Giải đáp phụng vụ: Ai phải cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ và cử hành các giờ nào?

Thứ sáu - 10/04/2020 22:08 35 0
Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.
Giải đáp phụng vụ: Ai phải cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ và cử hành các giờ nào?

Hỏi: Tôi viết thư này để hỏi cha về bổn phận cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ, vì lợi ích của những người đăng ký cho “đường thiêng liêng tối thiểu”. Tất cả những người đọc Thần vụ đều đặn (và rủi thay có một số người tận hiến cho Chúa một cách đặc biệt mà không chăm lo cầu nguyện) dường như chấp nhận rằng giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều là bắt buộc, có lẽ bởi vì các giờ kinh này được xác định như là “giờ kinh then chốt” trong “Văn kiện trình bày và qui định các Giờ Kinh Phụng Vụ”. Họ cảm thấy các giờ Kinh khác là tùy chọn, kể cả giờ Kinh Sách, mặc dù họ có thể thừa nhận rằng các giờ kinh ấy “là rất ích lợi về đường thiêng liêng”, như đã nêu trong “Văn kiện trình bày và qui định các Giờ Kinh Phụng Vụ”. Tôi xin cha làm sáng tỏ rằng liệu các giờ kinh này là bắt buộc hoặc tùy chọn? – S. D., Old Goa, Ấn Độ

Đáp: Trước hết, chúng ta phải phân biệt giữa những người có bổn phận đọc Kinh Thần vụ.

Tất cả các linh mục và phó tế chuyển tiếp thuộc nghi lễ Latinh có nghĩa vụ buộc, được hứa vào lúc truyền chức, cử hành toàn bộ Các Giờ Kinh Phụng Vụ: “Các con có muốn gìn giữ và gia tăng tinh thần cầu nguyện phù hợp với cách sống của các con, và trong tinh thần ấy, các con có muốn chu toàn các Giờ Kinh Phụng Vụ theo điều kiện của các con, làm một với dân Thiên Chúa, để cầu nguyện cho họ và cho toàn thể thế giới không ?” (X. Sách Nghi thức Rôma, Nghi thức phong chức phó tế). Điều này được xác nhận bởi số 29 của “Văn kiện trình bày và qui định các Giờ Kinh Phụng Vụ”, và Khoản luật 276, § 2, 3, của Bộ Giáo Luật.

Việc cử hành này bao gồm: giờ Kinh Sách, giờ Kinh Sáng, một trong ba giờ Kinh giữa (Kinh giờ Ba, kinh giờ Sáu và kinh giờ Chín), giờ Kinh Chiều và giờ Kinh Tối.

Các phó tế vĩnh viễn cử hành một phần các giờ Kinh này, được quyết định bởi đấng Bản quyền địa phương, thường là Kinh Sáng, Kinh Chiều và Kinh Tối.

Các tu sĩ không giáo sĩ và các người thánh hiến khác cử hành một phần của các Giờ Kinh Phụng Vụ, tùy theo luật cụ thể của họ và các cam kết cá nhân của họ.

Một số Dòng tu có phiên bản Các Giờ Kinh Phụng Vụ riêng của họ, vốn thường là dài hơn Các Giờ Kinh Phụng Vụ của Giáo hội hoàn vũ.

Có thể có một số thực thể khác trong Giáo hội. Ví dụ, có thể rằng các giáo sĩ thuộc các Giáo hạt tòng nhân Anh giáo mới tuân giữ truyền thống riêng của họ trong cử hành Thần vụ, mặc dù một số giáo sĩ chọn cử hành Các Giờ Kinh Phụng Vụ.

Tầm quan trọng của nghĩa vụ cho hàng giáo sĩ xuất phát từ bản chất của sứ vụ như là trung gian cho các linh hồn. Dt 5,1 diễn tả điều này thật đẹp: “Thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm, và được đặt lên làm đại diện cho loài người, trong các mối tương quan với Thiên Chúa, để dâng lễ phẩm cũng như tế vật đền tội”

Vì lý do này, ngày 15.11.2000, Tòa Thánh đã ban hành một “câu trả lời cho một nghi ngờ” (Prot. Số 2330/00/L) liên quan đến nghĩa vụ cử hành Kinh Thần vụ, và nhắc lại rằng “Việc cử hành toàn bộ Các Giờ Kinh Phụng Vụ hàng ngày, dành cho các linh mục và phó tế trên con đường tiến đến chức linh mục, là một phần quan trọng của thừa tác vụ Giáo hội của họ”.

Liên quan đến các trường hợp ngoại lệ cho luật tổng quát này, Thánh bộ Phụng tự cung cấp các giải thích sau đây:

Câu hỏi 1: Thánh Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nói gì về việc mở rộng nghĩa vụ cử hành hoặc đọc hàng ngày Các Giờ Kinh Phụng Vụ?

Đáp: Những người đã được truyền chức là bị ràng buộc về luân lý, ngay khi họ được truyền chức thánh, để cử hành toàn bộ Kinh Thần vụ toàn bộ hàng ngày, như qui định trong khoản luật 276, § 2, số 3 của Bộ Giáo luật được trích dẫn trước đây. Việc cử hành này không có về phần mình bản chất của một việc đạo đức riêng tư, hoặc việc thực hành đạo đức do cá nhân giáo sĩ thực hiện, nhưng là một hành động riêng dành cho tác vụ thánh và thừa tác mục vụ.

Câu hỏi 2: Liệu nghĩa vụ sub gravi (buộc nặng) mở rộng cho toàn bộ việc đọc kinh Thần Vụ sao?

Đáp: Phải nhớ các điều sau đây:

“Một lý do nghiêm trọng, có thể là sức khỏe, hoặc công tác mục vụ, hoặc một hành động bác ái, hoặc quá mệt mỏi, chứ không là một sự bất tiện đơn giản, có thể miễn đọc một phần hoặc thậm chí toàn bộ Kinh Thần Vụ, theo nguyên tắc chung nói rằng một luật Giáo hội thuần túy không ràng buộc, khi một sự bất tiện nghiêm trọng hiện diện;

“Việc bỏ đọc một phần hoặc toàn bộ Kinh Thần Vụ do sự lười biếng hoặc do việc thực hiện các hoạt động không cần thiết, là không hợp pháp, và thậm chí có thể gây nên một sự đánh giá thấp, theo tính nghiêm trọng của vấn đề, về thừa tác vụ và luật thiết định của Giáo hội;

Tuy nhiên, việc bỏ giờ Kinh Sáng hoặc giờ Kinh Chiều đòi hỏi một lý do lớn hơn, vì hai giờ Kinh này là “bản lề đôi của Kinh Thần vụ hàng ngày” (SC 89);

“Nếu một linh mục phải cử hành Thánh Lễ nhiều lần trong cùng một ngày, hoặc giải tội trong nhiều giờ, hoặc giảng nhiều lần trong cùng một ngày, và việc này khiến cho ngài mệt mỏi, ngài có thể xem xét, với sự an bình của lương tâm, rằng ngài có một cái cớ hợp pháp để bỏ một phần tương ứng của Kinh Thần vụ;

“Đấng Bản quyền của linh mục hay phó tế, vì một lý do chính đáng hay nghiêm trọng, tùy theo trường hợp, có thể miễn cho họ toàn bộ hoặc một phần Kinh Thần Vụ, hoặc cho thay thế việc đọc Kinh Thần Vụ bằng một việc đạo đức khác (ví dụ, lần chuỗi Mân Côi, Đi đàng Thánh Giá, đọc Kinh thánh hay sách thiêng liêng, một thời gian cầu nguyện hợp lý,…)

Câu hỏi: Đâu là vai trò của tiêu chí veritas temporis’ (đúng giờ chỉ định) liên quan đến vấn đề này?

Đáp: Câu trả lời phải được đưa ra nhiều phần, để làm rõ các trường hợp đa dạng.

“Các Giờ Kinh Phụng Vụ không có thời giấc qui định nghiêm ngặt, và có thể được cử hành vào bất cứ giờ nào, và giờ Kinh có thể được bỏ qua, nếu có một trong các lý do như đã nêu trong câu trả lời số 2 ở trên. Theo tập tục, Kinh Thần Vụ có thể được đọc bất kỳ thời gian nào, bắt đầu với giờ Kinh Chiều hoặc giờ Kinh Tối của ngày hôm trước, sau giờ Kinh Chiều (x. GILH, 59).

“Điều này cũng đúng cho các giờ Kinh giữa, vốn không được qui định cho giờ cử hành. Với các giờ Kinh này, nên đọc trong thời gian giữa buổi sáng và buổi chiều. Nếu đọc ngoài cộng đoàn, nên chọn một trong ba giờ giữa là Kinh giờ Ba, kinh giờ Sáu và kinh giờ Chín, và đọc đúng giờ qui định cho nó, để cho truyền thống đọc giờ kinh giữa được duy trì, giữa bộn bề công việc hàng ngày (x. GILH, 77).

“Giờ Kinh Sáng nên được đọc trong các giờ buổi sáng, và giờ Kinh Chiều nên đọc vào buổi chiều tối, như tên của các phần Thần Vụ này cho biết. Nếu một người nào đó không có thể đọc giờ Kinh Sáng vào buổi sáng, người ấy có nghĩa vụ đọc giờ kinh này càng sớm càng tốt sau đó. Trong cùng một cách như vậy, nếu giờ Kinh Chiều không có thể được đọc vào buổi chiều tối, nó phải được đọc càng sớm càng tốt sau đó (SC 89). Nói cách khác, sự trở ngại vốn cản trở việc giữ việc đọc giờ kinh đúng theo giờ qui định của nó, không phải là nguyên nhân để miễn cho việc đọc các giờ Kinh Sáng và giờ Kinh Chiều, bởi vì chúng là các giờ Kinh then chốt (SC, 89), vốn “xứng hưởng sự quí trọng lớn nhất” (GILH, 40).

“Bất cứ ai muốn đọc Các Giờ Kinh Phụng Vụ, và với sự tận hiến, cố gắng cử hành việc ca ngợi Đấng Tạo Thành vũ trụ, có thể ít nhất đọc phần Thánh vịnh của giờ Kinh, vốn đã bị bỏ, mà không có thánh thi, và kết thúc với bài đọc ngắn và lời nguyện”. (Zenit.org 15.1.2013).

Nguyễn Trọng Đa

Nguồn: vietcatholic.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   14/05/2020 06:49

  Dâng hoa kính Đức Mẹ Fatima và Thánh lễ Tạ ơn kỷ niệm ngày Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Vào lúc 19h00 ngày 13/05 tại khuôn viên Tòa Giám Mục Lạng Sơn, cộng đoàn Dân Chúa giáo xứ Chính Tòa đã long trọng dâng hoa kính Đức Mẹ và hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn dịp kỷ niệm 14 năm Đức Cha Giuse được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục (2006).
  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020
   25/04/2020 05:52

  Tập Tin Mục vụ số 05 - tuần từ 26/4-03/5/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 05 CN tuần từ 26/4-03/5/2020, Tuần III Phục Sinh A
 • Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19
   23/04/2020 05:16

  Thông báo số 04 về Hướng dẫn Phụng vụ và Mục vụ trong cơn dịch Covid-19

  Theo chương trình quốc gia hành động chống dịch bệnh Covid-19, từ ngày 23/4/2020, tuyệt đại đa số các tỉnh thành đã chấm dứt việc “cách ly xã hội”, dần trở lại sinh hoạt bình thường, với sự cảnh giác tối đa đề phòng dịch bệnh có thể quay lại. Trước tình hình mới này, Văn phòng TGM chuyển ý ĐGM.GP qua Thông báo số 4 như sau:
  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020
   18/04/2020 08:15

  Tập Tin Mục vụ số 04 - tuần từ 19/4-26/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 04 CN tuần từ 19/4-26/4/2020, Tuần II Phục Sinh A
 • Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"
   11/04/2020 22:41

  Thiệp mừng Phục Sinh: "Bình an cho anh em...đừng xao xuyến và quá sợ hãi"

  "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi." (Ga 14.27)
  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận
   08/04/2020 22:03

  Mừng sinh nhật chức Linh Mục: Lời tâm tình của Đức Giám mục Giáo phận

  Giám mục cũng như linh mục đều được chia sẻ chức linh mục duy nhất của Chúa Kitô, ngày thứ Năm Tuần Thánh, Giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục Thừa Tác.
 • Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020
   07/04/2020 05:54

  Tổng vệ sinh Nhà Chúa Tuần Thánh và Phục Sinh 2020

  Dịch bệnh do vi-rút Covid-19 hạn chế nhiều sinh hoạt tại Nhà thờ. Hôm nay, thứ Ba Tuần Thánh, Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn có ngày “ra quân” tổng vệ sinh nhà thờ, chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh trong âm thầm, đồng thời thực hiện việc phòng ngừa dịch bệnh.
  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020
   04/04/2020 04:56

  Tập Tin Mục vụ số 02 - tuần từ 05/4-12/4/2020

  Hằng tuần, Tòa Giám mục phát hành rộng rãi bằng nhiều hình thức Tập tin Mục vụ “Hội Thánh Tại Gia” này, để mỗi gia đình tham chiếu tổ chức các giờ cầu nguyện chung trong gia đình. Tập Tin Mục Vụ số 02 CN tuần từ 05/4-12/4/2020, Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm A.
 • Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020
   04/04/2020 00:50

  Thông báo số 3 - Về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh năm 2020

  Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang lây lan nhanh chóng tại các quốc gia, nhất là tại châu Âu và Mỹ. Tại Việt Nam, số bệnh nhân dương tính với vi-rút Corôna mỗi ngày một tăng thêm. Đây cũng là thời điểm Giáo Hội Công giáo cử hành Tuần thánh và Đại lễ Phục sinh. TGM.Lạng Sơn gửi thông báo số 3 về việc cử hành Tuần Thánh và Phục Sinh trong Giáo phận như sau:
  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh
   01/04/2020 23:07

  Thánh Lễ Thời Dịch Bệnh

  Dịch bệnh Covid-19 đang lây truyền cách khủng khiếp trên toàn thế giới. Ngay tại Việt Nam chúng ta, tuy con số nhiễm bệnh chưa nhiều, hầu hết đã được chữa khỏi và nhất là chưa có ca tử vong nào, nhưng nhà chức trách vẫn dành mọi nỗ lực và biện pháp tối ưu để ngăn chận, vì “phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

 • Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô
   31/05/2020 12:09

  Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô

  Ngày 31/5/2020, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2020 sẽ được cử hành vào Chúa nhật 18/10 tới đây. Chủ đề Sứ điệp: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)“Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)
  Lễ Hiện Xuống: Khai sinh Giáo Hội truyền giáo
   26/05/2020 20:16

  Lễ Hiện Xuống: Khai sinh Giáo Hội truyền giáo

  “Như Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Rồi Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22). Các Tông đồ đã nhận lãnh Thánh Thần để ra đi truyền giáo. Chính Thánh Thần đã làm cho các ngài hoàn toàn đổi mới.
 • Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa
   21/05/2020 18:42

  Môi trường lao động trong xã hội Việt Nam, một địa chỉ mới cho sứ vụ Phúc-âm-hóa

  Khi hưởng ứng tinh thần Laudato Si' chúng ta không chỉ dừng lại ở nỗ lực củng cố và bảo vệ môi trường thiên nhiên mà thôi nhưng còn được mời gọi đi sâu vào “nguồn gốc nhân bản của cuộc khủng hoảng sinh thái” (Ls, số 101)
  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần
   21/05/2020 18:42

  ĐTC Phanxicô: truyền giáo là quà tặng nhưng không của Chúa Thánh Thần

  Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng là món quà nhưng không của Chúa Thánh Thần, khác với bất kỳ sự tuyên truyền chính trị hay văn hóa, tâm lý hay tôn giáo nào.
 • Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan
   17/05/2020 19:30

  Cha Eugene Murray và 62 năm truyền giáo tại Đài Loan

  Từ khi đặt chân đến Đài Loan vào năm 1958, nơi này đã trở thành trọn cuộc đời của cha Eugene Murray. Cha tóm tắt 62 năm trong sứ vụ linh mục truyền giáo ở Đài Loan của mình bằng 2 câu đơn giản: tốt với người dân và cậy dựa vào ơn Chúa.
  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện
   08/05/2020 11:53

  [Vui bước Tin Mừng] Sức mạnh của lời cầu nguyện

  Câu chuyện được kể từ một sơ trực tiếp trên cánh đồng truyền giáo và chứng kiến những việc lạ lùng Thiên Chúa làm như những ngày đầu của Công vụ Tông đồ. Mục Vui bước Tin Mừng là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News Tiếng Việt và Uỷ ban Loan báo Tin Mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
 • Covid-19 và Truyền Giáo
   06/05/2020 12:16

  Covid-19 và Truyền Giáo

  Cùng chung số phận và cùng chia sẻ những vấn đề của con người, Giáo Hội không bao giờ cho phép mình đứng ngoài những khó khăn, vất vả, những băn khoăn, thao thức, những lo âu, khắc khoải, cũng như những cố gắng, phấn đấu của cộng đồng nhân loại.
  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ
   04/05/2020 19:54

  Phát triển Ơn gọi Truyền giáo trong một giáo xứ

  Làm thế nào để phát triển ơn gọi truyền giáo trong một giáo xứ là mối bận tâm đang được đặt ra cho công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Việc phát triển này nói lên vai trò đặc biệt quan trọng của mỗi giáo xứ có ảnh hưởng sâu rộng đối với sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Do đó, giáo xứ trở thành hạt nhân cơ bản giúp phát triển ơn gọi truyền giáo cách hiệu quả và bền vững.
 • Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay
   19/04/2020 11:15

  Sứ mạng Truyền giáo trong thời đại hôm nay

  Người Ki-tô hữu luôn là người tiên phong trong đời sống thường ngày bằng các việc làm thiết thực hữu hiệu nhất, mang lại lợi ích cho con người và thiên nhiên như những nhân chứng sống của Đức Ki-tô trong thời đại mới.
  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ
   18/10/2019 11:51

  Đại hội Truyền Giáo lần III: Chương trình văn nghệ

  Đại hội Truyền giáo lần III của GIáo phận Lạng Sơn Cao Bằng được tiếp tục với phần văn nghệ từ lúc 20 giờ do một số giáo xứ thể hiện. Những tiết mục thật ý nghĩa, diễn tả sinh động những bước chân truyền giáo, những mong ước truyền giáo và lòng quyết tâm dấn thân cho sứ mạng trọng yếu này. Sau đây là một số clip ghi nhận:

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập26
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm23
 • Hôm nay8,612
 • Tháng hiện tại62,108
 • Tổng lượt truy cập5,908,933
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

THIÊN CHÚA BA NGÔI
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây