • Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019
   18/10/2019 11:21

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Thánh lễ chiều 18/10/2019

  Vào hồi 19 giờ chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, trong khung cảnh của Đại hội Truyền Giáo lần thứ III Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ mừng kính thánh Luca theo lịch Phụng vụ Giáo hội và cách riêng cầu cho việc loan báo Tin Mừng.
  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng
   18/10/2019 11:16

  Khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Chiều thứ Sáu, ngày 18 tháng 10 năm 2019, tại Tòa Giám mục Lạng Sơn đã chính thức khai mạc Đại hội Truyền Giáo lần thứ III của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. 

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập32
 • Máy chủ tìm kiếm10
 • Khách viếng thăm22
 • Hôm nay8,557
 • Tháng hiện tại213,816
 • Tổng lượt truy cập5,793,477
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Lễ Chúa Thăng Thiên
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây