www.giaophanlangson.org

Giáo lý Cộng đồng tuần 25

Thứ năm - 11/05/2017 21:55
Chúa Giêsu đã cho các Tông đồ tham dự vào sứ vụ và quyền hành của Ngài để dạy dỗ, tha tội, xây dựng và điều khiển Hội Thánh. Ngài đặt ông Phêrô làm thủ lãnh với sứ mạng gìn giữ và củng cố đức tin cho anh em.
Giáo lý Cộng đồng tuần 25

Giáo lý Cộng đồng tuần 25

097/ H. Vì sao Chúa Giêsu biểu lộ Nước Trời bằng các dấu chỉ và phép lạ?
T. Chúa Giêsu biểu lộ Nước Trời bằng các dấu chỉ và phép lạ vì những ý này:
  - Một là để chứng tỏ Nước Trời đang hiện diện nơi Ngài, là Đấng Mêsia;
  - Hai là giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội lỗi;
  - Ba là báo trước Thập giá của Ngài sẽ chiến thắng “thủ lãnh thế gian” (Ga 12,31). [108]
  
098/ H. Chúa Giêsu đã trao cho các Tông đồ quyền hành nào để xây dựng Nước Trời?
T. Chúa Giêsu đã cho các Tông đồ tham dự vào sứ vụ và quyền hành của Ngài để dạy dỗ, tha tội, xây dựng và điều khiển Hội Thánh. Ngài đặt ông Phêrô làm thủ lãnh với sứ mạng gìn giữ và củng cố đức tin cho anh em. [109]
  
099/ H. Việc Chúa Giêsu hiển dung tỏ cho chúng ta điều gì?

T. Việc Chúa Giêsu hiển dung tỏ cho chúng ta thấy Ngài phải đi qua Thập giá rồi mới đến vinh quang, đồng thời báo trước cuộc phục sinh và trở lại của Ngài. [110]
 
 100/ H. Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem như Đấng Mêsia để làm gì?

T. Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem để loan báo Nước Thiên Chúa đang đến và chính Ngài sẽ hoàn thành Nước Thiên Chúa bằng cuộc Vượt qua, là cái chết và sự sống lại của Ngài. [111]

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn