Lịch Sử Linh Đạo Các Linh Mục

Thứ bảy - 06/10/2018 10:17 272 0
Các linh mục hãy bắt chước Đức Kitô qua sự phục vụ (diakonia), tự hủy(kenosis). Đường nên thánh của các linh mục hệ tại phục vụ Giáo Hội với con tim trong trắng, sống trung thành với Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận khi lãnh chức thánh.
Lịch Sử Linh Đạo Các Linh Mục

Trong bài viết này, chúng tôi trình bày lịch sử các linh đạo dành cho các linh mục. Thực ra, về các tài liệu, sách báo bàn về đường nên thánh của các linh mục không phải là ít; gần đây hơn hết cả là Tông huấn “Pastores dabo vobis” của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, ban hành nhân dịp đúc kết các buổi thảo luận của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới năm 1990, bàn về việc đào tạo linh mục; đặc biệt với chương III mang tựa đề: “Đời Sống Thiêng Liêng Của Cac Linh Mục”. Tuy nhiên, điều mà chúng tôi muốn làm để nêu bật vấn đề ở đây là: trải qua lịch sử, đã có những linh đạo khác nhau, những khuôn mẫu khác nhau, những cách thức và phương thế khác nhau, được đề ra cho các linh mục. Chúng ta hãy lượt tìm hiểu những nét sơ khởi căn bản về đề tài này qua bốn giai đoạn chính: – 1/. Giáo phụ; – 2/. Trung cổ;

– 3/. Cận kim; – 4/.  Hiện đại.

I. GIÁO PHỤ

Các giáo phụ trình bày con đường nên thánh cho các linh mục qua việc bắt chước Đức Kitô tư tế, trung gian và mục tử. Các linh mục hãy bắt chước Đức Kitô qua sự phục vụ (diakonia), tự hủy(kenosis). Đường nên thánh của các linh mục hệ tại phục vụ Giáo Hội với con tim trong trắng, sống trung thành với Chúa Thánh Thần đã lãnh nhận khi lãnh chức thánh. Sự phục vụ của các linh mục được diễn tả qua việc giảng Lời Chúa, cử hành nhiệm tích, điều khiển các cộng đồng. Trong những tác phẩm cổ điển về tác vụ linh mục cần phải kể: “De Sacerdotio”, gồm 6 quyển của thánh Gioan kim khẩu, viết khoảng năm 386. Tác giả phân tích tiếng “sacerdotium” để bàn đến sứ vụ của linh mục như là người dâng hy lễ (sacrificator), được thánh hóa và thánh hiến(sanctificatus, consacratus) để phục vụ Chúa qua việc phụng tự và mục vụ.

Các nhân đức cần làm nổi bật là: bác ái của người mục tử, khó nghèo, thanh khiết, khôn ngoan, hiền hậu, tinh thần cầu nguyện. Kế đến là thánh Ambrosio (333-397) qua quyển “De officiis ministrorum”, bàn về các quy tắc luân lý cụ thể của đời sống linh mục. Thánh nhân nhấn mạnh tới việc chú ý tới người nghèo như là một cách cụ thể để diễn tả đức ái. Đề tài về người mục tử nhân lành được thánh Augustino (345-430) khai triển đặc biệt trong hai tác phẩm “De civitate Dei” và“Confessiones”. Linh mục nên thánh qua việc phục vụ Giáo Hội, sự phục vụ bắt nguồn từ tình yêu. Linh mục đứng đầu cộng đồng để phục vụ, mưu cầu thiện ích cho hết mọi người. Augustino là tác giả của câu nói bất hủ: Vì anh chị em mà tôi làm Giám mục, cùng với anh chị em tôi là một tín hữu Kitô. Một tác phẩm cổ điển nữa là “Regula Pastoralis” của thánh Gregorio cả (540-604). Ngài chú trọng đến các nhân đức cần thiết để thực hiện sứ mạng giảng Lời Chúa và cử hành Thánh Thể. Muốn giảng Lời Chúa thì cần phải cầu nguyện chiêm niệm; để cho lời giảng đáng tin cậy, cần được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành và đời sống khó nghèo.

Ngoài ra, ta cũng không nên quên rằng vào thời các giáo phụ, thường thường các linh mục sống hợp đoàn với nhau.

