www.giaophanlangson.org

Niên biểu Công Giáo Việt Nam (3)

Niên biểu Công Giáo Việt Nam (3)

1902. Thành lập giáo phận Xứ Thanh (gồm Phát Diệm và Thanh Hoá từ giáo phận Tây Đàng Ngoài).

1909. (12-6) Ba linh mục của giáo phận Vinh bị mật thám Pháp bắt, đày đi Côn Đảo vì tham gia chống Pháp: Đậu Quang Lĩnh, Thư ký toà giám mục; Nguyễn Thần Đồng, quản xứ nhà thờ chính toà Vinh; Nguyễn Văn Tường, quản lý nhà chung Xã Đoài.

Niên biểu Công Giáo Việt Nam (2)

Niên biểu Công Giáo Việt Nam (2)

1802. Nguyễn Ánh thắng Tây Sơn, lên ngôi lấy niên hiệu là Gia Long, 1802-1820, thống nhất sơn hà, đặt quốc hiệu là Việt Nam, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô. Vì nhớ công Giám mục Pigneau, vua Gia Long không bách hại đạo, nhưng nhà vua cũng không nâng đỡ đạo. Do đó, Giáo hội Việt Nam được một thời gian ngắn bình an và phát triển.

Niên biểu Công Giáo Việt Nam (1)

Niên biểu Công Giáo Việt Nam (1)

THẾ KỶ XVI

1533. Theo dã sử, vào tháng 3 năm Nguyên Hoà thứ I (1533), một người Âu Châu tên Inêkhu (Ignatius ?) lén đến truyền giáo ở làng Ninh Cường, huyện Nam Chân và làng Trà Lũ, huyện Giao Thuỷ thuộc giáo phận Bùi Chu, tỉnh Nam Định ngày nay (Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, q. XXXIII, tập II, tr.301, Viện Sử học, NXB Giáo dục 1998).

 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

SUY TƯ - SUY NIỆM

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

Suy Niệm Cùng ĐTC Phanxicô

Kinh Thánh 100 Tuần

Truyện hay & Ý nghĩa