Ban Phép lành Tòa Thánh trong Thánh lễ mở tay

Thứ tư - 16/01/2019 11:35 192 0
Từ lâu nay, khi cử hành Thánh lễ đầu tiên hay Thánh lễ tạ ơn khá long trọng, các tân linh mục thường ban Phép lành Tòa Thánh cùng với ơn toàn xá kèm theo (Benedictionem papalem cum indulgentia plenaria).
Ban Phép lành Tòa Thánh trong Thánh lễ mở tay

Ơn toàn xá này được ban cho chính vị tân linh mục và những người tham dự Thánh lễ với điều kiện là họ lãnh nhận bí tích Hòa giải, Rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Đây là thực hành hợp pháp và có hiệu lực dựa theo Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao (Paenitentiaria Apostolica) với sự chấp thuận của ĐGH Phaolô VI được ban hành tại Rôma ngày 05/11/1964.

Tuy nhiên, theo Thông Báo mới đây của Ủy ban Phụng tự trực thuộc HĐGM Việt Nam “Về Việc Ban Phép Lành Tòa Thánh Với Ơn Toàn Xá” (ban hành ngày 03/12/2018), chúng ta ghi nhận một số điểm sau:

1. Phép lành Tòa Thánh không còn hiệu lực

Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao ban hành ngày 05/11/1964 không còn hiệu lực, nghĩa là các linh mục mới thụ phong không còn ban Phép lành Tòa Thánh trong Thánh lễ tạ ơn / Thánh lễ đầu tiên nữa, bởi vì Sắc lệnh này được điều chỉnh bởi những khoản luật chung trong Sổ bộ các Ân xá: Quy chế và Ân ban (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones) được xuất bản lần thứ I vào tháng 6/1968; lần thứ II vào tháng 10/1968; lần thứ III vào năm 1986 (18/05/1986) và lần thứ IV vào năm 1999 (16/07/1999).

2. Nhưng ơn toàn xá vẫn được ban

Cho dù Phép lành Tòa Thánh không còn hiệu lực trong Thánh lễ đầu tiên của tân linh mục nữa nhưng ơn toàn xá thì vẫn còn được áp dụng trong dịp cử hành Thánh lễ này. Thật vậy, cả 4 lần xuất bản, Sổ bộ các Ân xá đều đề cập đến trường hợp Phép lành Tòa Thánh được ban cùng với ơn toàn xá. Nhưng liên quan đến Thánh lễ đầu tiên của linh mục mới chịu chức, tại số 43, trong 3 lần xuất bản trước, tài liệu chỉ nói chung rằng: “Ơn toàn xá được ban cho linh mục nhân dịp cử hành lễ mở tay cách trọng thể và cho các tín hữu sốt sắng tham dự Thánh lễ này” (Prima Missa neosacerdotum); Và tại “Concessiones” số 27 (Prima sacerdotum Missa et iubilares Ordinationum celebrationes) trong lần xuất bản Sổ bộ các Ân xá mới nhất vào năm 1999, tài liệu cũng chỉ nói tương tự: Ơn toàn xá được ban cho: (1) Linh mục nhân dịp cử hành Thánh lễ mở tay trước đoàn dân vào một ngày đã chọn; (2) Các tín hữu sốt sắng tham dự Thánh lễ này”.[1] 

3. Ban Phép lành Tòa Thánh khác với việc ban ơn toàn xá

Có một số Phép lành Tòa Thánh kèm theo việc ban ơn toàn xá luôn cho những ai đáp ứng các điều kiện đã cho (là người Công giáo, sạch tội trọng, có ý lãnh). Nhưng có Phép lành Tòa Thánh được ban trong hình thức văn tự [chẳng hạn qua một điện tín, trên tờ thư, trên một tờ giấy thường hoặc trên bằng Phép lành Tòa Thánh được trang trí thật đẹp] thì không ban ơn toàn xá hay tiểu xá gì, mà chỉ là sự “chúc lành” của Đức Thánh cha theo ý người xin.[2] Sổ bộ các Ân xá: Quy chế và Ân ban [ấn bản 1999]” (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones, editio typica quarta, 1999) liệt kê 33 trường hợp được lãnh ơn toàn xá và hầu hết các trường hợp này [được hưởng ơn toàn xá hằng ngày hoặc được hưởng ơn toàn xá vào dịp đặc biệt nào đó] đều không gắn với Phép lành Tòa Thánh, ngoại trừ các trường hợp sẽ được nói dưới đây (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones [1999], “Concessiones”, các số 4 và 12.1; “Normae de indulgentiis”, số 7.2 và 9). Trong dịp cử hành Thánh lễ mở tay, ơn toàn xá vẫn được ban cho chính tân linh mục và cho tất cả tín hữu sốt sắng tham dự Thánh lễ này, trước đây thì gắn với Phép lành Tòa Thánh, nhưng nay thì không còn nữa (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones  [1999]“Concessiones”, số 27).

4. Các trường hợp ban Phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá

Các linh mục vừa mới chịu chức sẽ không ban Phép lành Tông Tòa với ơn toàn xá đi kèm trong Thánh lễ mở tay nữa vì nay việc ban Phép lành Tòa Thánh hay Phép lành Tông Tòa cùng với ơn toàn xá [cho các các tín hữu sốt sắng lãnh nhận] chỉ áp dụng cho một số trường hợp sau:

(1)    Chính Đức Giáo hoàng ban phép lành “Urbi et Orbi” (cho thành phố [Rôma] và cho thế giới) trong những dịp trọng đại (chẳng hạn như dịp Lễ Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, nhân dịp đăng quang Giáo hoàng hay Năm Thánh…). Các tín hữu có thể lãnh nhận trực tiếp Phép lành Tông Tòa này (Benedictio Papalis) cùng với ơn toàn xá đi kèm tại quảng trường thánh Phêrô hoặc gián tiếp qua truyền thanh, truyền hình (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones [1999], “Concessiones”, số 4);[3]

(2)    Các Giám mục chính tòa có thể ban Phép lành Tòa Thánh [với ơn toàn xá] ba lần một năm vào các dịp lễ trọng đặc biệt mà ngài chỉ định, ngay cả khi ngài chỉ dự lễ đó mà thôi. Những Giám chức khác ngang quyền với Đức Giám mục giáo phận, dù không có chức Giám mục: từ khi nhận trách nhiệm mục vụ, cũng được ban phép lành của Đức Thánh Cha (= Phép lành Tòa Thánh) với ơn toàn xá trong địa hạt của mình ba lần trong năm, vào các ngày lễ trọng thể mà các ngài chỉ định. Loại phép lành này được ban vào cuối Thánh lễ thay thế phép lành vẫn quen làm theo những quy tắc được nêu ra trong Sách Lễ nghi Giám mục. Nhưng ngay khi làm hành vi thống hối lúc đầu lễ thì đã phải hướng về phép lành này rồi (Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones [1999]“Normae de indulgentiis”, số 7.2; Sách Lễ nghi Giám mục, các số 1122-1126);[4]

(3)    Đức Thượng phụ hoặc Đức Tổng Giám mục [thuộc các Giáo Hội Công giáo Đông phương][5] có thể ban Phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá 3 lần trong năm và ban bất cứ khi nào xét thấy rằng ơn toàn xá đảm bảo cho lợi ích của các tín hữu do bởi hoàn cảnh đặc biệt hay có lý do đặc biệt. Ngài còn có thể ban ơn toàn xá và ơn tiểu xá khắp nơi trong lãnh thổ của mình, trong các nhà thờ theo nghi lễ của mình dù ở bên ngoài lãnh thổ, cũng như ban cho các tín hữu thuộc nghi lễ của ngài ở khắp nơi ((Enchiridion Indulgentiarum: Normae et Concessiones [1999]“Normae de indulgentiis”, số 9).       

(4)   Các linh mục có thể ban Phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá cho bệnh nhân trong trường hợp nguy tử (in articulo mortis) như được đề ra trong Sổ bộ các Ân xá [ấn bản 1999] tại “Normae de indulgentiis” số 18.2[6] cũng như tại “Concessiones” số 12.1[7] và trong Sách Nghi thức Chăm sóc Mục vụ cho Bệnh nhân tại các số 195 và 201. Số 201 nói về Của ăn đàng ngoài Thánh lễ, vốn là trường hợp bình thường cho việc ban Phép lành Tòa Thánh. Chữ đỏ cho biết rằng khi kết thúc bí tích Giải tội hoặc nghi thức sám hối, vị linh mục có thể ban Phép lành Tòa Thánh [với ơn toàn xá] cho người nguy tử, bằng cách sử dụng một trong các công thức sau: “Vì các mầu nhiệm cực thánh trong việc cứu chuộc nhân loại, xin Thiên Chúa toàn năng tha cho con (ÔBACE) mọi hình phạt đời này và đời sau, xin Người mở cửa thiên đường  và dẫn con (ÔBACE) về chốn vui vẻ muôn đời; Hoặc công thức: Cha (tôi) dùng quyền Tòa Thánh đã ủy cho, ban ơn toàn xá và ơn tha thứ mọi tội lỗi cho con (ÔBACE), nhân danh Cha, và Con + và Thánh Thần. Amen”;[8] 

(5)    Khi Tòa Ân Giải Tối Cao ra Sắc lệnh cho phép ban Phép lành Tòa Thánh với ơn toàn xá kèm theo trong một dịp long trọng nào đó [theo thỉnh nguyện]. Chẳng hạn nhân dịp Năm Thánh kỷ niệm 30 năm tôn phong hiển thánh cho 117 vị Tử đạo tại Việt Nam, Tòa Ân Giải Tối Cao đã ra Sắc lệnh cho phép ban PHÉP LÀNH TOÀ THÁNH kèm theo ơn toàn xá với các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), cho tất cả các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và Kitô hữu có lòng sám hối thực sự và được đức mến thúc đẩy, đã tham dự chính các thánh lễ [trong những ngày từ 19 tháng Sáu đến ngày 24 tháng Mười Một năm 2018, những ngày khai mạc và bế mạc cách long trọng]. Các Kitô hữu muốn sốt sắng lãnh nhận Phép lành Toà Thánh, nhưng vì hoàn cảnh hữu lý, không thể tham dự các nghi lễ thánh, thì theo luật, vẫn có thể được ơn toàn xá, miễn là có ý hướng đạo đức theo dõi qua các phương tiện truyền hình hay truyền thanh, chính các nghi lễ ấy lúc đang được cử hành (Văn thư số: 224/18/1 ban hành ngày 23/03/2018).  

5. Kết luận thực hành

Hệ luận thực hành tất yếu là, từ nay, trong Thánh lễ mở tay của tân linh mục:

(1)   Không công bố Sắc lệnh của Tòa Ân Giải Tối Cao về việc ban Phép lành Tòa Thánh cùng với ơn toàn xá kèm theo nữa (tức không được đọc đoạn “Đức Phaolô VI, do thánh ý Chúa quan phòng, được đặt lên làm Giáo Hoàng, sẵn lòng chấp nhận những lời thỉnh cầu, vì Ngài tỏ lòng lưu tâm của Bậc Hiền Phụ đối với các linh mục mới chịu chức, nên Ngài ban cho mọi tân linh mục, khi cử hành thánh lễ đầu tiên khá long trọng, có thế BAN PHÉP LÀNH TÒA THÁNH cùng với ƠN TOÀN XÁ đi kèm theo. Phép lành này chỉ được ban một lần mà thôi, theo công thức trong Sách Lễ nghi Rôma, và chỉ được ban ở ngoài thành Rôma. ƠN TOÀN XÁ này chi được ban cho các tín hữu đã xưng tội, rước lễ, đã hết lòng tham dự thánh lễ này, đã nhận PHÉP LÀNH TÒA THÁNH nói trên, và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.”  Thay vào đó, có thể trích đọc từ Sổ bộ các Ân xá rằng: “Ơn toàn xá được ban cho tân linh mục nhân dịp cử hành Thánh lễ mở tay trước đoàn dân vào một ngày đã chọn; và ban cho các tín hữu sốt sắng tham dự Thánh lễ này.” (Enchiridion Indulgentiarum : Normae et Concessiones   [1999]“Concessiones”, số 27);

(2)   Tân linh mục không ban Phép lành Tòa Thánh cùng với ơn toàn xá như trước cho nên không sử dụng công thức cũ nữa (Tân linh mục: Chúa ở cùng anh chị em / Mọi người: Và ở cùng Cha – Tân linh mục: Hãy chúc tụng Danh Chúa / Mọi người: Từ bây giờ và cho đến muôn đời – Tân linh mục: Ơn phù trợ chúng ta ở nơi Danh Chúa/ Mọi người: Là Đấng Tạo Thành trời đất – Tân linh mục: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha + và Con + và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em / Mọi người: Amen). Thay vào đó, vào lúc cuối lễ, tân linh mục có thể sử dụng bất cứ công thức chúc lành nào đã được ấn định trong Sách Lễ theo thời gian và mùa phụng vụ.[9]

 Lm. Giuse Phạm Đình Ái, SSS

[1] Prima Plenaria indulgentia conceditur: (1°) sacerdoti primam Missam coram populo statuto die celebranti, (2°) christifidelibus qui devote eidem Missae astiterint.

[2] G. Trần Đức Anh OP, “Ý nghĩa việc xin Phép lành Toà Thánh” trong congiao.info/ https://gpquinhon.org/q/giao-ly/y-nghia-viec-xin-phep-lanh-toa-thanh-29.html

[3] Câu nói cuối cùng của phép lành luôn là: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper (Nghĩa là: “Và xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần, ban phép lành và ở lại với anh chị em luôn mãi”).

[4] Benedictionem papalem cum indulgentia plenaria, secundum praescriptam formulam, impertiendi in sua quisque eparchia vel dioecesi ter in anno, festis sollemnibus ab ipsis designandis, etiamsi Missae adsistant tantum. Haec benedictio datur in fine Missae loco benedictionis consuetae, ad normam uniuscuiusque Caeremonialis Episcoporum.

[5] Chẳng hạn GH Công giáo Hy Lạp Ukrainian; GH Công giáo Syro-Malabar; GH Công giáo Syro-Malankara; GH Công giáo Hy Lạp Romanian.

[6] Christifidelis tamen consequi poterit indulgentiam plenariam in articulo mortis, etiamsi eodem die indulgentiam plenariam iam acquisiverit. 

[7] Sacerdos, qui christifideli in vitae discrimen adducto sacramenta administrat, eidem benedictionem apostolicam cum adiuncta indulgentia plenaria impertire ne omittat.

[8] Số 122 trong cuốn “Nghi thức Xức dầu Bệnh nhân và việc Săn sóc Họ theo Mục vụ”, bản dịch của UBGM Về Phụng Vụ (Sài Gòn 1974); Xc. Edward McNamara, LC, “Indulgences at the Point of Death” trong The ZENIT Daily Dispatch © Innovative Media, Inc (15 October 2013).  

[9] Edward McNamara, “Blessings at First Masses”  trong The ZENIT Daily Dispatch © Innovative Media, Inc. (8 MAY 2007).

Nguồn: hdgmvietnam.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh
   19/04/2019 23:55

  Giáo xứ Cao Bình cử hành Tam Nhật Thánh

  Hiệp cùng toàn thể Giáo hội trong Tam Nhật Thánh, cùng bước đi với Chúa Giêsu trong hành trình cuộc Khổ nạn và Phục Sinh của Người, Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Cao Bình đã sốt sắng tham dự các cử hành Phụng vụ và Đạo đức được cử hành trang trọng, cảm động và sốt sáng tại Nhà thờ Giáo xứ.
  Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ
   19/04/2019 22:58

  Tam nhật Thánh tại Giáo xứ Bó Tờ

  Bước vào ngày đầu tiên của Tam Nhật Thánh, Giáo Hội tưởng niệm lại việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, Bí tích truyền chức Thánh và lời dặn dò sau cùng của Chúa cho các môn đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).
 • Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Nà Cáp
   19/04/2019 22:40

  Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Nà Cáp

  Chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, bà con giáo dân Nà Cáp qui tụ về khuôn viên Nhà nguyện tạm của Giáo xứ để cùng bước theo Chúa Giêsu trên 14 chặng đàng Thánh Giá. Những lời bài suy niệm, những tiếng hát tại mỗi chặng, là cơ hội để mỗi người nhìn lại chính mình trước tình yêu vô biên và cao cả của Thiên Chúa, được tỏ bày qua Đức Giêsu Kitô. Nhìn lại để nhận ra nơi mỗi người còn biết bao thiếu sót và sai phạm, không chỉ với Thiên Chúa mà còn với Giáo Hội, với tha nhân.
  Cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Tà Lùng
   19/04/2019 21:32

  Cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Tà Lùng

  Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19/4/2019, cả Giáo Hội tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Ngài chính là Chiên Vượt Qua chịu sát tế để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Trong tâm tình sám hối của Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo xứ Tà Lùng cử hành tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu, do cha xứ Antôn chủ sự. Chặng “Đàng Thánh Giá” giúp mọi người thấu hiểu và cảm nghiệm tình thương vô biên Thiên Chúa dành cho mỗi người.
 • Cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Mỹ Sơn
   19/04/2019 21:16

  Cử hành nghi thức Thứ Sáu Tuần Thánh tại Giáo xứ Mỹ Sơn

  Chiều thứ Sáu Tuần Thánh, 19/4/2019, trong tâm tình cùng Giáo Hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô, giáo xứ Mỹ Sơn đã tổ chức chặng Đàng Thánh Giá trọng thể vòng quanh nhà thờ, cử hành cuộc thương khó của Chúa, và ngắm mười lăm sự thương khó Chúa Giê-su.
  Giáo xứ Chính Toà cử hành Nghi thức ngày Thứ Sáu Tuần Thánh
   19/04/2019 12:06

  Giáo xứ Chính Toà cử hành Nghi thức ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

  Ngày thứ Sáu Tuần Thánh, 19/04/2019, hiệp cùng toàn thể Giáo Hội, Giáo xứ Chính Toà Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng đã sốt sắng cử hành các nghi thức Tưởng niệm cuộc Thương khó Chúa.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn  đi Chặng đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh
   19/04/2019 08:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn  đi Chặng đàng Thánh Giá thứ Sáu Tuần Thánh

  Vào 15h00 chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, 19/4/2019, tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Ngạn Sơn, Cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã chủ sự nghi thức suy niệm Cuộc Thương Khó của Đức Chúa Giêsu qua 14 chặng đàng Thánh Giá. 
  Các cử hành chiều Thứ Sáu Tuần Thánh tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Đăng
   19/04/2019 07:55

  Các cử hành chiều Thứ Sáu Tuần Thánh tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Đăng

  Hòa trong niềm cảm mến suy tôn của nhân loại đối với Chúa Giêsu và của người con đối với Thân thể Nhiệm mầu của mình là Giáo Hội, thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Đồng Đăng, cộng đoàn đã sốt sắng cử hành Tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa.
 • Giáo xứ Tà Lùng: Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh
   19/04/2019 01:00

  Giáo xứ Tà Lùng: Thánh lễ Tiệc Ly khai mạc Tam Nhật Thánh

  Vào hồi 19h00 chiều Thứ Năm Tuần Thánh, 18 tháng 04 năm 2019, tại Nhà thờ GIáo xứ Tà Lùng, Cha xứ Antôn Bùi Văn Tăng đã chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly. Thánh lễ khởi đầu trong Tam Nhật Vượt Qua này có sự tham dự của rất đông anh chị em giáo hữu trong GIáo xứ.
  Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Ngạn Sơn 18-4-2019
   18/04/2019 12:13

  Thánh lễ Tiệc Ly tại Giáo xứ Ngạn Sơn 18-4-2019

  Chiều thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, trong bầu khí linh thiêng, trầm lắng của Phụng vụ Tam Nhật Thánh, tại nhà thờ Giáo xứ Ngạn Sơn, cha xứ Phêrô Vũ Văn Tạo đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiệc Ly. Tham dự Thánh lễ có đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.

 • Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019
   18/04/2019 01:15

  Bữa ăn huynh đệ trưa Thứ Năm Tuần Thánh, 18/4/2019

  Trưa thứ Năm Tuần Thánh, ngày 18/4/2019, Tòa Giám mục Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt và bữa ăn huynh đệ dành cho những người già, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn từ khắp nơi.
  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay
   13/04/2019 05:12

  Giáo xứ Thất Khê tiếp tục thăm viếng bác ái Mùa Chay

  Trong tâm tình bác ái của Mùa Chay Thánh, ngày 11 tháng 4 năm 2019, Giáo xứ Thất Khê đã đến thăm viếng và trao quà bác ái cho một số gia đình nghèo thuộc Xã Bắc Ái, huyện Tràng Định của tỉnh Lạng Sơn.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.
   13/04/2019 00:20

  Giáo xứ Ngạn Sơn đổ nền bê tông cho gia đình nghèo.

  Ngày 12 tháng Tư năm 2019, Giáo xứ Ngạn Sơn đã có ngày làm việc bác ái tại xã Đồng Giáp, huyện Văn Quan của tỉnh Lạng Sơn, nằm trong địa giới mục vụ được uỷ thác.
  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan
   10/04/2019 22:50

  Caritas Giáo phận tặng quà cho học sinh nghèo tại Văn Quan

  Caritas Giáo phận tặng quà là quần áo, ủng đi mưa cho học sinh của các trường Tiểu học và Trung học Cơ sở tại xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Đại diện các trường bày tỏ sự biết ơn và đã vui mừng nhận món quà ý nghĩa này để trao cho các học sinh nghèo nơi đây.
 • Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh
   09/04/2019 22:34

  Giáo xứ Ngạn Sơn thăm viếng làm việc bác ái trong Mùa Chay Thánh

  Giáo xứ Ngạn Sơn với sự kêu gọi của Cha xứ Phê-rô Vũ Văn Tạo đã tổ chức chương trình thiện nguyện Mùa Chay với sự chung tay đóng góp của mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo xứ, để giúp đỡ những gia đình khó khăn trong giáo xứ và nơi những bản làng xa xôi. 
  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo
   31/03/2019 19:14

  Niềm vui chia sẻ với người vô gia cư của cha Vincenzo Bordo

  Trong số 7500 người cầm đuốc trong cuộc rước đuốc Thế vận hội qua các thành phố của Nam hàn, trước khi Thế vận hội mùa đông bắt đầu diễn ra tại Bình Xương, Nam hàn, từ ngày 09-25.02 năm ngoái (2018), có một linh mục người Ý. Đó là cha Vincenzo Bordo, người đã hoạt động truyền giáo tại Hàn quốc từ năm 1990 và cha đang phụ trách mục vụ cho người vô gia cư và trẻ em đường phố.
 • Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay
   29/03/2019 11:15

  Giáo xứ Bó Tờ thăm viếng mục vụ Bác ái trong Mùa Chay

  Trong tâm tình những ngày Mùa Chay Thánh 2019, Giáo xứ Bó Tờ đã thường xuyên thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo trong các xóm làng xa xôi khó khăn. Việc bác ái của Giáo xứ có sự tham gia của quý Cha, quý Dì, bà con giáo dân và những tấm lòng hảo tâm. Tất cả làm nên nét đẹp của tình Chúa, tình người trong mùa Đông biên giới giữa Mùa Chay này.
  Cần lắm một bàn tay yêu thương
   28/03/2019 23:27

  Cần lắm một bàn tay yêu thương

  “Hãy phục vụ, đồng hành và ra khỏi mình để đến với anh chị em bệnh nhân đau khổ.” Vì ai cũng có quyền được sống xứng với phẩm giá của con người. Hãy là “đôi mắt cho người mù, đôi chân cho người què.” (G 29, 15).
 • Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương
   28/03/2019 23:27

  Caritas Việt Nam: Thư ngỏ chương trình Nhịp Tim Yêu Thương

  Xin quý Cha thông báo cho anh chị em trong Giáo xứ và khu vực của mình đang sinh sống biết về chương trình Nhịp Tim Yêu Thương và liên lạc về địa chỉ trong văn bản để được giúp đỡ.
  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay
   23/03/2019 10:10

  Giáo xứ Thánh Tâm thăm viếng người nghèo trong Mùa Chay

  Sống tinh thần bác ái Mùa Chay, Giáo xứ Thánh Tâm Hà Giang, nơi xa xôi nhất của Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, đã tổ chức nhiều cuộc thăm viếng những người khó khăn ở các xã bản xa xôi trong Giáo hạt cực Bắc đất nước này.

Đăng ký nhận bản tin
Nhập email để nhận được những tin tức mới nhất từ chúng tôi.
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập61
 • Máy chủ tìm kiếm6
 • Khách viếng thăm55
 • Hôm nay7,659
 • Tháng hiện tại161,214
 • Tổng lượt truy cập1,758,588
Đánh giá website

Quý vị đánh giá website GPLS thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây