www.giaophanlangson.org

Giáo phận Lạng Sơn - Cao Bằng: Danh sách các giáo xứ

Thứ hai - 22/03/2010 15:34
Giáo phận Lạng Sơn hiện nay gồm diện tích hai tỉnh Lạng Sơn - Cao Bằng và một phần Hà Giang với khoảng trên dưới 20 giáo xứ và giáo điểm.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

1.    Gx. Chính Toà (NT Cửa Nam). Sth: 721. Đc: P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn. Đt: 025 810367-810326-810632.

2.    Gx. Mỹ Sơn. Sth: 1350. Đc: P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn. Đt: 025 878819.

3.    Gx. Ngạn Sơn. Sth: 132. Đc: P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn. Đt: 025 871408 (ÔÂ. trùm Ngọc).

4.    Gx. Lộc Bình (không còn nhà xứ). Sth: 150. Đc: Ttr. Lộc Bình, Lạng Sơn. Đt: 025 840048 (Ô. trùm Cung).

5.    Gx. Bản Quấn (không còn nhà thờ, nhà xứ). Sth: 25. Đc: Từ Đoạn, Lộc Bình, Lạng Sơn.

6.    Gx. Bản Lìm. Sth: 113. Đc: Gia Cát, Cao Lộc, Lạng Sơn. Đt: 025 875950 (Ô. trùm Mậu).

7.    Gx. Đồng Đăng  (không còn nhà thờ, nhà xứ). Sth: 124. Đc: Ttr. Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn. Đt: 025 851307 (Ô. trùm Dẩu).

8.    Gx. Hạ Lũng (không còn nhà thờ). Sth: 32. Đc: Cỏn Toòng, Văn Thụ, Cao Lộc, Lạng Sơn.

9.    Gx. Na Sầm (Na Cham, nhà thờ đổ nát). Sth: 50. Đc: Ttr. Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn.

10.  Gx. Lũng Thuông (không còn nhà thờ). Sth: 21. Đc: Lũng Thuông, Trùng Quán, Văn Lãng, Lạng Sơn.

11.  Gx. Đồng Mỏ (không còn nhà thờ, nhà xứ). Sth 23. Đc: Ttr. Đồng Mỏ, Chi Lăng, Lạng Sơn.

12.  Gx. Thất Khê. Sth 652. Đc: Ttr. Thất Khê, Tràng Định, Lạng Sơn. Đt: 025 883626.

13.  Gx. Thanh Sơn. Sth: 1.000. Đc: P. Sông Hiến, Tx. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Đt: 026 853630.

14.  Gx. Cao Bình.  Sth: 75. Đc: P. Cao Bình, Tx. Cao Bằng, Cao Bằng. Đt: 026 860252 (Ô. trùm Chiến).

15.  Gx. Tinh Túc (không còn nhà thờ, nhà xứ). Sth: 100. Đc: Ttr. Nguyên Bình, Cao Bằng.

16.  Gx. Quảng Uyên  (không còn nhà thờ, nhà xứ). Sth: 100. Đc: Ttr. Quảng Uyên, Quảng Hoà, Cao Bằng. Đt: 026 820031 (Anh Cường).

17.  Gx. Tà Lùng  (nhà thờ xây lại 1992, nhà xứ không còn). Sth: 600. Đc: Ttr. Tà Lùng, Phục Hoà, Cao Bằng. Đt: 026 824333.

18.  Gx. Bó Tờ (nhà thờ và nhà xứ xây lại 1990). Sth: 415. Đc: Tà Lùng, Quảng Hoà, Cao Bằng. Đt: 026 822117 (Ô. Nhất).

Những tin mới hơn