II. TRUNG CỔ

Sang thời Trung cổ, đời sống cộng đoàn của các linh mục tan rã. Các Giáo Hoàng và các Công Đồng cố gắng chấn chỉnh qua việc cổ võ hình thức đời sống kỷ luật và khó nghèo, gọi là “vita canonica”, mà tiếng Việt dịch sai là “kinh sĩ”“Vita canonica” có nghĩa là sống theo kỷ luật(canones), dành cho các giáo sĩ, đối lại với vita monastica dành cho các đan sĩ. Vào thời này, sự phân biệt giữa Linh mục Dòng và linh mục triều coi như không đáng kể. Từ thế kỷ thứ XII, các Công Đồng Laterano bắt đầu để ý tới việc đào tạo linh mục, qua những trường nhà thờ chánh tòa và các đại học. Việc đào tạo nhằm tới khía cạnh thần học và mục vụ lẫn đạo đức. Sang thế kỷ XIII thì ta thấy những thiên tổng luận về thần học linh mục, nhấn mạnh tới bản chất của chức linh mục nhiều hơn là tới đời sống. Thần học về chức linh mục đào sâu về bản tính (character), biến đổi linh mục nên giống đức gán cho linh mục khả năng tác động nhân danh Đức Kitô (in persona Christi).

Linh mục trở nên dụng cụ của Đức Kitô ban ơn thánh bí tích, tham gia vào vai trò trung gian của Đức Kitô. Ngoài ấn tín ra, khi lãnh chức thánh, linh mục cũng nhận được ơn thánh đặc biệt để có thể chu toàn sứ mạng của mình, phục vụ Bí tích Thánh Thể, và phục vụ Nhiệm thể Đức Kitô là Hội Thánh.

Hậu nhiên, linh mục giả thiết đã nên thánh rồi ngõ hầu có thể hướng dẫn những người khác trên đường thánh thiện. Dù sao đi nữa, linh mục có nghĩa vụ và khả năng nên thánh nhờ ơn thánh của bí tích và chức vụ mà Chúa không từ chối cho những người Ngài chọn. Từ những suy tư thần học ấy, được thánh Thomas Aquino hệ thống hóa, không lạ gì mà phát sinh cả một tâm thức bình dân về sự tôn kính dành cho các linh mục, bởi lẽ các vị là tác viên phân phát ơn thánh Chúa, ban Mình Máu Chúa cho các tín hữu. Hai vị đại thánh Phanxicô Assisi và Catarina Siena, những người đã hô hào việc cải tổ Hội Thánh, cải tổ hàng giáo sĩ, đã dành những trang rất đẹp để nói về thiên chức Linh mục.

III. CẬN KIM

Những phong trào cải cách Giáo Hội vào thời Công Đồng Trento không thể bỏ qua việc cải tổ đời sống linh mục. Nhiều phong trào linh đạo cổ võ sự thánh thiện linh mục ra đời dưới nhiều hình thức khác nhau. Tại miền Bắc Âu, phong trào gọi là “Devotio moderna”, tiêu biểu nơi quyển “De Imitatione Christi” đã đề cao việc nên thánh qua việc bắt chước các nhân đức của Chúa Giêsu, việc cầu nguyện suy gẫm, chú trọng vào sự giảng dạy, linh hướng, các việc đạo đức, xa lánh thế gian. Về điểm chót này, đã có nhiều người chỉ trích, xét vì linh mục đâu có thể sống như các đan sĩ xa lánh đời được.

Một phong trào khác cổ võ đời sống thánh thiện của các linh mục là các Dòng giáo sĩ kỷ luật(clerici regulares). Họ là những giáo sĩ, sống chung với nhau, với lời khấn dòng, và đặt nặng việc thực hành các chức vụ linh mục như là phương thế để nên thánh: giảng dạy, ban bí tích, làm việc tông đồ. Nói khác đi, linh mục nên thánh qua việc thực hành tác vụ của mình, chứ không phải qua việc bắt chước các thầy dòng khổ tu.

Riêng về Công Đồng Trento, thì một đàng ta thấy có những chương tín lý bàn về các bí tích, trong đó có bí tích Truyền chức dựa theo đạo lý của thánh Thomas Aquino; và đàng khác là những sắc lệnh về kỷ luật giáo sĩ. Công đồng muốn cho các linh mục tận tâm thi hành chức vụ của mình, cách riêng là việc giảng dạy và cử hành bí tích; cần phải hiểu biết tình hình của đoàn chiên, chú ý tới người nghèo, người bị bỏ rơi. Các linh mục phải chuyên chăm cầu nguyện, thực hành nhân đức. Thêm vào đó, Công Đồng Trento cũng truyền thiết lập chủng viện để đào tạo linh mục.  Những sử gia ghi chú rằng việc áp dụng các sắc lệnh Công Đồng Trento về đời sống linh mục rất là chậm chạp. Các linh đạo về đời linh mục cũng như các gương thánh thiện phát triển từ các trường phái dòng tu cũ hay mới: Benedicto, Đaminh, Phanxicô, Augustin, Carmelo, Inhaxio. Đặc biệt hơn cả là trường phái linh đạo của Pháp vào thế kỷ XVII, với những tác giả như: Pierre de Bérulle, Jean Eudes, Jean Jacques Olier, Vincent de Paul, Francois de Sales, Louis Marie Grignion de Montfort. Đặc trưng của trường phái này là trình bày linh mục như là người tham dự vào Đức Kitô tư tế và hy lễ. Linh mục tham dự vào bản thể, hoạt động và nội tâm của Đức Kitô nhập thể, tử nạn và Phục sinh. linh mục bắt chước Đức Kitô nhìn tới ba đối tượng: hướng lên Chúa Cha để tìm hiểu chương trình cứu chuộc; hướng đến nhân loại để cứu chuộc họ và hướng đến bản thân để dâng hiến mình làm hy lễ. linh mục cũng cần có lòng thảo hiếu với Đức Maria, thân mẫu của Đức Kitô linh mục. Ảnh hưởng của trường phái Pháp rất lớn không những qua các tác phẩm của các tác giả nói trên, mà còn qua các chủng viện mà các vị thành lập và điều khiển.

Những khuôn mẫu linh mục thánh thiện không thiếu trong thời đại cận kim, từ các Giám mục cha sở cho tới các nhà truyền giáo tử đạo.

IV. HIỆN ĐẠI

Trong thế kỷ XX, bên trên các trường phái linh đạo, ta phải kể tới các Thông điệp, Tông huấn của các vị Giáo Hoàng gửi cho các linh mục. Trong những văn kiện quan trọng hơn cả ta có thể kể:Thông điệp “Haerent animo” của Đức Giáo Hoàng Piô X (8/8/1908), Thông điệp “Ad Catholici Sacerdotii” của Đức Giáo Hoàng Piô XI (20/12/1935), Tông huấn “Menti nostrae” của Đức Giáo Hoàng Piô XII (23/9/1950), Thông điệp “Sacerdotii nostri primordia” của Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII (1/8/1959) nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thánh Gioan Vianney qua đời.

Những văn kiện của Công Đồng Vatican II đã thu lượm những thành quả trước đó của thần học về chức linh mục, dựa trên nền tảng Kinh thánh, phụng vụ, giáo phụ. Sau Công Đồng, những cuộc khủng hoảng về chức vụ và đời sống linh mục đã thúc đẩy các vị Giáo Hoàng Phaolô VI và Gioan Phaolô II nhiều lần lên tiếng. Đức Phaolô VI với Thông điệp “Sacerdotalis coaelibatus” (1967) về sự độc thân linh mục và sự triệu tập Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 1971 để bàn về chức linh mục; Đức Gioan Phaolo II thì có thói quen gửi một lá thư cho các linh mục hằng năm nhân ngày thứ năm Tuần Thánh, và dành khóa họp Thượng Hội Đồng Giám Mục năm 1990 để bàn về sự đào tạo linh mục với thành quả là sự ra đời Tông huấn “Pastores Dabo Vobis” (25/03/1992). Điều đáng để ý là khi bàn về linh đạo linh mục, đa số các văn kiện vừa nói đặt trước mắt hình ảnh của các linh mục triều, vì vậy một nét được nhấn mạnh trong đời sống thiêng liêng và hoạt động tông đồ của họ là sự thông hiệp với Giám mục và linh mục đoàn (presbyterium) của giáo phận. Người ta giả thiết các linh mục Dòng đã có linh đạo riêng của Dòng mình rồi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, để trả lời cho vấn đề này, Tông huấn “Vita Consecrata” (25/03/1996) của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chỉ ra sự thánh thiêng chức vụ tư tế thừa tác nơi người linh mục. Cũng trong chiều hướng đó, người ta nhận thấy có sự chuyển hướng trong các sách sách tu đức dành cho các linh mục, ít là có hai điểm sau:

1/. Việc nhấn mạnh tới ba lời khuyên Phúc âm trong đời sống linh mục: vâng lời, khiết tịnh, khó nghèo (x. Sắc lệnh Presbyterorum Ordinis, số 15-17; Tông huấn Pastores dabo vobis, số 27-30); đời sống cộng đồng ít là qua những cuộc gặp gỡ trong khuôn khổ các hiệp hội cũng được khuyến khích; như vậy ta thấy có những điểm chung giữa đời sống linh mục và tu sĩ.

2/. Một số Dòng tu cũng xét lại ơn gọi của họ. Đành rằng các đan sĩ lúc đầu là giáo dân, sau đó mới trở thành giáo sĩ; nhưng một số Dòng được thành lập do kỷ luật dòng tu và đời huynh đệ cộng đồng.

KẾT LUẬN

Trải qua các thời đại khác nhau trong lịch sử, ta có thể nói rằng, bức chân dung lý tưởng của linh mục là người mục tử nhân hậu, đồng hành với Hội Thánh trên đường lữ thứ. Bộ mặt của người mục tử có thể được phát biểu dưới những khía cạnh khác nhau, do ảnh hưởng của thời đại và nơi chốn. Dù vậy ta có thể tạm phác họa bức chân dung của linh mục thánh thiện theo những nét mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II mô tả trong Tông huấn “Pastores dabo vobis” (số 33):“Thánh thiện có nghĩa là thân mật với Chúa, là bắt chước Đức Kitô khó nghèo, khiết tịnh, khiêm nhường, là yêu mến các linh hồn không bờ bến, hiến thân mình cho họ; là yêu mến Giáo Hội Thánh và muốn ta nên thánh”.

 

(Nguồn: “Historia de la espiritualidad sacerdotal”, Aldecoa Burgos (Teologia del Sacerdocio 19).

Tác giả bài viết: Chuyển ý: Phan Cường, OP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Các nữ tu Hội dòng Mân Côi Bùi Chu dâng hoa Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn.
   17/05/2019 10:15

  Các nữ tu Hội dòng Mân Côi Bùi Chu dâng hoa Đức Mẹ tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn.

  Ngày Lễ Đức Mẹ Fatima, 13 tháng 5 năm 2019, vào hồi 19 giờ,  tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, 30 nữ tu đến từ Cộng đoàn Nhà Mẹ của Hội Dòng Mân Côi Bùi Chu đã cử hành giờ dâng hoa kính Đức Mẹ thật trang nghiêm và sốt sắng.
  Kỷ niệm 13 năm Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.
   16/05/2019 22:09

  Kỷ niệm 13 năm Đức cha Giuse được bổ nhiệm Giám mục.

  Ngày 13 tháng 5 năm 2019, tại Nhà thờ Chính Toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Fatima trong sự tham dự của đông đảo mọi thành phần Dân Chúa. Cộng đoàn cũng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức cha nhân kỷ niệm 13 năm ngày ngài được Toà Thánh bổ nhiệm làm Giám mục.
 • Giáo xứ Thất Khê dâng hoa kính Đức Mẹ
   16/05/2019 20:30

  Giáo xứ Thất Khê dâng hoa kính Đức Mẹ

  Theo truyền thống đạo đức của Giáo Hội, nhất là tại Việt Nam, mỗi khi tháng Năm về, các giáo xứ đều tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ, dâng lên những đóa hoa tươi thắm, những đoá hoa diễn tả tấm lòng của mỗi người con trong đại gia đình đức tin. Hòa chung tâm tình ấy, mỗi tuần trong tháng Hoa, Giáo xứ Thất Khê lại hân hoan cử hành những buổi tiến hoa thật sốt sắng, dâng lên Đức Mẹ những tâm tình con thảo yêu mến.
  Giáo xứ Mỹ Sơn: Giáo khu Fatima hân hoan mừng Lễ Bổn mạng
   15/05/2019 10:38

  Giáo xứ Mỹ Sơn: Giáo khu Fatima hân hoan mừng Lễ Bổn mạng

  Cùng với Giáo Hội, chúng ta đang sống trong tháng hoa dâng Mẹ. Ngày 13/05 vừa qua, Cha xứ cùng quý Cha phó dâng lễ kính Đức Mẹ Fatima là Bổn mạng Giáo khu Fatima tại giáo xứ Mỹ Sơn. 
 • Giáo xứ Bó Tờ dâng hoa Tháng Năm kính Đức Mẹ
   14/05/2019 21:09

  Giáo xứ Bó Tờ dâng hoa Tháng Năm kính Đức Mẹ

  Trong ngôi nhà thờ thân thương của Giáo xứ Bó Tờ, các đội hoa của giới Gia trưởng, Hiền mẫu, Hội Monica, Thiếu nhi và nhất là các Ké (các cụ bà cao niên), cùng dâng lên Đức Mẹ những bông hoa tươi thắm, những ngọn nến lung linh giữa một bầu khí trang trọng và đầy cảm động.
  Tòa Giám mục Lạng Sơn chúc mừng lễ Phật đản tại Chùa Thành
   14/05/2019 08:01

  Tòa Giám mục Lạng Sơn chúc mừng lễ Phật đản tại Chùa Thành

  Chiều thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019, đoàn của Tòa Giám mục Lạng Sơn do Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri dẫn đầu đã đến Chùa Thành – Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn để thăm viếng và chúc mừng Đại lễ Phật đản.
 • Ngày Gặp gỡ Lễ Sinh và Cầu cho Ơn Thiên Triệu  tại Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng
   12/05/2019 21:21

  Ngày Gặp gỡ Lễ Sinh và Cầu cho Ơn Thiên Triệu  tại Giáo Phận Lạng Sơn Cao Bằng

  Hòa cùng với bầu khí Phụng vụ của toàn thể Giáo hội trong Chúa Nhật Lễ Chúa Chiên Lành – Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn Thiên triệu,12/5/2019, gần 250 bạn Lễ Sinh thuộc các Giáo xứ trong Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng đã quy tụ về Tòa Giám mục Lạng Sơn để mừng lễ và tham dự ngày gặp gỡ Lễ Sinh thường niên của Giáo phận.
  Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi Linh mục Giáo phận "Điểm Hẹn Xứ Lạng 2019"
   12/05/2019 20:41

  Thông báo Tuyển sinh Ơn gọi Linh mục Giáo phận "Điểm Hẹn Xứ Lạng 2019"

  Vùng đất truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng luôn là lời mời gọi và cũng là cánh cửa mở rộng cho các Bạn Trẻ tâm huyết với sứ vụ loan báo Tin Mừng của Giáo Hội.Trong 2 mùa tuyển sinh vừa qua, gần 50 Bạn Trẻ khắp nơi đáp lời kêu gọi của Chủ Chăn Giáo phận, đã đến khám phá, và 18 Bạn đã quyết định ở lại, hiện đang được đào luyện tại Tiền Chủng viện Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu của Giáo phận...
 • Thông báo về Chúa nhật Chúa Chiên Lành năm 2019
   10/05/2019 21:18

  Thông báo về Chúa nhật Chúa Chiên Lành năm 2019

  Chúa nhật IV Phục sinh, ngày 12 tháng 5 sắp tới là Lễ Chúa Chiên Lành - Ngày thế giới cầu cho Ơn gọi và Quyên góp giúp đỡ việc đào tạo Linh mục. Văn phòng Tòa Giám mục xin gửi tới quý Cha và Cộng đoàn một số thông báo.
  Giáo xứ Tà Lùng sống tâm tình tháng Hoa kính Đức Mẹ
   09/05/2019 20:51

  Giáo xứ Tà Lùng sống tâm tình tháng Hoa kính Đức Mẹ

  Theo truyền thống đạo đức của Giáo Hội, nhất là tại Việt Nam, mỗi khi tháng Năm về, các giáo xứ đều tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ, dâng lên những đóa hoa tươi thắm, những đoá hoa diễn tả tấm lòng của mỗi người con trong Giáo Xứ.

 • Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya
   21/05/2019 06:56

  Huynh đoàn thánh Carlo và cha Luca Montini mang niềm hy vọng cho những người nghèo ở Kenya

  Cha Montini kết luận: "Hơn thế nữa, là nhà truyền giáo có nghĩa là nếm cảm món quà mà Chúa Giêsu đã ban cho cuộc sống. Tôi đang học ngày này qua ngày khác để nhận thức rằng cuộc sống là một món quà tuyệt vời; món quà một phần nhận được qua việc phục vụ tha nhân"
  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc
   15/05/2019 10:32

  Thông báo tuyển sinh năm học 2019-2020 trường Cao đẳng Hoà Bình Xuân Lộc

  Năm học 2018 – 2019 sắp kết thúc và mùa tuyển sinh năm học 2019 – 2020 đã khởi đầu trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam chúng ta. Trường Cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc – Caritas Xuân Lộc chúng con xin ngỏ cùng gia đình Caritas Việt Nam vài tâm tình nhỏ bé...
 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập43
 • Máy chủ tìm kiếm7
 • Khách viếng thăm36
 • Hôm nay14,130
 • Tháng hiện tại196,222
 • Tổng lượt truy cập2,045,982
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây